Kunnanvaltuusto, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

KNGDno-2020-586

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnanvaltuusto on 15.12.2014 § 68 hyväksynyt Kangasniemen kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinan perusteet. Tuolloin hyväksytty päätös on sisältänyt kuntaliiton tekemän suosituksen. Kuntalain 13 §:n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Uuden kuntalain sekä kuntaliiton päivitetyn hallintosääntöohjeistuksen myötä on syytä päivittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa kuntakonsernin hyvää hallintoa ja johtamista,
ja ne koskevat kaikkia kuntakonsernin toimielimiä ja johtoa sekä kaikkea kuntakonsernin toimintaa, josta kunta vastaa omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden myötä. Valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteista ja edellyttää, että kuntakonsernin kaikissa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla on riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta.

Kunnanhallituksella on vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistamisesta ja asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje, joka on viimeksi hyväksytty vuonna 2012, päivitetään näiden nyt hyväksyttävien perusteiden pohjalta ja tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi vuoden 2021 alussa. Samalla päivitetään kunnan konserniohje, joka on viimeksi hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.12.2009.

Sisäisen tarkastuksen toiminnon tarkoitus, tehtävät ja vastuut määritellään kunnanhallituksen hyväksymässä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa. Kunnan hallintosäännön luku 10 sisältää kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävistä. Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Lautakunta vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoivat kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Kunnanjohtaja, toimialojen ja tulosalueiden johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan toimintayksiköitä sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimintayksiköiden esimiehet vastaavat yksikön riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä yhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ja tuloksellisuuden valvonnasta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.