Kunnanvaltuusto, kokous 1.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kaavoituskatsaus 2020 - 2021, kaavoitusohjelma 2021

KNGDno-2020-569

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnassa tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset kunnan päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksessa esitetään myös tulevan vuoden kaavoitusohjelma.

Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoitukseen sopivalla tavalla.

Kaavoituskatsaus 2020 - 2021, kaavoitusohjelma 2021 liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta esittää, että kunnanhallitus antaa MRL 7 §:n mukaisesti liitteenä olevan kaavoituskatsauksen 2020 - 2021 ja hyväksyy samalla esitetyt kohteet vuoden 2021 kaavoitusohjelmaksi. Katsaus asetetaan yleisesti nähtäville kunnan tekniseen toimistoon ja internet-sivulle ja siitä ilmoitetaan niin kuin kunnan ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Katsaus annetaan tiedoksi Etelä-Savon ELY-keskukselle, Etelä-Savon maakuntaliitolle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

_______

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta esittää, että kunnanhallitus antaa MRL 7 §:n mukaisesti liitteenä olevan kaavoituskatsauksen 2020 - 2021 ja hyväksyy samalla esitetyt kohteet vuoden 2021 kaavoitusohjelmaksi. Katsaus asetetaan yleisesti nähtäville kunnan tekniseen toimistoon ja internet-sivulle ja siitä ilmoitetaan niin kuin kunnan ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Katsaus annetaan tiedoksi Etelä-Savon ELY-keskukselle, Etelä-Savon maakuntaliitolle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi liitteenä olevan kaavoituskatsauksen 2020 -​ 2021.

Päätös

Keskustan valtuustoryhmän muutosehdotus: Taajama-alueen joidenkin yleisten teiden muuttaminen katualueiksi tulee poistaa kaavoituskatsauksesta.

Kunnanvaltuusto päätti yksimeilisesti hyväksyä kaavoitusohjelman siten, että kohta viisi poistetaan.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)