Kunnanvaltuusto, kokous 15.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Tilinpäätös 2016

KNGDno-2015-502

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan vuoden 2016 tilinpäätös on valmistunut. Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase sekä niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kangasniemen kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee kuntalain 114 §:n mukaisesti laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.

Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Vuoden 2016 tilinpäätös on 418.993,00 euroa ylijäämäinen.

Vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan toimintatuotot vähenivät edelliseen vuoden verrattuna 69.134,42 eurolla ollen tilinpäätöksessä 9.190.320,06 euroa. Ulkoiset toimintatuotot vähenivät 22.006,47 euroa, 0,4 %. Toimintakulut vähenivät 178.294,98 eurolla ja olivat yhteensä 44.399.636,48 euroa. Ulkoiset toimintakulut vähenivät 131.167,03 euroa, 0,3 %. Henkilöstökulut vähenivät edellisestä vuodesta 447.436,32 euroa, 2,4 %.  Erikoissairaanhoidon menoja kirjattiin 8 583 889 euroa, mikä on 420 000 euroa enemmän kuin tilinpäätöksessä 2015.

Kokonaisverotulot 17.730.953 euroa vähenivät vuodesta 2015 yhteensä 361.210 eurolla 2,0 %. Valtionosuudet ovat tilinpäätöksen mukaan 19.576.066 euroa, kasvua 437.977 euroa 2,3 % edelliseen vuoteen.

Vuosikatteeksi muodostui 2.140.477,54 euroa, joka riittää kattamaan käyttöomaisuuden poistot 1.721.484,54 euroa. Poistoissa on kertaluonteisina Kankaisten tasearvon poisto 129.000 euroa. Taseessa on kertynyttä ylijäämää vuoden 2016 tuloksen jälkeen yhteensä 5.560.847,08 euroa.

Kangasniemen kunnan bruttoinvestoinnit v. 2016 olivat 6.407.968,94 euroa, vähennystä 1.868.542,26 euroa, 22,6  % edelliseen vuoteen. Kunnan lainamäärä oli tilikauden lopussa 22.329.117 euroa, asukasta kohti 3.985 euroa. Kuntakonsernin lainamäärä oli 28.959.000 euroa, asukasta kohden 5.165 euroa. Kunnan omavaraisuusaste oli 46,1 % (kuntakonserni 32,0) ja suhteellinen velkaantuneisuus 64,3 % (65,5).

Kunnanvaltuusto 19.12.2016 § 56 merkitsi tiedoksi ennusteen vastuualueiden määrärahaylitysten nettomenojen ylitykseksi kuntatasolla on n. 300 000 euroa. Verotulojen ennakoitiin tuolloin ylittyvän 356 000 euroa. Samalla kunnanvaltuusto päätti, että arvioitu nettomenojen ylitys katetaan ennakoitua suuremmilla verotuloilla.

Kunnanvaltuusto päätti 19.12.2016 § 57, että koulun ja kirjaston kalustamiseen varatuista määrärahoista siirretään 604.000 € koulun ja kirjaston rakentamisen määrärahoihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Luukkonen, johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus

1. esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2016 ylijäämä 418.993,00 euroa siirretään omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämätilille

2. allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi

3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelujen jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi

4. sallii, että tarvittaessa voidaan vielä tehdä teknisiä muutoksia ennen kunnanvaltuuston käsittelyä ilman, että siitä kunnanhallituksen tarvitsee erikseen päättää.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Mirja Ursin, Annukka Hukari, Jari Karttunen ja Mikko Korhonen osallistuivat asiantuntijoina tämän asian käsittelyyn klo 15.07-16.05.

 

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Liitteenä nro 1 on tilinpäätös 2016-kirja.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Esimiehet

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Kunnallisvalituksen alaisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella kuntalain 90 § mukaisesti. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kunnalisvalitus on tehtävä 30  päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäviksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaatitodistukseen merkittynä aikana.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä pu-helinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

 Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.