Kunnanvaltuusto, kokous 12.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022 / Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

KNGDno-2021-691

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi

Kuvaus

Hallintosäännön mukaan osavosikatsaukset käsitellään kunnanvaltuustossa neljännesvuosittain. 30.9. tilanteessa laskennallinen käyttöaste on 75 %. Palkkojen toteumaa seurattaessa on huomioitava heinäkuussa maksettavat lomanmääräytymisvuoden 1.4.2021 - 31.3.2022 lomarahat. 

Koko kunnan tuloslaskelman tunnusluvut tilanteessa 30.9. ovat seuraavat:

  Eur Käyttö-% Muutos 2022-21, %
Toimintatuotot       5 609 924   93,5    36,9
Toimintakulut     35 136 927   78,3      4,4
Toimintakate    -29 527 003   76,0    - 0,1
Vuosikate       2 283 460  181,7     52,1
Tilikauden tulos       1 150 101 -367,2    249,6


Toimintatuottojen toteuma-astetta on edelleen pitänyt korkeana tukien ja avustusten sekä maksutuottojen alkuvuoden kertymät. Avustuksiiin sisältyy STM:n maksama 120 960 euron suuruinen vuoteen 2021 kohdistuva Covid-19 kustannusten korvaus. Toisaalta vesi- ja jätevesilaskutuksen kertymää on luvuissa mukana vain elokuun loppuun saakka eli myyntituottoja puuttuu yhdeltä kuukaudelta.  

Toimintakulujen toteuma-astetta on nostanut erityisesti sote-palvelujen ostojen kertymä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toteuma on 79 % mikä ylittää laskennallisen tasavauhtisen vertailun mukaan ennusteen lähes 1,04 miljoonalla eurolla. Myös henkilökuljetukset, elintarvikkeet ja sähkö ovat ylittämässä budjetin. 

Toimintakate on toteutunut hieman laskennallista tasavauhtista toteumaa heikommin käyttöasteen ollessa 76 %. Vuosikatteen toteutumisaste on 181,7 %, mikä ylittää ennusteen reilusti ja on edelliseen vuoteen verrattuna 52,1 % isompi. Tilikauden tulos on 1 150 t€, mikä ylittää ennusteen. 

Vuosikatteeseen vaikuttaa positiivisesti verotulojen ennustettu korkeampi toteuma (82,5 %). Verotuloja on kertynyt 16 743 t€. Valtionosuuksia on kertynyt 14 778 t€, mikä on hieman yli ennusteen.  

Liitteenä on tuloslaskelmavertailu, vastuualueraportti sekä toiminnallisten tavoitteiden arvioita esittelevät tuloskortit. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy toiminnan ja talouden raportin 1.1.-30.9.2022 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Marja-Terttu Koivula, Mikko Korhonen ja Mika Huovinen osallistuivat pykälän käsittelyyn asiantuntijoina.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus on hyväksynyt toiminnan ja talouden raportin 1.1.-30.9.2022 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.