Kunnanvaltuusto, kokous 1.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kunnanjohtajan rekrytointi

KNGDno-2020-606

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanjohtaja Risto Nylund on ilmoittanut 7.1.2021 päivätyllä kirjeellä irtisanoutuvansa Kangasniemen kunnan kunnanjohtajan virasta siten, että viimeinen virassaolopäivä on 31.7.2021.

Kuntalain mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan.

Jos kunnanjohtajan vaalissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi.

Hallintosäännön mukaan kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää valtuusto.

Koska kunnanjohtaja ja hänen sijaisekseen määrätty ovat esteellisiä esittelemään asiaa, asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen ja päätösehdotuksen pohjalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tapani Nykänen, tapani.nykanen.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää:

  1. julistaa kunnanjohtajan toistaiseksi voimassa olevan viran haettavaksi
  2. nimetä valmisteluryhmän, joka oikeutetaan päättämään hakuilmoituksesta ja -ajasta, viran mahdollisesta uudelleen haettavaksi julistamisesta, haastattelemaan hakijat ja tekemään ehdotuksensa valittavasta henkilöstä. Lisäksi kunnanhallitus nimeää ryhmälle puheenjohtajan sekä sihteerin.

 

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimukseksi seuraavaa: kunnanjohtajalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, riittävää perehtyneisyyttä kunnallishallintoon sekä aikaisempaa johtajakokemusta.

Päätös

Kunnanjohtaja ilmoitti esteellisyytensä intressijäävinä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. 
Kunnajohtaja on esteellinen hallintolain 28 § 3 kohdassa tarkoitetun intressijääviyden perusteella, mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluvalle läheiselleen on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa. Tosiasiallinen syy: Kunnanjohtaja on asianosainen.

Kunnanhallitus päätti julistaa kunnanjohtajan toistaiseksi voimassa olevan viran haettavaksi ja nimesi valmisteluryhmään Tapani Nykänen, Tommi Vehmala, Tiina Väisänen, Tuula Vornanen, Maisa Juntunen ja Rauni Pietarinen. Haastatteluryhmä puheenjohtajana toimii Tapani Nykänen ja sihteerinä Sari Linturi-Sahlman. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että rekrytoinnissa käytetään myös ulkopuolista asiantuntijaa.

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimukseksi seuraavaa: kunnanjohtajalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, riittävää perehtyneisyyttä kunnallishallintoon sekä aikaisempaa johtajakokemusta.

Esteellisyys

Risto Nylund

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Tapani Nykänen, tapani.nykanen.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimukseksi seuraavaa: kunnanjohtajalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, riittävää perehtyneisyyttä kunnallishallintoon sekä aikaisempaa johtajakokemusta.

Päätös

Risto Nylund ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Henkilö on esteellinen hallintolain 28.1 § 1 kohdassa tarkoitetun osallisuus- eli asianosaisjäävin perusteella, mikäli hän tai hänen läheisensä on asianosainen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Risto Nylund

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapani Nykänen, tapani.nykanen.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että se päättää kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimukseksi seuraavaa: kunnanjohtajalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa,​ riittävää perehtyneisyyttä kunnallishallintoon sekä aikaisempaa johtajakokemusta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.