Kunnanvaltuusto, kokous 15.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Selvitykset arviointikertomuksesta 2017 nousseisiin kohteisiin

KNGDno-2018-49

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta päätti 11.6.2018 § 20 esittää kunnanvaltuustolle, että arviointikertomuksen tummennetuista kohdista pyydetään kunnanhallitusta antamaan tarpeelliset selvitykset. Selvitykset pyydetään antamaan lokakuun 2018 loppuun mennessä.

Hallintokunnat ovat laatineet selvityksensä arviointikertomuksessa oleviin kohtiin:

 1. Kunnan nettisivujen käytännön toteutukseen ja sisältöön tulee panostaa riittävästi. Tänä päivänä nettisivuillakin on merkitystä kuntakuvaa luotaessa. 

  Selvitys: Vuoden 2018 talousarvion investointeihin on varattu määräraha kunnan kotisivujen päivittämiseen. Jotta tarkastuslautakunnankin esille nostama kotisivujen käytännön toteutus ja sisältö vastaisi odotuksia, sivujen uudistukseen tarvitaan runsaasti kunnan oman henkilökunnan panosta. Asia on ollut vuoden aikana esillä, mutta henkilövaihdosten johdosta kilpailutusta sivujen tuottamisesta ei ole tehty. Tietotekniikan osalta kunnassa on jouduttu priorisoimaan resursseja akuutimpiin muutostarpeisiin ja esityksenä on, että vuodelle 2018 varatut investointimäärärahat siirretään vuodelle 2019. Lisäksi vuoden 2019 aikana on tarkoituksena käynnistää kunnan viestintästrategian laadinta, johon kotisivujen päivitys oleellisesti liittyy.
 2. Kunnan maksuosuus Kelalle oli 0,285 milj. eur, edellisvuonna 0,275 milj eur. Kunnan on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon. Kunnassa tulee olla selkeästi työllisyyden hoidosta vastuutettu henkilö. 

  Selvitys: Kunnan maksuosuus elokuulta 2018 oli 25466,83 euroa. Yli 1000 päivää työttömänä olevia oli elokuussa yhteensä 22 henkilöä ja yli 300 päivää työttömänä olevia 41 henkilöä. Kunta on mukana alueellisessa Mikkelin kaupungin hallinnoimassa Tartu! -hankkeessa. Hanke on alkanut vuoden 2017 alussa ja kestää 31.12.2018 asti. Hankkeelle on haettu jatkoa vuodeksi 2019. Kyseessä on asiakasprosessin kehittämishanke 12 kuukautta työttömänä olleille. Kangasniemen kunnalla on hankkeessa 0,5 projektityöntekijää ja koko hankkeen henkilöstöresurssi on 6 htv. Kunnassa on kaksi työttömille suunnattua yhdistystä, joiden ohjaajien palkkoihin on vuosittain hakemusten perusteella ohjattu kunnan avustusta.

 3. Kunnan asukasluvun alentuminen, väestön ikärakenteen muutos ja muutoin muuttuvat palvelutarpeet on jatkuvasti tiedostettava kunnan palveluja järjestettäessä. 

  Selvitys: Kunnan palvelurakenteeseen ja -tasoon vaikuuttavat muutokset otetaan huomioon toiminnan ja talouden suunnittelussa. Asukasluvun ja ikärakenteen muutos ja sen aiheuttamat vaateet palvelurakenteen muutokselle olivat viimeksi esillä ja keskustelussa valtuustoseminaarissa 17.9. Vaikutuksia ennakoidaan ja tehdään sen myötä tarvittavia ratkaisuja ja päätöksiä palvelurakenteessa.
 4. Takojantien kunnostus tulee saattaa pikaisesti loppuun. 

Selvitys: Asiaa viedään eteenpäin. Yksi tavarantarkistus oli jo sovittuna, mutta se peruuntui urakoitsijan aloitteesta, urakoitsija on tilannut uuden tavarantarkistajan. Urakkaan liittyvää materiaalia toimitettu tavarantarkistajalle. Tavarantarkistuksen valmistuttua tehdään esitys hallitukselle asian tiimoilta. 

 1. Jälkirahoituksena tuleva koulurakentamisen valtionosuus tulee käyttää sellaisenaan lainojen lyhennyksiin. 

  Selvitys: Jälkirahoitteisella valtionosuudella ei lisätä kunnan investointitarvetta, vaan valtionosuus ohjautuu lainan lyhentämiseen. 3.4.2018 Aluehallintovirastolta tullut avustu 505 286,00 euroa on käytetty Kansis-keskukseen otetun lainan lyhennykseen.

 2. Jatkossa merkittävimmät ongelmat kohdistunevat kunnan sote-käytössä olevaan kiinteistökantaan. 

  Selvitys: Palvelukeskus Mäntykankaalla havaittu sisäilmaan viittaavia ongelmia useissa tiloissa.  Uudisrakennuksen rakentaminen tuo merkittävän parannuksen tilanteeseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus yhtyy hallintokuntien selvityksiin ja saattaa ne tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös

Mirja Ursin toimi asiantuntijana tämän pykälän käsittelyssä.

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Päätös

Kunnanvaltuusto merkitsee asian tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)