Kunnanvaltuusto, kokous 13.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Rakennusjärjestys

KNGDno-2016-392

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan rakennusjärjestyksestä on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä rakennusjärjestysehdotus, pöytäkirjan liitteenä.

Kunnan nykyinen voimassaoleva rakennusjärjestys on tullut voimaan 22.12.2010.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja rakennusjärjestyksen ehdotus esitellään tarkemmin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Rakennuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä rakennusjärjestyksen ehdotus asetetaan MRL 6 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot seuraavilta:
- Etelä-Savon Ely -keskus
- Mikkelin seudun ympäristöpalvelut
- Tekninen lautakunta
- Hirvensalmen kunta
- Mikkelin kaupunki
- Joutsan kunta
- Hankasalmen kunta
- Pieksämäen kaupunki

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin sekä rakennusjärjestyksen kohtaan 2.2 tulleet muutokset hyväksyttiin.
________

 

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Liitteinä nro 1- 3 ovat  osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä rakennusjärjestysehdotus.

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Luukkonen, kunnanjohtaja, Kangasniemi, johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Kunnanhallis päättää, että rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä rakennusjärjestyksen ehdotus asetetaan MRL 6 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot seuraavilta:
- Etelä-Savon Ely -keskus
- Mikkelin seudun ympäristöpalvelut
- Tekninen lautakunta
- Hirvensalmen kunta
- Mikkelin kaupunki
- Joutsan kunta
- Hankasalmen kunta
- Pieksämäen kaupunki

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi päätettiin, että kohtaan 1.2 lisään teksti ”kunnan rakennusvalvontaviranomainen on rakennuslautakunta 31.5.2017 asti ja 1.6.2017 alkaen rakennuslupajaosto".

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Rakennusvalvonta on valmistellut ehdotuksen kunnan rakennusjärjestyksen muutokseksi, joka tarkoitus on ajantasaistaa nykyinen kunnanvaltuuston 8.11.2010 hyväksymä rakennusjärjestys. Tavoitteena on päivittää mm. rakentamisen määritelmiä ja luvan tarvetta sekä yksinkertaistaa ja selkeyttää rakentamisen rantaviivaetäisyyksiä. Lisäksi uudella rakennusjärjestyksellä jatketaan rakennusjärjestyksen kohdan 5.3 mukaisen määräyksen voimassaoloa (rantavyöhykkeet, joille ei ole suunnittelutarvetta).

Eräänä olennaisena muutoksena rakennuspaikalla sallittaisiin jatkossa päärakennuksen ja muiden talousrakennusten lisäksi majoituskäyttöön tarkoitettu ns. vierasmaja, joka voi olla varustettu tulisijalla ja lämmitysjärjestelmällä. Vierasmaja voisi olla kooltaan enintään 30 k-m² ja sen tulee sijoittua samaan pihapiiriin päärakennuksen kanssa.

Rantaviivaetäisyyksiä koskevia määräyksiä on yksinkertaistettu ja ehdotettu muutettavaksi niin, että alle 100 k-m²:n suuruisen asuinrakennuksen rantaviivaetäisyys tulee olla 25 m ja yli 100 k-m²:n suuruisen 40 metriä. Myös rantasaunojen ja muiden talousrakennusten osalta määräystä on yksinkertaistettu siten, että alle 25  k-m2:n kokoisen rakennuksen rantaviivaetäisyys voisi olla 10 m ja sitä suurempien 25 m. Ehdotettuja rantavivaetäsyyksiä nuodatettaisiin jatkossa myös voimasaolevien rantayleiskaavojen alueella.

Muutoskohteet esitellään tarkemmin kokouksessa.

Pöytäkirjan liitteenä rakennusjärjestys, johon muutokset on kirjoitettu puneella.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa rakennusjärjestysehdotuksesta.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti esittää lausuntonaan rakennusjärjestyksen kohtaan:

"2.1 Luvan / ilmoituksen tarve", että maatalouden harjoittamisen kannalta -kohta muutetaan elinkeinon harjoittamisen kannalta ja kohtaan:

"2.2 Toimenpiteiden luvan- / ilmoituksenvaraisuus" kohdassa 1) Rakennelma, vaja, venekatos yhdelle veneelle, alle 15 m² muutetaan alle 25 m².

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

___________

Valmistelija

Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Rakennusjärjestysehdotus on ollut nähtävillä 20.10. - 21.11.2016 välisen ajan sekä siitä on pyydetty tarvittavat lausunnot.

Rakennusjärjestysehdotuksesta on saatu lausunnot Etelä-Savon ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Kangasniemen kunnan tekniseltä lautakunnalta, Mikkelin kaupungilta ja Etelä-Savon maakuntaliitolta.

Lausuntojen perusteella rakennusjärjestystä on läpikäyty ja tarkennettu seuraavasti:
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty osallisten osalta. Etelä-Savon maakuntaliitto on lisätty lausunnon antajiin ja heiltä on lausunto pyydetty erikseen. Myös osallisten nimikkeistö on tarkennettu.
- Vierasmajakäsite on pidetty edelleen talousrakennuksena. Elyn:n kommentti on, että se tulisi kirjata näkyviin 2 loma-asuntoa sallivana määräyksenä.
Nimitystä, talousrakennus, puoltaa yhtenäinen käytäntö naapurikuntien kanssa (Juva, Mäntyharju, Joroinen) ja pinta-alaltaan ja massaltaan virasmaja on edelleen alisteinen päärakennukselle.
- Toimenpidetaulukkoon maalämpöputkiston rakentamisen (s. 6) termi muutettu maalämpöjärjestelmäksi lausunnon mukaisesti.
- Rakennusjärjestyksen kohtaan 5.1 alin suositeltava rakentamiskorkeus lisätään lausunnon mukaisti seuraava teksti:
"Alin suositeltava rakentamiskorkeus ranta-alueilla on 0,5 m tulvakorkeutta (HW 1/100) korkeammalla, HW 1/100 on kerran sadassa vuodessa esiintyvä tulvakorkeus. Jos vesistön tulvakorkeus ei ole tiedossa, alimman rakentamiskorkeuden on oltava vähintää 1,5 m keskivedenkorkeuden yläpuolella".
- Sivun 12 lauseeseen: kyseisiä rantaviivaetäisyyksiä noudatetaan myös rantayleiskaavoissa, jotka ovat hyväksytty ennen tämän rakennusjärjestyksen voimaantuloa. Lauseeseen on tehty seuraava lisäys "mikäli rakennusjärjestys on sidottu kaavamääräyksiin, eikä kaavassa ole asiasta toisin määrätty.

Tekninen lautakunta:
- Kohta 2.1 tekninen lautakunta on esittänyt maatalouden kannalta muutettavaksi elinkeinon harjoittamisen kannalta.
MRA 61 §:n mukaisesti rakennusjärjestyksessä voidaan määrätä, että jo olemassa olevaan asuntoon kuuluvan tai maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen talousrakennuksen rakentamiseen voidaan käyttää ilmoitusmenettelyä.
- Kohta 2.2 toimenpiteiden luvan-/ilmoituksenvaraisuus kohdassa tekninen lautakunta on esittänyt siten, että venekatos yhdelle veneelle, alle 15 m², muutetaan alle 25 m².
Rakennusjärjestykseen on muutettu venevajan ilmoitusmenettelyn rajaksi alle 20 m². Katos tarkoitettu yhdelle veneelle ja veneiden koko huomioiden muutos alle 20 m²:iin on perusteltu.

Mikkelin kaupunki:
- Lausunnossaan Mikkelin kaupunki toteaa, että vierasmajan sijoittamisesta pihapiiriin on syytä tarkentaa siltä osin, että rakennuspaikkaa ei tulisi pystyä jakamaan kahdeksi erilliseksi rakennuspaikaksi.
Rakennusjärjestyksessä on maininta, että vierasmaja kuuluu samaan pihapiiriin päärakennuksen kanssa.
Kangasniemellä on melko kattavasti rannoilla rantayleiskaavat joissa on määrätty tilakohtaisesti rakennuspaikkojen lukumäärä. Kaavoittamattomilla rannoilla on asia huomioitava rakennuslupakäsittelyn yhteydessä, jotta vierasmajat sijoittuvat tiiviiseen pihapiiriin.
- Lausunnossa on otettu kantaa rantavyöhyke terimin korvaamisella ranta-alue termillä joka kuvaisi paremmin suunnittelutarvealueen määrittämistä.
Rakennusjärjestyksessä pidetään edelleen rantavyöhyketermi mukana. Rantatyöhykkeen leveys 200 m, huomioiden tätä kauemmaksi rannasta ulottuvalle alueelle, jota kutsutaan joissain tapauksissa ranta-alueeksi ei kohdistu rakentamispaineita eikä siten ole tarvetta suunnittelutarveratkaisuille.

Pohjois-Savon Ely-keskuksen liikenne ja infrastruktuurin vastuualueella ei ollut huomautettavaa rakennusjärjestysehdotuksesta eikä myöskään Etelä-Savon maakuntaliitolla.

Rakennusjärjestys on pöytäkirjan liitteenä. Nähtävillä olon jälkeen tulleet muutokset merkitty punaisella.

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Rakennuslautakunta hyväksyy liitteen mukaisen Kangasniemen kunnan uuden rakennusjärjestyksen ja ehdottaa kunnanhallitukselle sekä edelleen kunnanvaltuustolle

1. hyväksyy Kangasniemen kunnan uuden rakennusjärjestyksen,
2. hyväksytyllä rakennusjärjestyksellä kumotaan 22.12.2010 voimaan tullut Kangasniemen kunnan rakennusjärjestys.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
________

 

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Luukkonen, johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen Kangasniemen kunnan uuden rakennusjärjestyksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

1. hyväksyy Kangasniemen kunnan uuden rakennusjärjestyksen,
2. hyväksytyllä rakennusjärjestyksellä kumotaan 22.12.2010 voimaan tullut Kangasniemen kunnan rakennusjärjestys.

 

 

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Liitteenä nro 1 ovat rakennusjärjestys ja siihen liittyvät asiakirjat.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Liina Kuusela, liina.kuusela@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt tämän rakennusjärjestyksen 29.5.2017 § 25. Täytäntöönpanossa tapahtuneen virheen vuoksi ei päätökselle ole voitu hakea lainvoimaa, joten asia on tuotu uudelleen kunnanvaltuuston päätettäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen Kangasniemen kunnan uuden rakennusjärjestyksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

1. hyväksyy Kangasniemen kunnan uuden rakennusjärjestyksen.
2. hyväksytyllä rakennusjärjestyksellä kumotaan 22.12.2010 voimaan tullut Kangasniemen kunnan rakennusjärjestys.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin

Valmistelija

  • Liina Kuusela, liina.kuusela@kangasniemi.fi

Kuvaus

Liitteenä nro 1 on rakennusjärjestys.

Päätös

Valtuutettu Kari Synberg esitti, että rakennusjärjestys palautetaan kunnanhallituksen käsittelyyn uutta valmistelua varten.

Valtuutettu Sirpa Söderström kannatti esitystä.

Koska oli tehty kunnahallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, jouduttiin suorittamaan äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestysjärjestykseksi nimenhuutoäänestystä jossa ne, jotka kannattivat kunnanhallituksen ehdostusta, äänestivät JAA ja ne, jotka kannattivat valtuutettu Synbergin vastaesitystä asian palauttamiseksi kunnanhallituksen käsittelyyn, äänestivät EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 27 ääntä, joista 20 JAA ääntä (Tiina Väisänen, Tapani Nykänen, Eija Partanen, Tapio Viljanen, Markku Kuusjärvi, Tuomo Janhunen, Hannu Tiusanen, Hannu Tiihonen, Juhani Raatikainen, Sulo Hämäläinen, Sirpa Sappinen, Timo Seppälä, Arto Tommola, Tuula Paavilainen, Jani Savolainen, Tommi Vehmala, Rauni Pietarinen, Sari Leskinen, Tuula Vornanen, Matti Tulla)   ja 7 EI ääntä (Maisa Juntunen, Petra Laitinen, Kari Synberg, Marjo Heikkinen-den Arend, Sirpa Söderström, Simo Hokkanen, Kari Luukkainen), joten kunnanvaltuuston päätökseksi tuli kunnanhallituksen ehdotus.

Valtuutettu Kari Synberg jätti eriävän mielipiteen, liite nro 2.

Tiedoksi

Jouko Romo, Rauno Kuokkanen, Mikko Korhonen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Kunnallisvalituksen alaisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella kuntalain 90 § mukaisesti. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kunnalisvalitus on tehtävä 30  päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäviksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaatitodistukseen merkittynä aikana.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä pu-helinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

 Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.