Kunnanvaltuusto, kokous 15.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2016

KNGDno-2015-502

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aki Rusanen, aki.rusanen@bdo.fi

Kuvaus

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomus viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan on tarkastettava:

1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;

2) onko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista;

3) ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita; sekä

4) onko kunnan sisäinen valvonta ja konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Tilinpäätöksen tarkastuksen on suorittanut tilintarkastaja JHT, HT Aki Rusanen ja tarkastaja Eija Susitaival 2-3.5.2017. Tilikauden aikana suoritettujen tarkastuskäyntien ja tilinpäätöksen tarkastuksen perusteella on annettu tilikaudelta 2016 tilintarkastuskertomus.  

Kertomus liitteenä nro 1.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matti Tulla, matti.tulla@tulla.fi

Tilintarkastuskertomus merkitään tarkastuslautakunnan tietoon saatetuksi (liite nro 1) ja saatetaan se edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Aki Rusanen, aki.rusanen@bdo.fi

Kuvaus

Liitteenä nro 1 on tilintarkastuskertomus vuodelta 2016.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Esimiehet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.