Kunnanvaltuusto, kokous 13.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Aloitteet kunnan ruokahankintojen vastuullisuuden lisäämisestä

KNGDno-2016-511

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Valtuustoaloitteessa esitetään, että

  • elintarvike- ja ruokapalveluita ohjataan Kangasniemellä sellaisiin hankintoihin, joiden tuottamisessa on noudatettu vastuullisia tuotantotapoja, ja
  • palvelu- tai hankintastrategioihin sisällytetään tavoitteet ja periaatteet, jotka edistävät ympäristön kannalta hyvien viljelytapoja ja eläinten hyvinvointia ja terveyttä edistävien tuotanto-olosuhteiden huomioon ottamista hankinnoissa
  • siirtyisimme kunnassa vähitellen käyttämään vastuullisemmin tuotettuja tuotteita ja myös lähialueella tuotettua ruokaa.

Kangasniemen Sydänyhdistys esittää aloitteessaan, että Kangasniemen kunta ottaisi ruokapalveluissaan käyttöön Sydänmerkki-ateriat.   

Ruoka- ja siivouspalvelujen esimies Anne Ukkonen on valmistellut asiaa:

”Osa keittiön ruokaohjeista täyttää suoraan sydänmerkki vaatimukset. Sydänmerkin voi ottaa käyttöön, vaikka kaikki ruokaohjeet ei olisi kriteerit täyttäviä. Silloin merkki käytössä niillä ruoilla, jotka täyttävät sydänliiton kriteerit.

Vuosikustannus sydänmerkin käytöstä 500€/ vuosi.

Huomioitava, että valmiit pihvit, pyörykät ym. vastaavat eivät täytä sydänmerkin kriteerejä. Keittiöllä ei ole valmiuksia eikä mahdollisuutta valmistaa niin suuria määriä alusta alkaen.

Keittiöllä käytössä vakioidut ruokaohjeet ja lisäksi suolamittari, jolla mitataan suolapitoisuus ruuasta.

Rasvat, maidot ja ruokakerma ovat rasvaprosenteiltaan sydänliiton vaatimukset täyttäviä.

Keittiöllä käytettävä sianliha tulee kotimaisilta laatuvastuu tiloilta, naudanliha ja broileri ovat myös kotimaisia, valmiiksi kypsennettyjä kuutioita ja suikaleita (toimittaja Atria).

Maito tulee Valiolta ja keittiöllä käytettävä raakaperuna tulee Niskamäen perunalta Pieksämäeltä.

Salaatti tarvikkeet tulevat suurimmaksi osaksi etelä-savolaisilta tiloilta, ja ne käsittelee Salico Juvalta ja myy Palvelutukku Itä-Suomi Mikkeli, huomioiden kausivaihtelut.

Leivän toimittaa Fazer ja käytössä kokojyvä vilja tuotteita. Näkkileipä tulee Meiranovalta, ja on kokojyvä viljaa.

Marjat ostetaan paikallisilta viljelijöiltä ja kerääjiltä.

Juurekset ym. muut vastaavat tulevat pääasiassa pakastetuotteina Palvelutukku Itä-Suomelta ja Meiranovalta ja ovat pääosin kotimaista tuotantoa (Apetit).”

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Luukkonen, johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus toteaa, että Kangasniemen kunnassa on jo noudatettu monilta osin valtuustoaloitteessa esitettyjä periaatteita, ja että kunnan hankinnoissa huomioidaan vastuullisemmin tuotetut tuotteet ja myös lähialueella tuotettu ruoka.

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että elintarvikkeiden hankinnassa jatketaan nykyistä käytäntöä, jossa on otettu huomioon vastuullisemmin tuotetut tuotteet ja lähiruoka-periaate.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että Kangasniemen kunta ottaa ruokapalveluissaan käyttöön Sydänmerkki-ateriat.  

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus päätti lisäksi, että kokonaisuudessaan ruokapalvelun liha, lihavalmisteet, maito, maitovalmisteet ja kananmunat ovat täysin suomalaista alkuperää ja kotimaista tuotantoa. Ruokapalvelun tulevaisuuden tavoitteena kotimaisuuden, lähiruoan ja luomutuotteiden lisääminen mahdollistetaan määrärahojen puitteissa. Lähiruoka- ja kotimaisuusstrategia edesauttaa myös ruoan aiheuttaman ympäristökuorman minimoinnissa.

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnan ruokapalveluihin lisää vastuullisuutta/Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite (Pöytäkirjan liite nro 1)

Aloite sydänmerkki keittiö ruokapalveluihin/Kangasniemen sydänpiiri, (Pöytäkirjan liite nro 2).

Pöytäkirjan liite nro 3 on ruokapalveluiden selvitys koskien vastuullisuutta ruokapalvelun elintarvikehankintoihin.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

Tiedoksi

Anne Ukkonen, Mikko Korhonen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Kunnallisvalituksen alaisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella kuntalain 90 § mukaisesti. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kunnalisvalitus on tehtävä 30  päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäviksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaatitodistukseen merkittynä aikana.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä pu-helinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

 Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.