Kunnanvaltuusto, kokous 13.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kaavoituskatsaus 2016 - 2017, kaavoitusohjelma 2017

KNGDno-2016-482

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnassa tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaliset kunnan päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsaus toimii myös tulevan vuoden kaavoitusohjelmana.

Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoitukseen sopivalla tavalla.

Kaavoituskatsaus 2016 - 2017, kaavoitusohjelma 2017 pöytäkirjan liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta esittää, että kunnanhallitus antaa MRL 7 §:n mukaisesti pöytäkirjan liitteenä olevan kaavoituskatsauksen 2016 - 2017 ja hyväksyy samalla esitetyt kohteet vuoden 2017 kavoitusohjelmaksi. Katsaus asetetaan yleisesti nähtäville kunnan tekniseen toimistoon ja internet-sivulle ja siitä ilmoitetaan niin kuin kunnan ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Katsaus annetaan tiedoksi Etelä-Savon ELY-keskukselle, Etelä-Savon maakuntaliitolle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

__________

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Liitteenä nro 1 on kaavoituskatsaus 2016-2017 ja kaavoitussuunnitelma 2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Luukkonen, johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus antaa MRL 7 §:n mukaisesti  liitteenä nro 1 olevan kaavoituskatsauksen 2016 - 2017 ja hyväksyy samalla esitetyt kohteet vuoden 2017 aikana kaavoitusohjelmaksi. Katsaus asetetaan yleisesti nähtäville kunnan tekniseen toimistoon ja internet-sivulle ja siitä ilmoitetaan niin kuin kunnan ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Katsaus annetaan tiedoksi Etelä-Savon ELY-keskukselle, Etelä-Savon maakuntaliitolle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Samalla kunnanhallitus päätti lisätä kaavoituskatsaukseen maakuntakaava koskevat tekstit (liite nro 2).

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Pöytäkirjan liitteenä on kaavoituskatsaus-asiakirjat.

Päätös

Kunnanvaltuusto merkitsi katsauksen tiedokseen.

Tiedoksi

Jouko Romo, Rauno Kuokkanen, Mikko Korhonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.