Kunnanvaltuusto, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Lapaskankaan teollisuusalue / Asemakaavan laajennus

KNGDno-2018-41

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Lapaskankaan teollisuusalueelle hyväksyttiin viime vuonna asemakaavan muutos ja laajennus, jonka myötä alueen toimintaedellytykset lisääntyivät  ja monipuolistuivat erityisesti metsätalouden osalta. Kokonaisalaltaan n. 24 ha:n laajennusalueelle on mahdollista sijoittaa esim. puu- ja energiaterminaali, sahalaitos tms. toimintoja.

Alueen jatkosuunnittelun yhteydessä on kuitenkin ilmennyt, että esim. kaikkia mittavamman sahalaitoksen vaatimia toimintoja ei saada sijoitettua alueelle tyydyttävällä tavalla, ellei aluetta vieläkin laajenneta. Tämän vuoksi on alueelle laadittu ehdotus asemakaavan laajennukseksi, joka koskee viereisten kunnan omistamien n. 1,6 ha:n ja 4,8 ha:n osa-alueiden liittämistä edelliseen laajennusalueeseen. Samalla muutetaan voimassaolevaa kaavaa pieneltä osin tarkentamalla aluerajauksia ja antamalla täsmentäviä kaavamääräyksiä.

Edellisen kaavahankkeen yhteydessä laadittua luontoselvitystä on täydennetty viime syksyn aikana. Maastokäyntien perusteella alueilla ei ole mitään suojelukohteita eikä uhanalaisille lajeille soveliaita elinympäristöjä. Alueet eivät ole miltään osin enää luonnontilaisia, vaan niihin on kohdistunut parin viime vuoden aikana hyvinkin voimakkaita metsätaloudellisia toimenpiteitä kuten avohakkuita.

Pöytäkirjan liitteenä kaavahanketta koskeva OAS sekä ehdotus asemakaavan muutokseksi ja laajennukseksi.

Kaavahankkeen vireilläolosta on tiedotettu MRL 63 §:n mukaisesti kaavoituskatsauksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Lapaskankaan teollisuusaluetta koskeva ehdotus asemakaavan muutokseksi ja laajennukseksi, hanketta koskeva OAS sekä muu kaavan valmisteluaineisto asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-Savon ELY-keskuksen, Etelä-Savon maakuntaliiton, ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvonnan lausunnot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

_________

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Liitteenä kaava-asiakirjat nro 1-

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää,​ että Lapaskankaan teollisuusaluetta koskeva ehdotus asemakaavan muutokseksi ja laajennukseksi,​ hanketta koskeva OAS sekä muu kaavan valmisteluaineisto asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-​Savon ELY-​keskuksen,​ Etelä-​Savon maakuntaliiton,​ ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvonnan lausunnot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 29.3. - 30.4.2018, eikä sitä vastaan ole tehty muistutuksia.

Lausuntoja saatiin 4 kpl. Niiden johdosta aiempia luontoselvityksiä on täydennetty laajennusaluetta koskevalla yksityiskohtaisella maastotarkastelulla ja myös maaperä- ja rakennettavuusselvitystä on täydennetty laajennusalueelle. Alueen maaperästä johtuvat rakennettavuusongelmat ovat riittävän hyvin tiedossa tässä vaiheessa, mutta niistä aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia on syytä arvioida vielä tarkemmin jatkosuunnittelun yhteydessä. Voimassa olevan yleiskaavan ohjausvaikutus toteutuu kaavan hengen mukaisesti, vaikka asemakaavan tarkat aluerajaukset hieman poikkeavatkin yleiskaavan rajauksista. Kaiken kaikkiaan kaavaa on kuitenkin pidetty myönteisenä kunnan elinkeinoelämän kannalta. Alueen sijainti on erinomainen, koska se tukeutuu olemassa olevaan rakenteeseen ja on logistisesti optimaalisella paikalla.

Pöytäkirjan liitteenä täydennetyt kaava-asiakirjat, kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja kaavan laatijan vastineet niihin.Kaavan laatijan mukaan kaava voidaan viedä hyväksymiskäsittelyyn em. asiakirjoilla täydennettynä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy pöytäkirjan liiitteenä olevan Lapaskankaan teollisuusaluetta koskevan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen ja esittää sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

Jouko Romo poistui kello15.20 eli asian käsittelyn jälkeen.

_________

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan liiitteinä nro 1-7 olevan Lapaskankaan teollisuusaluetta koskevan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Mikko Korhonen toimi asiantuntijana asian esittelyssä.

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kaava-asiakirja liitteinä nro 1- 7.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jouko Romo, ELY-keskus

Muutoksenhaku

KUNNALLISVALITUSOHJE KAAVA-ASIOISSA HALLINTO-OIKEUTEEN

Kunnallisvalituksen alaisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella kuntalain 90 § mukaisesti. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutusta. Rekistöidyllä paikallisella tai alueella yhteisällä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan myös valitusoikeus.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kunnalisvalitus on tehtävä 30  päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon silloin kun  pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäviksi.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä pu-helinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

 Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.