Kunnanvaltuusto, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Kangasniemen kunnan edustajien valinta Etelä-Savon maakuntaliiton edustajainkokoukseen

KNGDno-2017-64

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen 10 §:n mukaisesti jäsenet valitsevat edustajansa edustajien kokoukseen kunnan edellisen vuoden asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäenkunnalla on 1 edustaja kutakin edellisen vuoden 1. päivän väkiluvun mukaista alkavaa 2500 asukasta kohden. Kullekin edustajalle tulee valita henkilökohtainen varajäen.

Edustajainkokouksessa on kullakin läsnälevalla edustajalla yksi ääni.

Edustajan ja varaedustajan on oltava jäenkuntien valtuutettuja.

Edustajainkokous pidetään kunnallisvaalien jälkeisen vuoden huhtikuun loppuun mennessä Edustajainkokouksen kutsuu koolle maakuntahallitus.

Jäsenkuntien on kirjallisesti ilmoitettava valitsemiensa kokousedustajien nimet maakuntahallitukselle.

Lakia naisten ja miesten välisestätasa-arvosta on noudatettava kunnan valitessaan edustajia edustajainkokoukseen.

Edustajain kokous pidetään maanantaina 14.8.2017 kello 10 Mikkelissä.

Kangasniemen kunnanvaltuuston tulee valita 3 edustajaa EteläSavon maakuntaliiton edustajainkokoukseen. Kullekin edustajalle tulee valita henkilökohtainen varajäsen.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Luukkonen, johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kolme (3) kokousedustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat Etelä-Savon maakuntaliiton edustajainkokoukseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Päätös

Kunnanvaltuusto valitsi edustajat Etelä-Savon maakuntaliiton edustajainkokoukseen seuraavasti:

edustajat                 henkilökohtainen varaedustaja

Tapani Nykänen      Hannu Tiusanen

Tuula Vornanen      Tiina Väisänen

Simo Hokkanen      Rauni Pietarinen

Tiedoksi

valitut, Etelä-Savon maakuntaliitto

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Kunnallisvalituksen alaisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella kuntalain 90 § mukaisesti. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kunnalisvalitus on tehtävä 30  päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäviksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaatitodistukseen merkittynä aikana.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä pu-helinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

 Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.