Kunnanvaltuusto, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Pöytäkirjan päätösmerkinnän itseoikaisu kunnanvaltuuston kokous 12.6.2023 42 §

KNGDno-2023-251

Kuvaus

Kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan 6.11.2023 päätösten itsekorjausasiaa. Kunnan oman toiminnan sisäisessä tarkastuksessa on havaittu puutteellisuuksia pöytäkirjojen merkinnöissä. Yksi puutteellisuus on  havaittu kunnanvaltuuston 12.6.2023 42 §:n päätöksen kirjauksessa. Puutteellinen merkintä koskee kokoukseen osallistujan läsnäolo- ja poissaolomerkintöjen puuttumista siinä tapauksessa, kun kokousasiaan esteellinen henkilö on jäävännyt itsensä ja on tosiasiallisesti poistunut kokouksesta.

Virhe johtuu kokoushallinnan teknisestä toiminnallisuudesta: pelkkä esteelliseksi merkintä ei poista kokoukseen kirjautunutta läsnäolijaa, vaikka hänen läsnäolotietonsa esteellisyysmerkinnän jälkeen muuttuu punaiseksi.Tieto ei siirry pöytäkirjan läsnäolomerkintöihin. Esteellinen jäsen on manuaalisesti kirjattava kokouksesta ulos. Vastaavasti esteellinen jäsen on kirjattava manuaalisesti sisään kokoukseen, kun hänen oikeutensa osallistua kokouksen kulkuun jatkuu. Manuaalisen kirjauksen jälkeen läsnäolotieto siirtyy pöytäkirjaan.  

Pöytäkirjan merkintä on puutteellinen toisasiallisen poistumismerkinnän puuttuessa. Puutteella voi olla vaikutusta lopulliseen päätöksentekoon. Siksi puuttuva merkintä voidaan korjata käyttäen sisäisiä jälkikäteisiä oikeussuojakeinoja, eli hallintolain (434/2003HL) 51 § itseoikaisua: "Viranomaisen on korjattava päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin verrattava selvä virhe."

Kysymyksessä on kirjoitusvirheen korjaaminen. Tosiasiallisella kokouksesta poistumismerkinnällä ei ole päätöksen lainvoimaisuuteen vaikutusta, sillä asian käsittely on valmisteluvaiheessa ja puuttuva pöytäkirjamerkintä on tullut asian vireilletulovaiheen käsittelyssä. 

Päätösehdotus

Kunnahallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se tekee pöytäkirjamerkintää korjaavan itseoikaisukäsittelyn Hallintolaki (434/2003) 51 § mukaisesti ja korjaa pöytäkirjamerkinnän puutteelisuuden omassa kokouksessaan 12.6.2023 42 §:n osalta seuraavasti:

Kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä ja palasi kokoukseen asian käsittelyn jälkeen. Asian esittelijäksi kutsuttiin tekninen johtaja Mikko Korhonen. 

Muut esteellisyysmerkinnät on merkitty alkuperäiseen pöytäkirjaan kokouksen kulun mukaisesti. 

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.  

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.