Kunnanvaltuusto, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

KNGDno-2020-504

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa esitetyt toiminnalliset tavoitteet ovat valtuuston nähden sitovia. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi ja rahoitusosa.

Talousarvion 2021 hallintokuntien toiminnalliset tavoitteet on johdettu  kuntastrategiasta. Talousarviokirja sisältää myös taloussuunnitelmavuoden 2022 ja 2023. Vuoden 2023 suunnitelma on laadittu nykylainsäädännön mukaan.

Kunnan talousarvioesitys 2021 osoittaa alijäämää 182 309 euroa. Taloussuunnitelmavuodet 2021 ja 2022 ovat myös alijäämäisiä yhteensä n.1,1 milj euroa. Kunnan taseessa on aikaisemmilta  vuosilta  kertynyttä ylijäämää 5,1 milj euroa, joten taseeseen kertynyt yli/alijäämä ei kuitenkaan jää alijäämäiseksi.

Toimintatuottoja esitys sisältää 5,1 milj euroa ja toimintakuluja 43,4 milj euroa, jossa kasvua tämän vuoden budjettiin verrattuna 2,8 %. Palkkamenoihin esitetään 6,5 milj euroa, jossa kasvua v. 2020 talousarvioon 4,2 %. Asiakaspalvelujen ostoja esitys sisältää 26,2 milj euroa, josta sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot Essote ky:ltä on 25,6 milj euroa. Kasvua tämän vuoden muutostalousarvioon on n. 0,6 milj €.

Toimintakatteeksi muodostuu 38,3 milj euroa, jossa on kasvua 3,6 % talousarvioon 2020.

Verotulokertymäksi vuodelle 2021 arvioidaan Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan 20,3 milj euroa, jossa kasvua tämän vuoden talousarvioon on 4,2 % ja  816 000 euroa. Valtionosuuksia arvioidaan talousarviovuodelle 19,3 milj euroa, jossa kasvua on 3,1 % ja  576 736 tämän vuoden talousarvioon verrattuna.

Vuosikatteeksi muodostuu 1 467 691 euroa ja laskennalliset poistot ovat 1,6 milj €, joten alijäämäksi muodostuu 182 309 euroa.

Talousarvioesitys sisältää bruttoinvestointeja 1,7 milj euroa, lainamääräksi arvioidaan talousarviovuodelle 21,3 milj. euroa.

Esityslistan liitteenä on talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023, osasto-kustannuspaikkakartta, tilikartta sekä talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022 ja 2023 sekä esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös

Viranhaltijat Mirja Ursin, Mikko Korhonen ja Mika Huovinen palasivat kokoukseen tauon jälkeen klo.16.34.

Mirja Ursin toimi asiantuntijana pykälän esittelyn ajan.

Maisa Juntunen esitti, että talousarviossa kohtaan Sivistyslautakunnan alakoulujen palvelusuunnitelman kuvaus: Poistetaan sanat "etenkin suuremmissa kouluissa"

Lisätään talousarvioon: Koko kunnan tasoisena tavoitteena on päästöjen vähentäminen. Toimenpiteenä tähän mm. ilmasto-ohjelman tekeminen eli nykytilan selvitys ja sitä kautta päästövähennystavoitteiden asettaminen.

Esitystä ei kannatettu.

Kunnanhallitus toteaa että vakanssiluettelo on keskeneräinen ja tuodaan hallintosäännön kanssa käsittelyyn.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022 ja 2023 kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022 ja 2023 seuraavilla lisäyksillä:

- Koko kunnan tavoitteena on päästöjen vähentäminen tulevina vuosina.

- 1.1.2021 jälkeen vauvabonusta nostetaan 200 eurosta 300 euroon.