Kunnanhallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 250 TYP- sopimuksen ja TYP- johtajan kustannustenjakosopimuksen uusinta

KNGDno-2015-213

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Laki ja asetus työllistymistä edistämistä monialaisesta yhteispalvelut /TYP) on tullut voimaan 1.1.2015. Säädösmuutoksilla velvoitetaan kaikki kunnat kuulumaan työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalvelun verkostoon 1.1.2016 alkaen. Monialaisen  yhteispalvelun järjestämisen lähtökohtana on TE-​toimiston toiminta-​alue. Vaikka TYP-​toiminta on lakisääteistä,​ niin TYP-​verkoston muodostaminen ja TYP-​toiminta perustuu kuntien,​ kelan ja TE-​toimiston väliseen sopimukseen.

Etelä-Savon TYP-johtaja on lähestynyt Etelä-Savon maakuntaliiton Etelä-Savon työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun sopimuksen piirissä olevia kuntia Etelä-Savon työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun sopimuksella vuodelle 2023 (optio vuodelle 2024) sekä TYP-johtajan kustannustenjakosopimuksella. TYP-sopimuksen liitteet eivät ole mukana, sillä ne tarkentuvat myöhemmin.

Maakuntaliitto pyytää kuntia käsittelemään sopimukset niin, että sopimukset on käsitelty viimeistään 18.11.2022. Kuntien päätösten jälkeen sopimukset lähetetään sähköisesti allekirjoitettaviksi. Samalla kuntia pyydetään nimeämään ja ilmoittamaan TYP-johtoryhmän edustajan ja hänelle varaedustajan. Kangasniemellä johtoryhmään on valittu työllisyyskoordinaattori ja varaedustajaksi hallintojohtaja.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluja.

Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, hyvinvointialue ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat yhteispalvelua tarvitsevien työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat palvelut työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi ja vastaavat yhdessä työttömien työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. Työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvissa kunnissa TYP-palvelua tarvitsevien työnhakijoiden TE-palveluista vastaa kunta.

Etelä-Savon työllistymistä edistävä monialainen yhteistoimintamalli on sovittu vuodelle 2023 (optio vuodelle 2024) siten, että Etelä-Savossa on yksi TYP verkosto ja TYP toimintaa hallinnoi Etelä-Savon maakuntaliitto. Sopimus on laajentunut koskemaan koko maakunnan aluetta ja sopijaosapuoleksi tulee myös Etelä-Savon hyvinvointialue.

Sopimuksessa sovitaan yhteisistä toimipisteistä ja muualla kuin yhteisissä toimipisteissä tarjottavasta yhteispalvelusta, yhteispalveluun osoitettavasta henkilöstöstä, työttömille tarjottavista palveluista ja kustannusten jaosta. Lisäksi kunnat sitoutuvat suorittamaan rahoitusosuutensa yhteistyösopimuksen työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) mukaisesti Etelä-Savon maakuntaliitolle TYP-johtajan henkilöstökustannuksista sekä hänen tehtävänsä hoitoon liittyvistä työtila-, atk-, koulutus- ja matkakustannuksista.

Yhteistyösopimuksen työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) mukaisesti kuntien yhteisistä kustannuksista monialaisessa yhteispalvelussa tehdään vuosittain suunnitelma, johon sisällytetään kuntien yhteisesti maksettavat kustannukset. Kuntien yhteisten toimintamenojen jakoperusteena käytetään yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden kokonaismäärää tämän sopimuksen allekirjoittaneissa kunnissa kuluneen vuoden huhti- ja lokakuun keskiarvon mukaan. Vertailupohjana käytetään Kelan tilastoa (Kelasto). Etelä-Savon maakuntaliitto laskuttaa kuntia syntyneiden kulujen mukaisesti kaksi kertaa vuodessa, tammi-kesäkuun osalta heinäkuussa ja heinä-joulukuun osalta joulukuussa. Kangasniemen maksuosuus vuoden 2022 ensimmäisen 6 kuukauden osalta oli 2,93 %, eli 991,40 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää

  1. hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen työllistämistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) Etelä-Savossa vuonna 2023.
  2. hyväksyä sopimusluonnoksen TYP-johtajan kustannusten jakamisesta.
  3. nimetä Kangasniemen kunnan edustajaksi Etelä-​Savon TYP-johtoryhmään työllisyyskoordinaattori Helena Vartiaisen ja hänelle varajäseneksi työnsuunnittelija Tiia Korhonen-Arkon sopimuskaudelle 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon maakuntaliitto, nimetyt