Kunnanvaltuusto, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

KNGDno-2016-188

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aki Rusanen, aki.rusanen@bdo.fi

Kuvaus

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomus viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan on tarkastettava:

1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;

2) antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta;

3) ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita;

4) onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Tilinpäätöksen tarkastuksen on suorittanut tilintarkastaja JHT, HT Aki Rusanen ja tarkastaja Eija Susitaival 2-3.5.2018. Lisäksi konsernitiloinpäätöksen tarkastukseen on osallistunut JHT, HT Taina Törrönen. Tilikauden aikana suoritettujen tarkastuskäyntien ja tilinpäätöksen tarkastuksen perusteella on annettu tilikaudelta 2017 tilintarkastuskertomus.  

Tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 1.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matti Tulla, matti.tulla.lh@kangasniemi.fi

Tilintarkastuskertomus merkittään tarkastuslautakunnan tietoon saatetuksi ja saatetaan se edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Aki Rusanen, aki.rusanen@bdo.fi

Kuvaus

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 on liitteenä nro 1.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.