Kunnanhallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 247 Veroprosentit vuodelle 2023

KNGDno-2022-387

Valmistelija

  • Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi

Kuvaus

Valtuustojen tulee kuntalain 111 §:n mukaisesti päättää kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa seuraavan vuoden veroprosentit Verohallinnolle viimeistään edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin arkipäivä, ilmoitus tulee tehdä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §). Vuoden 2023 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tulee siis ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään torstaina 17.11.2022.

Vuoden 2023 tuloveroprosentista on säädetty  Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 55 § muuttamisesta annetussa laissa.  Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuun ja siten niiden kustannukset siirretään kunnilta hyvinvointialueille. Tämän takia kuntien tuloja siirretään valtiolle, joka rahoittaa hyvinvointialueiden toimintaa. Merkittävä osa tulojen siirtoa tehdään kunnallisveron kautta. Ansiotuloverotukseen tehtävät muutokset toteutetaan niin, että niillä on mahdollisimma vähän vaikutusta verovelvollisten verotuksen tasoon. Kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennetaan yhtä paljon: 12,64 prosenttiyksikköä. Kangasniemen vuoden 2023 tuloveroprosentti on näin ollen 8,86. 

Tuloveroprosentti vuodelle 2023 ilmoitetaan prosenttiyksikön sadasosan tarkkuudella. 

Kiinteistöveroprosentiti vuodelle 2023 ilmoitetaan prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöverolain perusteella vuodelle 2023 kiinteistöveroprosenttivälit ovat seuraavat:

* Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93-2,00

* Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41-1,00

* Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93-2,00

* Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93 - 3,10 

* Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00-6,00

* Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00-2,00

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

1) Kunnanhallitus toteaa, että kunnan tuloveroprosentti vuodelle 2023 on 8,86 ja saattaa asian edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

2) Kunnanhallitus hyväksyy kiinteistöveroprosentit vuodelle 2023 seuraavasti:

* Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % (korotus 0,00 %-yks.)

* Vakituinen asuinrakennus 0,50 % (korotus 0,00 %-yks.)

* Muiden asuinrakennusten 1,10 % (korotus 0,00 %-yks.)

* Rakentamaton rakennuspaikka 2,00 % (korotus 0,00 %-yks.)

* Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %

ja esittää ne edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi.

Päätös

Marja-Terttu Koivula osallistui asiantuntijana kokoukseen pykälän esittelyn ajaksi.

Päätösehdotus hyväksyttiin.