Kunnanvaltuusto, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Arviointikertomus vuodelta 2017

KNGDno-2018-49

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aki Rusanen, aki.rusanen@bdo.fi

Kuvaus

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

Huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi (vuodesta 2017 lähtien).

Valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Arviointikertomuksen laadinnan pohjaksi tietoa on saatavilla mm.:

- Toimielinten pöytäkirjoista

- Tilinpäätöksestä

- Lautakunnan suorittamista haastatteluista ja katselmuksista ja niistä laaditusta muistioista

- Lautakunnan jäsenten omista havainnoista

- Tilintarkastajien raporteista

- Virallisista tilastoista

Päätösehdotus

Esittelijä

Matti Tulla, matti.tulla.lh@kangasniemi.fi

Lautakunta käy keskustelun arviointikertomukseen sisällytettävistä asioista. Em. keskustelun pohjalta lautakunnan sihteeri laatii luonnoksen arviointikertomukseksi.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että käytiin keskustelu arviointikertomuksen laadinnan perusteista ja kertomukseen sisällytettävistä asioista.

Päätettiin, että lautakunnan sihteeri laatii käsittelyn pohjaksi arviointikertomusluonnoksen.

Valmistelija

Aki Rusanen, aki.rusanen@bdo.fi

Kuvaus

Arviointikertomusluonnos jaetaan kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matti Tulla, matti.tulla.lh@kangasniemi.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2017 arviointikertomuksen käsittelyä luonnoksen pohjalta.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että käytiin keskustelu arviointikertomuksen laadinnan perusteista ja kertomukseen sisällytettävistä asioista. Päätettiin, että lautakunnan sihteeri laatii käsittelyn pohjaksi  arviointikertomusluonnoksen.

Valmistelija

Aki Rusanen, aki.rusanen@bdo.fi

Kuvaus

Arviointikertomus on liitteenä  nro 1.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matti Tulla, matti.tulla.lh@kangasniemi.fi

Tarkastuslautakunta päättää vuodelta 2017 annettavasta arviointikertomuksesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti  hyväksyä liitteenä olevan arviointikertomuksen vuodelta 2017 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle.

 Lisäksi tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että kertomuksen tummennetuista kohdista pyydetään kunnanhallitusta antamaan tarpeelliset selvitykset. Selvitykset pyydetään antamaan lokakuun 2018 loppuun mennessä.

Valmistelija

  • Aki Rusanen, aki.rusanen@bdo.fi

Kuvaus

Liitteenä nro 1 on arviointikertomus vuodelta 2017.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Kunnallisvalituksen alaisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella kuntalain 90 § mukaisesti. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kunnalisvalitus on tehtävä 30  päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäviksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaatitodistukseen merkittynä aikana.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä pu-helinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

 Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.