Kunnanvaltuusto, kokous 13.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Kuntalaisaloite Kangasniemen kouluverkon puolesta

KNGDno-2015-743

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Johanna Luukkonen, johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kuntalaisaloite Kangasniemen kouluverkon puolesta, joka on päivätty 7.11.2016, saatettiin kunnanvaltuustolle tiedoksi 14.11.2016 § 48. Kuntalaisaloitteen allekirjoitti 511 henkilöä. Aloitteesta ei ilmene, ovatko kaikki allekirjoittaneet kuntalaisia, eikä kaikilta allekirjoittajilta ole kirjattu syntymäaikaa tai muuta tunnistetta, josta allekirjoittaneen voi yksilöidä kuntalaiseksi ja sietn oikeutettu kuntalaisaloitteen allekirjoittamiseen. Allekirjoittaneista 33 on tehnyt kirjautumisen sähköisen kuntalaisaloitepalvelun kautta ja siten tunnistettavasti kuntalaiseksi.

Liitteenä nro 1 Kuntalaisaloite 7.11.2016 Kangasniemen kouluverkon puolesta

Kuntalain 28 §:n mukaan jos aloitteen tekijät edustavat 2 % kuntalaisista, asia tulee viedä valtuustolle viimeistään 6 kk määräajassa. Kangasniemen kunnassa 30.10.2016 asukkaita oli 5.604 asukasta. Siitä 2 % on 112 asukasta ja siten on ilmeistä, että allekirjoittaneissa on kuntalaisia vähintään 112 allekirjoittaneista. Aloite vastaanotettiin 7.11.2016, jolloin se tulee viedä kunnanvaltuuston käsiteltäväksi viimeistään 6.5.2017.

Kuntalain 25 §:n mukaan kansanäänestysaloitteen voi tehdä vähintään 4 % kunnan asukkaista, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta. Valtuuston on päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys. Kangasniemen kunnassa 30.10.2016 yli 15 vuotiaita asukkaita oli 4889 asukasta. Siitä 4 % on 195 asukasta ja on mahdollista, että allekirjoittaneissa on yli 15 vuotiaita kuntalaisia vaadittu 195 allekirjoittaneista. Varmistettavaa tietoa listojen perusteella ei ole saatavissa.

Kuntalaisaloitteen allekirjoittaneet haluavat

 1. kansanäänestyksen järjestämistä koko kouluverkkoasiassa ja
 2. Otto Mannisen koulun lakkautuspäätöksen tuomista uudelleen valtuuston käsittelyyn ja kuntalaisten mielestä väärän lakkauttamiseen johtavan päätöksen kumoamista.

Otto Mannisen koulun lakkautuksesta päätettiin kunnanvaltuustossa 11.4.2016 § 14. asian valmistelun yhteydessä toteutettiin kuntalaisten ja henkilökunnan kuulemiseen liittyvät tilaisuudet sekä selvitykset:

 • Hallintolain 41 § ja lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa § 4 mukainen tiedotus-, keskustelu ja kuulemistilaisuus henkilöstölle järjestettiin 16.9.2015.
 • Kaikille avoin hallintolain 41 § mukainen tiedotus-, keskustelu ja kuulemistilaisuus järjestettiin 19.8.2015.
 • Hallintolain 41 § mukaiset tiedotus-, keskustelu ja kuulemistilaisuudet Otto Mannisen koulun oppilaiden huoltajille järjestettiin 1.10.2015 sekä 6.10.2015.
 • Hallintolain 41 § mukainen tiedotus-, keskustelu ja kuulemistilaisuus Otto Mannisen koulun opettajalle pidettiin 30.10.2015.
 • Kunnan johtoryhmä asetti työryhmän laatimaan lapsivaikutusten arviointi Otto Mannisen koulun lakkauttamisen selvitysprosessiin liittyen. Lapsivaikutusten arviointikysely toteutettiin Otto Mannisen koulun oppilaille 4.12.2015 ja 8.12.2015. Huoltajien sähköinen kysely oli avoinna 2.-13.12.2015.
 • Kangasniemen kunta tilasi kunnan ulkopuolisena työnä PTS-Kiinteistötekniikka Oy:lta kuntoarvion ja PTS-ehdotuksen Otto Mannisen koulusta.
 • Sivistyslautakunnalle on tullut kirjallisia kannanottoja, jotka otettiin selvitykseen mukaan.
 • Kustannuslaskelmat kiinteistöön, opetukseen ja tukipalveluihin liittyen.

Kuntalaisaloitteella ei ole lainvoimaisen päätöksen täytäntöönpanoa lykkäävää vaikutusta, vaan voimassa olevaa päätöstä tulee noudattaa hallinnossa.

Kunnanhallitus päätti esityksessä kunnanvaltuustolle, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon kokonaisarviointityötä jatketaan sekä arviointia käydään läpi vuosittain kustannusten ja pedagogisten seikkojen näkökulmasta. Tämä päätös mahdollistaa aloitteen mukaisen koko Kangasniemen kouluverkon tarkastelun tulevaisuudessa, ilman uutta päätöstä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Luukkonen, johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus toteaa, että

 • vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen ei ole tarpeen, koska se on tehty jo aiemmin asian kunnanvaltuuston 11.4.2016 § 14 valmistelun yhteydessä, eikä siten järjestä kansanäänestystä koko kouluverkkoasiasta (aloitteen vaatimus kohta 1.).
 • asiasta on lainvoimainen kunnanvaltuuston päätös 11.4.2016 § 14 ja siten asia on loppuun käsitelty (aloitteen vaatimus kohta 2.).

Kunnanhallitus merkitsee kuntalaisaloitteen 7.11.2016 Kangasniemen kouluverkon puolesta tiedoksi ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Luukkonen, johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle

1. vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen ei ole tarpeen, koska se on jo tehty aiemmin kunnanvaltuuston 11.4.2016 § 14 valmistelun yhteydessä, eikä siten neuvoa-antavaa kansanäänestystä koko kouluverkkoasiasta järjestetä,

2. Otto Mannisen koulun lakkauttamisesta on lainvoimainen kunnanvaltuuston päätös 11.4.2016 § 14 ja että päätös pidetään voimassa.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Pöytäkirjan liitteenä 1 on Kangasniemen kyläparlamentin tekemä kuntalaisaloite.

Päätös

1. Valtuutettu Petra Laitinen esitti, että neuvoa antava kansanäänestys järjestetään. Esitystä ei kannatettu. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

2. Valtuutettu Simo Hokkanen esitti Kokoomuksen ryhmäesityksenä, että valtuuston päätös kumotaan ja Otto Mannisen koulu jatkaa. Valtuutettu Petra Laitinen kannatti esitystä. Valtuutettu Tuula Vornanen esitti SDP:n ryhmäpuheenvuorona kannattavansa valtuutettu Simo Hokkasen esitystä. Samoin valtuutettu Pekka Leskinen esitti perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorona kannattavansa valtuutettu Simo Hokkasen esitystä.

Koska oli annettu pohjaesityksestä poikkeava esitys, jota oli kannatettu, puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan suorittamaan äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestysjärjestykseksi nimenhuutoäänestystä, jossa ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaesitystä äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Simo Hokkasen tekemää esitystä, äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin seuraavat äänet: 13 Jaa-ääntä ( Tommi Vehmala, Antti Lindqvist, Leena Haikarainen, Johanna Klemola, Seppo Laitinen, Heikki Manninen, Tapani Nykänen, Hannu Tiusanen, Hannu Tiihonen, Matti Tulla, Marjatta Valkonen, Tapio Viljanen, Arto Tommola) ja 13 Ei-ääntä (Mikko Hokkanen, Pekka Leskinen, Simo Hokkanen, Pasi Hänninen, Tapani Kuusela, Markku Kuusjärvi, Petra Laitinen, Rauni Pietarinen, Juhani Saksa, Sirpa Sappinen, Maarit Tulla, Tuula Vornanen, Tiina Väisänen).

Puheenjohtaja totesi, että koska Jaa- ja Ei-ääniä oli annettu yhtä paljon, puheenjohtajan ääni ratkaisee, joten kunnanvaltuuston päätökseksi tuli Simo Hokkasen esitys.

Tiedoksi

Kyläparlamentti, Mika Laitinen. Annukka Hukari, Mikko Korhonen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Kunnallisvalituksen alaisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella kuntalain 90 § mukaisesti. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kunnalisvalitus on tehtävä 30  päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäviksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaatitodistukseen merkittynä aikana.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä pu-helinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

 • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

 Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.