Kunnanvaltuusto, kokous 13.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Veroprosentit vuodelle 2018

KNGDno-2017-433

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (520/2010) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n (1266/2001) mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.

Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella ja kiinteistöveroprosentit sadasosan tarkkuudella.

Kiinteistöverolaki on muuttumassa verovuodelle 2018 ja muutokseen liittyvä hallituksen esitys 133/2017 on eduskunnan käsittelyssä. Valtiovarainvaliokunta esitti kiinteistöveroprosenttien alarajojen korotuksista luopumista (VaVM 9/2017 vp) ja eduskunta on sen pohjalta hyväksynyt lakiesityksen sisällön muutettuna sen ensimmäisessä käsittelyssä 18.10. Kiinteistöveroprosenttien ylärajat kuitenkin nousevat ensi vuonna. Kunnat päättävät kiinteistöveroprosenteista lain sallimien vaihteluvälien sisällä.

Vuoden 2018 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotuksessa VaVM 9/2017 seuraavat:

* yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93-2,00

* vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,41-0,90

* muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,93-2,00

* rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,00-6,00

* yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00-2,00

Kunnan vuoden 2018 talousarvioesityksen tulos on tällä hetkellä positiivinen.

Veroprosentit vuodelle 2017:

Tuloveroprosentti                           20,75 %

Yleinen kiinteistöveroprosentti         0,93 %

Vakituinen asuinrakennus                0,45 %

Muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,05 %

Rakentamaton rakennuspaikka        2,00 %

Yleishyödyllinen yhteisö                    0,00 %

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että veroprosentit vuodelle 2018 määrätään seuraavasti:

* Tuloveroprosentti                            20,75 %

* Yleinen kiinteistöveroprosentti          0,93 %

* Vakituinen asuinrakennus                 0,45 %

* Muu kuin vakituinen asuinrakennus  1,05 %

* Rakentamaton rakennuspaikka         2,00 %

* Yleishyödyllinen yhteisö                    0,00 %

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Taloussuunnittelija Mirja Ursin osallistui asiantuntijana asian käsittelyyn. Hän poistui klo 17.58.

Valmistelija

  • Liina Kuusela, liina.kuusela@kangasniemi.fi

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin

 

Tiedoksi

Verohallinto

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Kunnallisvalituksen alaisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella kuntalain 90 § mukaisesti. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kunnalisvalitus on tehtävä 30  päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäviksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaatitodistukseen merkittynä aikana.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä pu-helinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

 Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.