Kunnanvaltuusto, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja kunnanvaltuustoon

KNGDno-2017-64

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on säädetty kuntalain (410/2015) 22 §:ssä. Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. Kunnan vaikuttamistoimielimiä koskeva sääntely on koottu kuntalakiin. Vaikuttamistoimielimiä ovat nuorisovaltuusto/nuorten vaikuttajaryhmä, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto.

Vanhus- ja vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön ja vammaisen hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpano, valinta ja toimintatavat ovat kunnan päätettävissä. Kangasniemen kunta on tarjonnut vanhus- ja vammaisneuvostolle hyvät toimintaedellytykset.

Keskusteluun on noussut puhe- ja läsnäolo-oikeuden antaminen vanhus- ja vammaisneuvoston edustajlle kunnanvaltuuston kokouksiin. Moni kunta on lisännyt vaikuttajaryhmän edustajan kunnanvaltuuston kokoonpanoonsa. Vanhus- ja vammaisneuvoston lakisääteinen vaikuttamistehtävän hoitaminen edellyttää, että vanhusneuvosto saa hyvissä ajoin tiedot ajankohtaisista hankkeista ja myös sen oma-aloitteinen rooli on tärkeä. Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtäväkenttä ulottuu kaikkiin niihin tehtäviin, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön ja vammaisen elinolosuhteiden ja palvelujen kannalta. Toiminnan, tiedonsaannin ja vaikuttamisen kannalta olisi hyvä, että Kangasniemen kunnassa vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja nimetään kunnanvaltuuston kokoonpanoon.

Koska kunnanhallitus on hyväksynyt vanhusneuvostolle toimintasäännön, niin olisi perusteltua myös lisätä toimintasääntöön vanhus- ja vammaisneuvoston tehtäviin valtuustonedustajan valinta ja tämän nimeämisen esittäminen kunnanhallitukselle.

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää kunnahallitukselle, että se edelleen esittäisi kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuuston kokoonpanoon lisätään vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja, jolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnanvaltuuston kokouksissa. Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen kunnanvaltuuston kokouksiin.

Vanhus- ja vammaisneuvosto pyytää lupaa muuttaa kunnahallituksen hyväksymää toimintaohjettaan siltä osin kuin se koskee valtuustonedustajan valintaa.

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyi esityksen. Neuvosto valitsi edustajakseen kunnanvaltuuston kokouksiin Helvi Marttisen ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Pirjo Laitisen.

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto on kokouksessaan 31.5.2018 käsitellyt edustajansa valintaa kunnanvaltuuston kokoukseen. Kunnan hallintosääntö on neuvoston edustajan valinnan osalta vaillinainen, joten kunnanvaltuuston on ratkaistava vanhus- ja vammaisneuvoston osalta edustajan valinta. Neuvosto esittää edustajikseen varsinaiseksi jäseneksi neuvoston puheenjohtaja Helvi Marttista ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen neuvoston varapuheenjohtaja Pirjo Laitista. lisäksi neuvosto pyytää oikeutta muuttaa toimintasääntöään valtuustonedustajan valinnan osalta.  

Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenellä olisi kunnanvaltuuston kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.     

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää vanhus-​ ja vammaisneuvoston esityksen mukaisesti ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle,​ että kunnanvaltuuston kokoonpanoon lisätään vanhus-​ ja vammaisneuvoston edustaja,​ jolla on puhe-​ ja läsnäolo-​oikeus kunnanvaltuuston kokouksissa.

Kunnanhallitus valitsee vanhus-​ ja vammaisneuvoston edustajaksi kunnanvaltuuston kokouksiin neuvoston puheenjohtaja Helvi Marttisen ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi neuvoston varapuheenjohtaja Pirjo Laitisen.

Kunnanhallitus hyväksyy vanhus-​ ja vammaisneuvoston toimintaohjeen muutoksen siltä osin kuin se koskee valtuustonedustajan valintaa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vanhus- ja vammaisneuvosto, Helvi Marttinen, Pirjo Laitinen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Kunnallisvalituksen alaisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella kuntalain 90 § mukaisesti. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kunnalisvalitus on tehtävä 30  päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäviksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaatitodistukseen merkittynä aikana.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä pu-helinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

 Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.