Kunnanvaltuusto, kokous 15.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 1.1-31.8.2018

KNGDno-2017-411

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan talouden vastuualueraportti tulee viedä kunnanvaltuustoon kolmannesvuosittain 30.4., 31.8. ja 31.12.

Laskennallinen käyttöaste 31.8. saa olla 66,7 % ja palkkojen osalta 68,5 %.

Elokuun toteumavertailun mukaan toimintatuottoja on kirjattu 3 439 t€, mikä on 65,1 % budjetoidusta.

Toimintamenot ovat toteuman 31.8. mukaan 26 473 t€, käyttö-% 66,6 %, eli lähes budjetoidun mukainen. Kasvua edelliseen vuoteen on 1,1 % eli n. 285 t€. Kasvu johtuu pääsääntöisesti Essote ky:lle maksettavista kuntaosuuksista. Toimintamenoja puuttuu vielä elokuun kirjanpidosta.

Palkkamenoja on kirjattu 3 956 t€ t€, joka on tällä hetkellä n. 250 t€ alle budjetoidun. Palkkamenot tulevat tilinpäätöksessä jäämään alle budjetoidun.

Suurimmat vastuualueylitykset bruttomenoissa ovat sosiaali- ja terveyspalveluissa n. 300 t€, joka johtuu Essote ky:lle maksettavista kuntaosuuksista ja erityisesti erikoissairaanhoidon menoista. Teknisten palveluiden ja sivistyslautakunnan hallintopalveluiden vastuualueilla on pientä ylitystä.

Mahdolliset lisämäärärahatarpeet tuodaan kunnanhallitukseen ja –valtuustoon lokakuussa.

Verotulojen osalta vaihtelu kertymäennakoissa on ollut huomattavaa ja tämän hetken laskelmien mukaan verotuloja on kertynyt 31.8. mennessä 12 410 t€, tilinpäätökseen ennakoidaan kertyvän n. 18 200 t€, eli juuri budjetoidun mukaisesti. Valtionosuuksia on kirjattu talousarvion mukaisesti 12 061 t€.

Vuosikatteeksi muodostuu 1 583 t€, joka on n. 400 t€ pienempi kuin edellisenä vuonna. Suunnitelman mukaisia poistoja elokuun lopussa on kirjattu 1 105 t€.

Tilikauden tulokseksi muodostuu 31.8. tilanteessa 400 t€ ylijäämää. Essote ky:lle maksettavan kunnan maksuosuuden arviointi ja verotuloennusteiden voimakas vaihtelu tuovat kuitenkin suurta epävarmuutta tilinpäätöksen ennakointiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy toiminnan ja talouden raportin 1.1.-31.8.2018 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Mirja Ursin toimi asiantuntijana tämän pykälän käsittelyssä.

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Liitteinä ovat nro 1 Vastuualueraportti 1.1.-31.8.2018, nro 2 Talouden toteumavertailu 1.1.-31.8.2018 ja nro 3 Toiminnallisten tavoitteiden toetutuminen 1.1.-31.8.2018.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.