Kunnanvaltuusto, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Tilinpäätös 2017

KNGDno-2016-188

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan vuoden 2017 tilinpäätös on valmistunut. Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase sekä niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kangasniemen kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee kuntalain 114 §:n mukaisesti laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Vuoden 2017 tilinpäätös on 1.202.227 euroa ylijäämäinen, joka muodostui pääsääntöisesti ennakoitua suuremmista verotuloista, henkilöstömenojen alituksesta sekä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n vuoden 2016 ylijäämän palautuksesta.  Vuoden 2017 tuloksen jälkeen kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää 6,8 milj. euroa. 

Kangasniemen kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut siirrettiin Essote ky:lle 1.1.2017 alkaen. Tästä syystä vuoden 2017 tilinpäätös ei ole vertailukelpoinen tilinpäätöksen 2016 tuottojen ja kulujen osalta. Maksutuottoja ja henkilöstömenoja siirtyi Essote ky:lle, toisaalta asiakaspalvelujen ostot kasvoivat.

Vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan toimintatuottoja kirjattiin 5,3 milj€, joista ulkoisia toimintatuottoja 2,9 milj€. Toimintakuluja tilinpäätöksessä on 39,8 milj€ ja näistä ulkoisia kuluja 37,5 milj euroa. Henkilöstömenot ovat tilinpäätöksen mukaan 8 milj, jossa alitusta budjettiin verrattuna n. 0,4 milj€. 

Asiakaspalveluostot Essote ky:ltä ovat tilinpäätöksessä 22,5 milj€, joka ylitti talousarvion n. 0,365 milj. (talousarvio 22,2 milj). Sosiaali- ja terveyspalvelujen nettomenot 2017 ovat hyvin vuoden 2016 tasolla.

Toimintakate on 34,6 milj, joka on n. 0,640 milj parempi kuin tilinpäätöksessä 2016.

Verotuloja kirjattiin v. 2017 yhteensä 18,7 milj. jossa ylitystä budjettiin verrattuna 0,740 milj euroa ja edelliseen vuoteen kasvua 0,950 milj euroa. Valtionosuuksia tilinpäätöksen mukaan on 18,7 milj budjetoidun mukaisesti, mutta edelliseen vuoteen verrattuna 0,9 milj vähemmän. Verorahoitus kokonaisuudessaan on vuoden 2016 tasossa 37,3 milj.

Vuosikatteeksi tilinpäätökseen on muodostunut 2,9 milj, joka riittää kattamaan 1,8 milj. euron poistot.

Vuonna 2017 on tehty investointeja 1,8 milj. eurolla, kun talousarviossa varauduttiin 4,1 milj. euron investointeihin. Kunnan lainamäärä on 21,8 milj, asukasta kohti 3.934 euroa. Kuntakonsernin lainamäärä on 30 milj, asukasta kohti 5.446 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus

1. esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2017 ylijäämä 1.202.226,98 euroa siirretään omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämätilille

2. allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi

3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelujen jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi

4. sallii, että tarvittaessa voidaan vielä tehdä teknisiä muutoksia ennen kunnanvaltuuston käsittelyä ilman, että siitä kunnanhallituksen tarvitsee erikseen päättää.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Mirja Ursin, Mika Huovinen ja Mikko Korhonen osallistuivat asiantuntijoina tämän pykälän esittelyyn.

 

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Tilipäätös 2017 liitteenä nro 1.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Kunnallisvalituksen alaisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella kuntalain 90 § mukaisesti. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kunnalisvalitus on tehtävä 30  päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäviksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaatitodistukseen merkittynä aikana.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä pu-helinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

 Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.