Kunnanhallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 257 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

KNGDno-2022-241

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista määrittää luvussa 2 kunnan yleiset velvoitteet. § 5 sisältää kunnille asetetun velvoitteen laatia suunitelma ikääntyvän väestön tukemiseksi. Suunnitelma on eri asia kuin kuin kunnassa laadittavana oleva terveydenhuoltolain 12 §:n 1 momentissa mainittu hyvinvointikertomus. 

Ikääntyvän väestön tueksi tarkoitettua sunnitelmaa edellytetään laissa seuraavasti: "Kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain."

Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri on tehnyt kyselyn Etelä-Savon ympäristökuntiin onko vastaavaa suunnitelma muissa kunnissa laadittu. Puumalan kunta ilmoittaa, että heillä suunnitelma on laadittu ja sitä pävitetään säännöllisesti. Puumalassa suunnitelman valmistelu aloitettiin järjestämällä Ikääntyneille foorumi, jossa he ovat tuoneet kehittämiskohteita esille. Foorumissa on ollut mukana kaikki ne tahot, jotka järjestävät ikääntyneiden palveluja ja infraa. Puumalan kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto osallistui suunnitelman laatimiseen. Sekä hvyinvointilautakunta, että kunnahallitus käsittelivat suunnitelman. Lain mukan valtuusto päättää suunnitelmasta. 

Suunnitelma ohjaa kuntakohtaisen palveluiden kohdentamista ikääntyvälle väestölle ja suunnitelman laatimisessa on mietittävä toteutettavia prosesseja. Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen piiriin kuuluvat kunnan asukkaat saavat henkilökohtaisen hoito- ja palvelusuunnitelman jolla heidän henkilökohtaiset palveluntarpeensa pystytään hoitamaan Essoten toimesta. Kunnan alueella asuu kuitenkin ikääntyviä vanhuseläkkeeseen oikeutettuja henkilöitä yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa, jotka eivät ole terveydenhuollon tai sosiaalihuollon palveluiden piirissä automaattisesti. 

Kangasniemen kunnassa toteutetaan monenlaisia toimenpiteitä ikääntyvän väestön tueksi. Esimerkkinä ikääntyvien asumiseen liittyvät ratkaisut. Asuminen vaatii palveluiden kartoittamista ja kaikkien mahdollisuuksien esiinnostamista ikääntyvälle väestölle. Essoten palvelut kattavat palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen järjestämisen. Kotona asumisen tukena on kotipalvelun ja kotisairaanhoidon ratkaisut ja lääkärien etävastaanotot.  Välimuotoinen asumispalvelu toteutetaan yksityisten toimijoiden toimesta. Kunnan tehtäviin kuuluu järjestää ja ylläpitää ennaltaehkäisevää ja virkistystä lisääviä palveluita kunnan ikääntyvälle väestölle siten, että kotona yksin asuminen mahdollistuu. 

Toimenpiteet ovat hajallaan ja eri toimijoiden tuottamia. Kuntalaisen on vaikea löytää hajautettuja palveluita. Kunnassa ole olemassa suunnitelmaa kuinka ikääntyville kohdistettua toimintaa tulisi kehittää. Kunnan alueella vanhuseläkkeen ja ikäihmisen statuksen saa joka vuosi uusi ikääntyvien ryhmä. Olisi kaikkien etu, jos kunnassa laadittaisiin lain edellyttämä suunnitelma, josta selviäsi kaikki ne palvelut jota kunnan alueella kunta itse, järjestöt, yritykset ja muut toimijat voivat ikääntyvälle antaa. Hyvin laadittu suunnitelma vastaa myös tiedon tarpeeseen ja ennakointiin, siten, että eri ikääntyvien ryhmiin kuuluville henkilöille voidaa kohdistaa juuri heille sopivia palveluita. Varautuminen ja palveluiden etukäteissuunnittelu on mahdollista kunnan muun suunnittelun yhteydessä. Suunnitelma ohjaisi kunnan kaikkia toimijoita kehittämään ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvointia edistävää ja ylläpitävää toimintaa pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti yhteistyössä järjestöjen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Lain edellyttämän suunnitelman laatiminen ja ylläpito kuuluu kunnissa hyvinvointikoordinaattorin tehtäviin. 

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee lain edellyttämän "Ikääntyvän väestön tukemiseksi" tarkoitetun suunnitelman laatimisesta ja laatii asian tiimoilta päätösehdotuksen kokouksessa. 

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää, että hyvinvointikertomusta laativa työryhmä laatisi myös lakisääteisen suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi esim. Puumalan mallin mukaisesti ja esittää, että kunnahallitus osoittaisi asian sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tehtäväksi. Neuvosto muistuttaa, että Pia Kärkkäinen-Hannikaisen laatima palveluopas (ESSOTE) kattaa erinomaisesti hyvinvointitoiminnan palvelut, mutta ei itsessään ole riittävä suunnitelmaksi.   

Valmistelija

Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vanhus ja vammaisneuvosto on kokouksessaan 2.6.2022 §15 käsitellyt lain edellyttämää suunnitelmaa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista määrittää luvussa 2 kunnan yleiset velvoitteet. § 5 sisältää kunnille asetetun velvoitteen laatia suunitelma ikääntyvän väestön tukemiseksi. Suunnitelma on eri asia kuin kuin kunnassa laadittavana oleva terveydenhuoltolain 12 §:n 1 momentissa mainittu hyvinvointikertomus. 

Ikääntyvän väestön tueksi tarkoitettua sunnitelmaa edellytetään laissa seuraavasti: "Kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain."

Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri on tehnyt kyselyn Etelä-Savon ympäristökuntiin onko vastaavaa suunnitelma muissa kunnissa laadittu. Puumalan kunta ilmoittaa, että heillä suunnitelma on laadittu ja sitä pävitetään säännöllisesti. Puumalassa suunnitelman valmistelu aloitettiin järjestämällä Ikääntyneille foorumi, jossa he ovat tuoneet kehittämiskohteita esille. Foorumissa on ollut mukana kaikki ne tahot, jotka järjestävät ikääntyneiden palveluja ja infraa. Puumalan kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto osallistui suunnitelman laatimiseen. Sekä hvyinvointilautakunta, että kunnahallitus käsittelivat suunnitelman. Lain mukan valtuusto päättää suunnitelmasta. 

Suunnitelma ohjaa kuntakohtaisen palveluiden kohdentamista ikääntyvälle väestölle ja suunnitelman laatimisessa on mietittävä toteutettavia prosesseja. Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen piiriin kuuluvat kunnan asukkaat saavat henkilökohtaisen hoito- ja palvelusuunnitelman jolla heidän henkilökohtaiset palveluntarpeensa pystytään hoitamaan Essoten toimesta. Kunnan alueella asuu kuitenkin ikääntyviä vanhuseläkkeeseen oikeutettuja henkilöitä yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa, jotka eivät ole terveydenhuollon tai sosiaalihuollon palveluiden piirissä automaattisesti. 

Kangasniemen kunnassa toteutetaan monenlaisia toimenpiteitä ikääntyvän väestön tueksi. Esimerkkinä ikääntyvien asumiseen liittyvät ratkaisut. Asuminen vaatii palveluiden kartoittamista ja kaikkien mahdollisuuksien esiinnostamista ikääntyvälle väestölle. Essoten palvelut kattavat palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen järjestämisen. Kotona asumisen tukena on kotipalvelun ja kotisairaanhoidon ratkaisut ja lääkärien etävastaanotot.  Välimuotoinen asumispalvelu toteutetaan yksityisten toimijoiden toimesta. Kunnan tehtäviin kuuluu järjestää ja ylläpitää ennaltaehkäisevää ja virkistystä lisääviä palveluita kunnan ikääntyvälle väestölle siten, että kotona yksin asuminen mahdollistuu. 

Toimenpiteet ovat hajallaan ja eri toimijoiden tuottamia. Kuntalaisen on vaikea löytää hajautettuja palveluita. Kunnassa ole olemassa suunnitelmaa kuinka ikääntyville kohdistettua toimintaa tulisi kehittää. Kunnan alueella vanhuseläkkeen ja ikäihmisen statuksen saa joka vuosi uusi ikääntyvien ryhmä. Olisi kaikkien etu, jos kunnassa laadittaisiin lain edellyttämä suunnitelma, josta selviäsi kaikki ne palvelut jota kunnan alueella kunta itse, järjestöt, yritykset ja muut toimijat voivat ikääntyvälle antaa. Hyvin laadittu suunnitelma vastaa myös tiedon tarpeeseen ja ennakointiin, siten, että eri ikääntyvien ryhmiin kuuluville henkilöille voidaa kohdistaa juuri heille sopivia palveluita. Varautuminen ja palveluiden etukäteissuunnittelu on mahdollista kunnan muun suunnittelun yhteydessä. Suunnitelma ohjaisi kunnan kaikkia toimijoita kehittämään ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvointia edistävää ja ylläpitävää toimintaa pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti yhteistyössä järjestöjen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää lain edellyttämän "Ikääntyvän väestön tukemiseksi" tarkoitetun suunnitelman laatimisesta ja siirtää valmistelun sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi
Sari Tulla, sari.tulla@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vanhus ja vammaisneuvosto on kokouksessaan 2.6.2022 §15 käsitellyt ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-​ ja terveyspalveluista säädettyä lakia ja sen edellyttämää suunnitelmaa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-​ ja terveyspalveluista sisältää kunnille asetetun velvoitteen laatia suunnitelma ikääntyvän väestön tukemiseksi. Suunnitelmaa luonnehditaan laissa seuraavasti: "Kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin,​ terveyden,​ toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain."

Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 5.9.2022 § 197 ja päättänyt lain edellyttämän "Ikääntyvän väestön tukemiseksi" tarkoitetun suunnitelman laatimisesta sekä siirtänyt vastuun valmistelusta edelleen sivistys-​ ja hyvinvointilautakunnalle. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että sivistys- ja hyvinvointitoimi ryhtyy valmistelemaan suunnitelmaa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi. Suunnitelman laatiminen edellyttää tiivistä yhteistyötä tulevalla hyvinvointialueella ikääntyneen väestön asioista vastaavien toimijoiden kanssa sekä ikääntyneen väestön osallistamista. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta edellyttää, että suunnitelma valmistuu vuoden 2023 aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tekemän päätöksen

Päätös

Merkittiin tiedoksi.