Kunnanvaltuusto, kokous 15.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Arviointikertomus 2016

KNGDno-2017-22

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aki Rusanen, aki.rusanen@bdo.fi

Kuvaus

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

Huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi (vuodesta 2017 lähtien).

Valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Arviointikertomuksen laadinnan pohjaksi tietoa on saatavilla mm.:

- Toimielinten pöytäkirjoista

- Tilinpäätöksestä

- Lautakunnan suorittamista haastatteluista ja katselmuksista ja niistä laaditusta muistioista

- Lautakunnan jäsenten omista havainnoista

- Tilintarkastajien raporteista

- Virallisista tilastoista

Päätösehdotus

Esittelijä

Matti Tulla, matti.tulla@tulla.fi

Lautakunta käy keskustelun arviointikertomukseen sisällytettävistä asioista. Em. keskustelun pohjalta lautakunnan sihteeri laatii luonnoksen arviointikertomukseksi.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että käytiin keskustelu vuoden 2016 arviointikertomukseen kirjattavista asioita.

Valmistelija

Aki Rusanen, aki.rusanen@bdo.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Matti Tulla, matti.tulla@tulla.fi

Tarkastuslautakunta käy keskustelun vuoden 2016 tilinpäätöksestä.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että käytiin keskustelu vuoden 2016 tilinpäätöksen vaikutuksesta arviointikertomukseen.

Valmistelija

Aki Rusanen, aki.rusanen@bdo.fi

Kuvaus

Arviointikertomusluonnos on liitteenä nro 1.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matti Tulla, matti.tulla@tulla.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä luonnoksen pohjalta.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen käsittelyä luonnoksen pohjalta.

Valmistelija

Aki Rusanen, aki.rusanen@bdo.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Matti Tulla, matti.tulla@tulla.fi

Lautakunta jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä luonnoksen pohjalta ja päättää arviointikertomuksesta vuodelta 2016.

Päätös

Tarkastuslautakunta päättää  hyväksyä liitteenä nro 1 olevan arviointikertomuksen vuodelta 2016 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle.

Lisäksi tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että kertomuksen tummennetuista kohdista pyydetään kunnanhallitusta antamaan tarpeelliset selvitykset. Selvitykset pyydetään antamaan lokakuun 2017 loppuun mennessä.

Valmistelija

  • Aki Rusanen, aki.rusanen@bdo.fi

Kuvaus

Liitteenä nro 1 on arviointikertomus 2016.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Esimiehet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.