Kunnanvaltuusto, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Valtuustoaloitteet 2017-2018

KNGDno-2018-243

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 116 § Valtuutettujen aloitteet:

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

Kunnanhallituksen on vuosittain toukokuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Valtuustoaloitteet 2017 ja toimenpiteet

Vuonna 2017 annettiin yksi valtuustoaloite. Valtuustoaloite Salmelan alueen asemakaavakäsittelyn lopettamiseksi.

Tuula Vornanen on tehnyt valtuustoaloitteen Salmelan alueen asemakaavakäsittelyn lopettamiseksi. Tekninen lautakunta on kokouksessaan 16.8.2017 käsitellyt aloitteen ja todennut, ettei valtuustoaloite anna aihetta lopettaa Salmelan alueen asemakaavaprosessia. Kunnanhallitukselle on 28.8.2017 saatettu lautakunnan pöytäkirja tiedoksi, eikä kunnanhallitus ole ottanut asiaa käsiteltäväkseen. Näin ollen valtuustoaloitteen voidaan katsoa olevan loppuunkäsitelty.

Lisäksi vuonna 2017 annettiin yksi valtuustokysymys. Valtuustokysymyssubjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen vaikutuksista Kangasniemellä.

Vihreän valtuustoryhmän valtuustokysymys käsiteltin kunnanhallituksessa 25.9.2017. Kuntalaki tai Kangasniemen kunnan hallintosääntö eivät tunne valtuustokysymystä. Kunnanhallitus päätti lähettää valtuustokysymyksen sivistys- ja hyvinvointijohtajalle vastattavaksi. Päiväkodin johtaja Seija Pesonen on 18.9.2017 antanut vihreiden valtuustoryhmälle selvityksen asiasta´ja asian voidaan katsoa olevan loppuunkäsitelty.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2017 valtuustoaloitteiden tilanteen ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.