Kunnanhallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 252 TE2024 E-Savo -hanke

KNGDno-2022-414

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on tehnyt hankehakemuksen Etelä-Savon maakuntaliitolle alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE)-määrärahasta. Hakemus ja hankkeen kuvaus ovat liitteinä. Hankkeen tavoitteena on osallistaa maakunnan avaintoimijat yhteiseen valmisteluun tulevan TE2024 uudistuksen toteuttamiseksi.

Hanke toteutetaan vuoden mittaisena, mutta sen keskeinen tavoite kohdistuu jo alkusyksyyn 2023. Lokakuun viimeiseen päivään mennessä tulee kunnilla olla tiedossa, millaiseen työvoimapalvelualueeseen ne kuuluvat ja onko kyseisellä ratkaisulla edellytykset järjestää työvoimapalvelut vuoden 2025 alusta. Mikäli työvoimapalvelualue kokonaisuudessaan jää työllisen työvoiman osalta alle 20 000, on kyseisten kuntien esitettävä perustelut kyseiselle alitukselle ja riittävän uskottava esitys työvoimapalveluiden toteuttamisen edellytyksistä.

Hankkeen keskeisimmät tavoitteet voidaan kiteyttää seuraavasti:

  • Organisoida työvoimapalvelujen kokonaisuutta valmistelevat asiantuntijaryhmät.
  • Johtaa valmisteluryhmien työskentelyä ja tuloksellisuutta niin, että syyskuussa 2023 alkaa konkretisoitua eri valmisteluteemojen johtopäätökset työvoimapalvelujen toteuttamisesta.
  • Tiedottaa valmistelun edistymisestä sekä verkostoja että tiedotusvälineitä sekä ottaa vastaan valmisteluihin liittyviä kysymyksiä
  • Hankkeella tavoitellaan sitä, että alueella oleva osaaminen työvoimapalvelujen tuottamisessa säilyy muutoksen yhteydessä ja tässä keskeistä on luoda yhteinen tulevaisuuden näkymä sekä kunta- että TE-henkilöstölle.

Hankkeen kustannuksista Kangasniemen kunnan osuus on 1752,00 euroa ja Mikkelin kaupungille on ilmoitettu, että Kangasniemen kunta on mukana hankkeessa, jos se saa myönteisen rahoituspäätöksen. Ilmoitus on tehty sähköpostitse 21.10.2022, jotta hankehakemuksen jättöä on voitu kiirehtiä.

Hankken toteutuksen aikana huomioidaan "Yhdessä" -hanke, jossa tavoitteena on työvoimapalvelujen kehittäminen operatiivisella tasolla. YHDESSÄ - Tulevaisuuden työllisyyspalvelut Mikkelin seudulla on Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n Etelä-Savon ELY-keskukselle tekemä ESR+ -hankehakemus, jonka kokonaiskustannukset ovat 872 188,00 euroa ja omarahoitusosuuteen 174 438,00 euroa on kanavoitu seutuvaliokunnan omarahoitusta ja hanke kohdistuu koko Mikkelin seudulle.

Yhdessä-hankkeen tavoitteena on luoda Mikkelin seudulle uusi monialainen palvelumalli, jossa yhä useampi toimija osallistuu työllisyyden hoitamiseen omasta roolistaan. Hankkeessa kehitetään toimijoiden yhteistyötapoja ja työnkuvia, vähennetään siiloutumista, parannetaan tiedon liikkuvuutta toimijoiden välillä ottamalla käyttöön digitaalisia ratkaisuja ja kehitetään asiakasohjausta. Näin tuotetaan lisäarvoa olemassa oleviin palveluihin. Mallin seurauksena edistetään yhdenvertaisuutta ja ehkäistään työvoimapalvelujen kentän monimuotoisuudesta aiheutuvaa syrjintää. Hankkeessa rakennettava palvelumalli pilotoidaan oikeassa asiakasympäristössä.

Hankkeessa parannetaan myös rekrytointivaikeuksista kärsivien alojen ja työnantajien vetovoimaa ja mainekuvaa. Hankkeessa etsitään piilotyöpaikkoja ja klusteroidaan työnantajayrityksiä ns. miniklustereiksi, jotka ovat yksittäistä työnantajaa vetovoimaisempia kansallisessa työmarkkinassa. Klustereihin osallistuvien työnantajayritysten rekrytointiprosesseja kehitetään ja alueen työmahdollisuuksista viestitään miniklusterikohtaises ti Suomessa ja ulkomailla. Työmarkkinoille tulevan työvoiman ja klusteriyritysten kohtaantoa edistetään mm. oppilaitoksissa järjestettävin rekrytointitapahtumin.

Lisäksi hankkeessa edistetään ketterien työllistymismallien käyttöä rekrytointivaikeuksista kärsivillä aloilla. Työ pitää sisällään oppisopimuksen ja yksityisten koulutusten edistämistyötä sekä nykyisten TE-palvelujen tarjoamien ketterien koulutusmallien edistämistyötä. Työ sovitetaan mm. Jotpa-rahoitusohjelmaan siten, ettei synny päällekkäisyyttä. Niistä yrityksistä, joiden työvoimatarvetta ei voida ratkaista ketterin mallein, perustetaan oma miniklusteri ja kokeillaan työperäisen maahanmuuton lisäämistä rekrytointivaikeuksien ratkaisemiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Mikkelin kaupungin ja Miksein hankehakemukset työllisyyspalveluiden lakimiuutoksiin ja kuntien tuleviin uusiin vastuihin liittyen ja päättää, että Kangasniemen kunta on mukana Mikkelin kaupungin hallinnoimassa TE2024 valmisteluhankeessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin seudun työllisyyden edistämisen kuntakokeilun palvelupäällikkö/kokeilujohtaja, työllisyyskoordinaattori, työnsuunnittelija