Kunnanhallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 249 Sateenkaaren koulun kuntayhtymään liittyminen

KNGDno-2021-610

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vaalijalan kuntakokouksessa 28.10.2021 kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius piti esityksen Sateenkaaren erityiskoulun tulevaisuudesta. Fritiuksen mukaan Uusi kuntayhtymä tarvitaan kahdesta syystä: perusopetus ei ole sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja soteuudistuksen lainsäädäntö ei tunnista perusopetusta. Perusopetuslaki ei taas tunnista sanaa hyvinvointialue, koska se on uusi organisaatiomuoto. Hyvinvointialue on organisaatio, joka ei voi sotelain mukaan järjestää perusopetusta. Näin ollen nykyinen organisaationrakenne, joka on toiminut kauan, 1970-luvun puolivälistä lähtien, pitää Fritiuksen mukaan purkaa. Siksi tarvitaan uutta kuntayhtymää. Asiaa on pohdittu yhdessä KPMG:n kanssa, miten se voisi järkevimmin tapahtua. Se toimisi niin, että Vaalijalan nykyinen kuntayhtymä jaetaan kahteen osaan, jolloin nykyiseen kuntayhtymään jää sotepalvelut eli suurin osa toiminnasta ja uuteen kuntayhtymään tulee soten ulkopuolinen toiminta. Uuteen kuntayhtymään osallistuminen on vapaaehtoista ja siihen voi osallistua myös muita kuntia kuin nykyisen Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnat. Vaalijalan kuntayhtymä pyytää kunnilta alustavia kannanottoja asiaan 19.11.2021 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta totetaa alustavana kannanottona Sateenkaaren koulun toiminnan jatkumiseen liittyen seuraavaa: Sateenkaaren erityiskoululla on alueellisesti merkittävä tehtävä, jonka jatkuminen on perusteltua myös hyvinvointialueen perustamisen jälkeen. Toiminnan jatkumisen kannalta ensisijainen malli on tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen ja näkemysten mukaan koulun nykyisen toiminta-alueen kuntien muodostama vapaaehtoinen kuntayhtymä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vaalijalan kuntayhtymän hallitus on käsitellyt Sateenkaaren koulun asiaa kokouksessaan 26.1.2022 § 6:

Sateenkaaren koulun irrottautuminen Vaalijalan kuntayhtymästä

Vaalijalan kuntayhtymän Sateenkaaren koulu ei ole sosiaali- ja terveydenhuoltoa eikä siirry siten hyvinvointialueille. Koulun toiminnan tulevaisuuden järjestelyvastuu on Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnilla (Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021) 20 § 3 mom.).

Vaalijala on tunnustellut jäsenkunniltaan mahdollisuutta perustaa uusi kuntayhtymä. Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perustaminen edellyttää mukaan lähteviltä kunnilta sen perussopimuksen hyväksymistä. Kun uusi kuntayhtymä on perustettu, nykyisestä Vaalijalan kuntayhtymästä irrotetaan kuntalain 62 b:n mukaisella jakautumisella Sateenkaaren koulun toiminta, ja siihen liittyvä henkilöstö ja varat. Vaalijalan kuntayhtymä harjoittaisi edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja sillä olisi siihen liittyvät varat, velat ja henkilöstö.

Uuden kuntayhtymän perussopimuksen lisäksi kunnille esitetään Vaalijalan kuntayhtymän jakautumissuunnitelma, josta ilmenevät perustettavan kuntayhtymän avaava tase ja henkilöstö. Vaalijalan kuntayhtymä lakkaa 31.12.2022 ja sen toiminta, varat, velat ja henkilöstö siirtyvät hyvinvointialueille.

Uusi kuntayhtymä ryhtyy ylläpitämään Sateenkaaren koulun toimintaa. Vaalijalan jäsenkuntien enemmistö ilmoitti, että ne pitävät kuntayhtymämallia liian raskaana mallina hallinnoida Sateenkaaren koulua. Toisaalta jäsenkunnat pitivät nykyisen perusopetuksen turvaamista tärkeänä. Koulun sijaintikunta Pieksämäen kaupunki ilmoitti, että se ei yksin ryhdy ylläpitämään koulua ja kannattaa kuntayhtymämallia. Siksi realistiseksi vaihtoehdoksi jää uuden kuntayhtymän perustaminen mahdollisimman keveällä hallinnolla. Uuteen kuntayhtymään voi liittyä myös muita kuin Vaalijalan jäsenkuntia ja kaikkien jäsenkuntien ei tarvitse kuntayhtymään liittyä. Kuntayhtymä tarjoaa palveluja jäsenkuntiensa lisäksi myös muille kunnille sovittavin hinnoin.

Perussopimusluonnos lähtee siitä, että kuntayhtymässä on vain yhtymähallitus. Kuntalain mukaan silloin jäsenkunnat päättävät hallituksen jäsenten valinnasta, tarkastuslautakunnan jäsenten valinnasta ja vastuuvapaudesta tilivelvollisille yhtäpitävin päätöksin. Muu yleishallinnollinen päätöksenteko kuuluu hallitukselle. Hallituksen koko määräytyy jäsenkuntien lukumäärän mukaan. Uuden kuntayhtymän kunnilta kannettava peruspääoma tulee olemaan pieni, esimerkiksi 1 000 euroa per jäsenkunta. Päätöksen uuden kuntayhtymän perustamisesta tekevät siihen liittyvät kunnat. 

Vaalijalan jakautumissuunnitelman hyväksyvät Vaalijalan jäsenkunnat.

Päätösehdotuksena asiassa oli, että hallitus ehdottaa yhtymäkokoukselle, että se keskustelee asiasta ja merkitsee valmistelun tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin kokouksessa.

Pieksämäen kaupunki on pyytänyt 1.2.2022 Kangasniemen kunnalta sekä muilta Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnilta ja Sateenkaaren koulun palveluita käyttäviltä kunnilta alustavaa näkemystä halukkuudesta liittyä Sateenkaaren koulua ylläpitävän perustettavan uuden kuntayhtymän jäsenkunnaksi 28.2.2022 mennessä.

Pieksämäen kaupungista lähetetyissä asiakirjoissa asia on todettu toimenpidepyynnöksi ja määritelty sisällöltään seuraavasti: Vaalijalan kuntayhtymän jakautuminen sote-uudistuksen johdosta ja uuden kuntayhtymän perustaminen.

Asiaa on kuvattu seuraavalla tavalla: Kuntayhtymän jakautuminen ja uuden kuntayhtymän perustamissopimuksen hyväksyminen ovat kuntalain mukaisesti jäsenkuntien päätettäviä asioita. Tämän vuoksi Pieksämäen kaupunki toimii asian alullepanijana ja saattaa yhteisesti jäsenkuntien harkittavaksi ja päätettäväksi alla tarkemmin kuvattuja toimenpiteitä.

Pieksämäen kaupunki ystävällisesti pyytää Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkuntia ja Sateenkaaren koulun käyttäjäkuntia perehtymään seuraavalla sivulla olevaan asian kuvaukseen ja liitteenä oleviin asiakirjoihin, sekä:

- Esittämään Pieksämäen kaupungille 28.2.2022 mennessä:

o Kunnan alustavan näkemyksen siitä, onko sillä halukkuutta liittyä perustettavan uuden kuntayhtymän jäsenkunnaksi.

o Kunnan kommentit alla kuvattuun asian taustaan sekä liitteenä oleviin luonnosasiakirjoihin, joilla sote-lainsäädännön asettamat vaatimukset voidaan täyttää.

Pieksämäen kaupunki yhteistyössä Vaalijalan kuntayhtymän kanssa tulee tekemään asiakirjoihin tarvittavat muutokset 15.3.2022 mennessä jäsenkuntien kommenttien perusteella, jonka jälkeen Pieksämäen kaupunki toimittaa muokatut asiakirjaluonnokset jäsenkunnille.

Tämän jälkeen Pieksämäen kaupunki ystävällisesti pyytää jäsenkuntia:

Käsittelemään uuden kuntayhtymän perussopimuksen sekä Vaalijalan kuntayhtymän jakautumissopimuksen toimivaltaisissa toimielimissään viimeistään 30.4.2022 mennessä, sekä toimittamaan viipymättä tiedon jäsenkuntien päätöksistä.

Edelleen jäsenkuntia pyydetään erikseen ilmoittamaan Pieksämäen kaupungille, kun jäsenkunnan ko. asioita koskevat toimielimen päätökset ovat saavuttaneet lainvoiman ja/tai, mikäli päätöksistä on valitettu.

Yllä kuvatun perusteella sivistys- ja hyvinvointilautakunnan on käsiteltävä asiaa ja saatettava näkemyksensä edelleen kunnanhallituksen tietoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta vastaa Pieksämäen kaupungin esittämiin Sateenkaaren koulun tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin seuraavasti:

1) Sivistys- ja hyvinvointilautakunta arvioi alustavasti, että Kangasniemen kunnan on perusteltua liittyä perustettavan uuden kuntayhtymän jäsenkunnaksi. Näkemys perustuu siihen, että Sateenkaaren koulu tuottaa sellaisia palveluita, joiden hankkiminen muuten kuin kunnan itse tuottamana on perusteltua, minkä lisäksi Sateenkaaren koululla on erityisosaamista, jota on mahdollista hyödyntää myös kunnan oman toiminnan tukena.

2) Sivistys- ja hyvinvointilautakunta arvioi, että asian tausta on esitetty perustellusti ja että luonnosasiakirjat ovat asianmukaisesti laaditut.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta saattaa asian edelleen kunnanhallituksen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on 18.2.2022 kokouksessaan § 22 käsitellyt Sateenkaaren koulun tulevaisuutta ja vastaa Pieksämäen kaupungin esittämiin Sateenkaaren koulun tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin seuraavasti:

1) Sivistys- ja hyvinvointilautakunta arvioi alustavasti, että Kangasniemen kunnan on perusteltua liittyä perustettavan uuden kuntayhtymän jäsenkunnaksi. Näkemys perustuu siihen, että Sateenkaaren koulu tuottaa sellaisia palveluita, joiden hankkiminen muuten kuin kunnan itse tuottamana on perusteltua, minkä lisäksi Sateenkaaren koululla on erityisosaamista, jota on mahdollista hyödyntää myös kunnan oman toiminnan tukena.

2) Sivistys- ja hyvinvointilautakunta arvioi, että asian tausta on esitetty perustellusti ja että luonnosasiakirjat ovat asianmukaisesti laaditut.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta saattaa asian edelleen kunnanhallituksen tiedoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kangasniemen kunta hyväksyy alustavasti esityksen siitä, että se voi liittyä perustettavan uuden kuntayhtymän jäsenkunnaksi. Kunnanhallitus edellyttää, että perustettavan kuntayhtymän hallintomalli on mahdollisimman kevyt ja se toimii kustannustehokkaasti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Pieksämäen kaupungin aloitteesta Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnilta ja Sateenkaaren koulun palveluita käyttäviltä kunnilta on tiedusteltu heidän näkemystään Vaalijalan kuntayhtymän jakautumiseen ja uuden kuntayhtymän (Sateenkaaren koulun kuntayhtymän) perustamiseen sekä näihin toimenpiteisiin liittyviin asiakirjoihin ja päätöksentekojärjestykseen.

Pieksämäen kaupunki on pyytänyt kuntia käsittelemään ja päättämään asiakokonaisuudesta päivitettyjen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti 29.4.2022 mennessä.

Asian tausta on seuraava:

Vaalijalan kuntayhtymän Sateenkaaren koulu ei ole sosiaali- ja terveydenhuoltoa eikä siirry siten hyvinvointialueille. Koulun toiminnan tulevaisuuden järjestelyvastuu on Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnilla (Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta, 616/2021, 20 § 3 mom).

Vaalijala on tunnustellut jäsenkunniltaan mahdollisuutta perustaa uusi kuntayhtymä. Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perustaminen edellyttää mukaan lähteviltä kunnilta sen perussopimuksen hyväksymistä. Kun uusi kuntayhtymä on perustettu, nykyisestä Vaalijalan kuntayhtymästä irrotetaan kuntalain 62 b:n mukaisella jakautumisella Sateenkaaren koulun toiminta, ja siihen liittyvä henkilöstö ja varat. Vaalijalan kuntayhtymä harjoittaisi edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja sillä olisi siihen liittyvät varat, velat ja henkilöstö.

Uuden kuntayhtymän perussopimuksen lisäksi kunnille esitetään Vaalijalan kuntayhtymän jakautumissuunnitelma, josta ilmenevät perustettavan kuntayhtymän siirtyvä tase ja henkilöstö. Vaalijalan kuntayhtymä lakkaa 31.12.2022 ja sen toiminta, varat, velat ja henkilöstö siirtyvät hyvinvointialueille.

Vaalijalan kuntayhtymän hallitus on päättänyt esittää yhtymäkokoukselle leasingsopimuksen päättämistä. Uusi kuntayhtymä ryhtyy ylläpitämään Sateenkaaren koulun toimintaa. Osana jakautumista Vaalijalan kuntayhtymästä siirtyisi henkilöstöä liikkeenluovutuksella uuteen kuntayhtymään noin 30 henkilöä.

Sateenkaaren koulun irrottaminen osittaisjakautumisella on jäsenkuntien päätöksentekoon kuuluva järjestely, ja jäsenkunnilla on velvollisuus päättää vaadittavista toimenpiteistä, joilla Sateenkaaren koulun toiminta irrotetaan Vaalijalan kuntayhtymästä edellä viitatun sote-voimaanpanolain mukaisen velvollisuuden täyttämiseksi. Mikäli Sateenkaaren koulun toimintaa ei olla eriytetty Vaalijalan kuntayhtymästä, Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnat laiminlyövät velvollisuutensa laissa säädetyn toimenpiteen toteuttamisesta.

Järjestelystä ja toiminnan siirrosta uuteen kuntayhtymään ei seuraa välittömiä taloudellisia vaikutuksia Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnille, koska hyvinvointialueuudistuksessa Vaalijalan kuntayhtymän toiminta siirtyy varoineen ja velkoineen hyvinvointialueelle. Uuteen kuntayhtymään voi liittyä myös muita kuin Vaalijalan jäsenkuntia ja kaikkien jäsenkuntien ei tarvitse kuntayhtymään liittyä. Kuntayhtymä tarjoaa palveluja jäsenkuntiensa lisäksi myös muille kunnille sovittavin hinnoin.

Perussopimusluonnos lähtee siitä, että kuntayhtymässä on vain yhtymähallitus. Kuntalain mukaan silloin jäsenkunnat päättävät hallituksen jäsenten valinnasta, tarkastuslautakunnan jäsenten valinnasta ja vastuuvapaudesta tilivelvollisille yhtäpitävin päätöksin. Muu yleishallinnollinen päätöksenteko kuuluu hallitukselle. Hallituksessa on viisi jäsentä. Uuden kuntayhtymän kunnilta kannettava peruspääoma tulee olemaan pieni, 1000 euroa per jäsenkunta. Uuden kuntayhtymän taloudellista tilannetta ja kantokykyä kuvaavat liitteet 3A ja 3B.

Kunnilta vaadittavat päätökset ja suunnittelun järjestelyn pääasialliset vaiheet ovat seuraavat:

Kuntalain mukaisesti uuden kuntayhtymän jäsenkuntien tulee valtuustoissaan hyväksyä uuden kuntayhtymän perustamissopimus (liitteessä 1) sekä jakautumissopimus (luonnos liitteenä 2).

Uuden kuntayhtymän jäsenkunnat voivat siten samassa valtuuston kokouksessa päättää: 1) Uuden kuntayhtymän perussopimuksen hyväksymisestä ja kunnanjohtajan valtuudesta allekirjoittaa lopullinen perussopimus (sopimukseen päivitetään kuntien hyväksynnän jälkeen jäsenkunnat), 2) Jakautumissopimuksen hyväksymisestä Vaalijalan kuntayhtymän ja uuden kuntayhtymän välillä.

Valtuustot valtuuttavat sekä Vaalijalan kuntayhtymän ja uuden kuntayhtymän yhtymähallitukset viimeistelemään ja allekirjoittamaan jakautumissopimuksen, kun uusi kuntayhtymä on perustettu.

Niiden Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkuntien, jotka eivät tule uuden kuntayhtymän jäseniksi, tulee valtuustossa päättää jakautumissopimuksen hyväksymisestä Vaalijalan kuntayhtymän osalta.

Uuden kuntayhtymän osalta perussopimus hyväksytään yksimielisesti siihen jäseniksi tulevien kuntien toimesta. Mikäli kunta on tehnyt jo päätöksen olla osallistumatta perustettavaan kuntayhtymään, ei uutta päätöstä siitä asiasta tarvita.

Jakautumissopimuksen hyväksyminen edellyttää, että vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

Järjestelyn vaiheet:

1) Jäsenkuntien hallitukset päättävät esittää valtuustolle:

a. Uuden kuntayhtymän perussopimuksen hyväksymistä, ja/tai;

b. Jakautumissopimuksen hyväksymistä uuden kuntayhtymän osalta, sekä

c. Valtuutuksesta uuden kuntayhtymän hallitukselle viimeistellä jakautumissopimus sekä allekirjoittaa jakautumissopimus Vaalijalan kuntayhtymän ja uuden kuntayhtymän välillä, kun uusi kuntayhtymä on perustettu.

d. Uuden kuntayhtymän jäsenkunnan hallituksen jäsenet sekä heidän henkilökohtaisen varaedustajan nimeäminen. Yhden toimielimen kuntayhtymässä toimielimeen ei sovelleta poliittisen suhteellisuuden vaatimusta. Tasa-arvolakia noudatetaan.

e. Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkuntana jakautumissopimuksen hyväksymistä.

f. Valtuutuksesta Vaalijalan kuntayhtymän hallitukselle viimeistellä jakautumissopimus sekä allekirjoittaa jakautumissopimus Vaalijalan kuntayhtymän ja uuden kuntayhtymän välillä, kun uusi kuntayhtymä on perustettu.

2) Jäsenkuntien valtuustot päättävät edellä mainituista asiakokonaisuuksista jäsenkuntien hallitusten esitysten pohjalta.

3) Jäsenkunnat ilmoittavat Pieksämäen kaupungille päätösten sisällön.

4) Jäsenkunnat ilmoittavat päätösten lainvoimaisuustiedot.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se

a) Hyväksyy uuden kuntayhtymän perussopimuksen.

b. Hyväksyy jakautumissopimuksen uuden kuntayhtymän osalta, sekä

c. Valtuuttaa uuden kuntayhtymän hallituksen viimeistelemään jakautumissopimuksen sekä allekirjoittamaan jakautumissopimus Vaalijalan kuntayhtymän ja uuden kuntayhtymän välillä, kun uusi kuntayhtymä on perustettu.

d. Nimeää ehdokkaansa uuden kuntayhtymän jäsenkunnan hallituksen jäseneksi sekä tämän henkilökohtaisen varaedustajan.

e. Hyväksyy Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkuntana jakautumissopimuksen.

f. Valtuuttaa Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen viimeistelemään jakautumissopimuksen sekä allekirjoittamaan jakautumissopimuksen Vaalijalan kuntayhtymän ja uuden kuntayhtymän välillä, kun uusi kuntayhtymä on perustettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,​ että se

a) Hyväksyy uuden kuntayhtymän perussopimuksen.

b) Hyväksyy jakautumissopimuksen uuden kuntayhtymän osalta,​ sekä

c) valtuuttaa uuden kuntayhtymän hallituksen viimeistelemään jakautumissopimuksen sekä allekirjoittamaan jakautumissopimus Vaalijalan kuntayhtymän ja uuden kuntayhtymän välillä,​ kun uusi kuntayhtymä on perustettu.

d) Nimeää ehdokkaansa uuden kuntayhtymän jäsenkunnan hallituksen jäseneksi sekä tämän henkilökohtaisen varaedustajan.

e) Hyväksyy Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkuntana jakautumissopimuksen.

f) Valtuuttaa Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen viimeistelemään jakautumissopimuksen sekä allekirjoittamaan jakautumissopimuksen Vaalijalan kuntayhtymän ja uuden kuntayhtymän välillä,​ kun uusi kuntayhtymä on perustettu.

Päätös

a) Päätösehdotus hyväksyttiin.

b) Päätösehdotus hyväksyttiin.

c) Päätösehdotus hyväksyttiin.

d) Kunnanvaltuusto nimeää ehdokkaaksi Kari Luukkaisen uuden kuntayhtymän jäsenkunnan hallituksen jäseneksi sekä Kaija Koskisen tämän henkiliökohtaiseksi varaedustajaksi.

e) Päätösehdotus hyväksyttiin.

f) Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vaalijalan kuntayhtymä purkautuu hyvinvointialueen aloittaessa vuodenvaihteessa 2022/2023. Vaalijalan kuntayhtymän toimintaan on sisältynyt Sateenkaaren erityiskoulussa annettava perusopetus erityisen tuen tarpeessa olevile lapsille ja nuorille. Alueen kuntien velvollisuutena on edelleen tuottaa lasten ja nuorten kannalta tarpeelliset perusopetuksen palvelut. Näin ollen Sateenkaaren koulun toimintaa on pyritty jatkamaan uusi kuntayhtymä perustamalla. Vaalijalan kuntayhtymän purkautuminen ei ole kuitenkaan ollut riidatonta, joten Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perustaminen ei ole edennyt toivotulla tavalla ja meneillään on uusi yritys Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perustamiseksi. Pieksämäen kaupunki on ollut asiassa aloitteellinen ja lähettänyt asiaan liittyvät asiakirjat niihin kuntiin, jotka ilmaisivat kiinnostuksensa liittyä Sateenkaaren koulun kuntayhtymään jo aiemmin. Liittyminen uuteen Sateenkaaren koulun kuntayhtymään edellyttää kunnanvaltuuston päätöstä ja sitä edeltävää kunnanhallituksen käsittelyä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta kannattaa liittymistä uuteen Sateenkaaren koulun kuntayhtymään. Näkemys perustuu siihen, että Sateenkaaren koulu tuottaa sellaisia palveluita, joiden hankkiminen muuten kuin kunnan itse tuottamana on perusteltua, minkä lisäksi Sateenkaaren koululla on erityisosaamista, jota on mahdollista hyödyntää myös kunnan oman toiminnan tukena. Lisäksi lautakunta arvioi, että asian tausta on esitetty perustellusti ja että luonnosasiakirjat ovat asianmukaisesti laaditut.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Sateenkaaren erityiskoulu on Vaalijalan kuntayhtymän yhteydessä toimiva erityiskoulu, joka tuottaa sellaisia perusopetuspalveluita, joita ei ole tarkoituksenmukaista järjestää kuntakohtaisesti ja joille on joka tapauksessa tarvetta jatkossakin niin Kangasniemen kunnassa kuin muissa alueen kunnissa.

Sateenkaaren erityiskoulu toimii Pieksämäen kaupungin alueella Nenonpellossa, ja Pieksämäen kaupunki on ollut aktiivinen toimija Sateenkaaren erityiskoulun toiminnan jatkumista koskevassa asiassa.

Pieksämäen kaupungin aloitteesta Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnilta ja Sateenkaaren koulun palveluita käyttäviltä kunnilta on tiedusteltu heidän näkemystään uuden kuntayhtymän, Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perustamiseen, sekä näihin toimenpiteisiin liittyviin asiakirjoihin ja päätöksentekojärjestykseen. 

Keväällä 2022 kuntiin toimitettiin hyväksyttäväksi kuntayhtymän jakautuminen ja uuden Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perustaminen.

Asiaa käsiteltiin tuolloin sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa 20.2.2022 § 20 sekä kunnanhallituksessa 21.2.2022 § 47 ja 28.3.2022 § 71. Kangasniemen kunnanvaltuusto hyväksyi hyväksyi Sateenkaaren koulun kuntayhtymän jakautumissopimuksen ja uuden kuntayhtymän perustamisen kokouksessaan 4.4.2022 § 21.

Kuntayhtymän jakautuminen ei ole kuitenkaan saanut riittävää Vaalijalan jäsenkuntien määräenemmistöä taakseen. Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perussopimusluonnokseen on tehty tästä johtuen tarvittavat muutokset.

Yhteensä 13 kuntaa on ilmoittanut halukkuutensa liittyä Sateenkaaren koulun kuntayhtymään. Näiden kuntien edustajille järjestettiin asiasta 12.9.2022 keskustelutilaisuus, jossa tehtyjen linjausten perusteella koulun kuntayhtymän perustamista on päätetty jatkaa.

Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perustamista koskevat uudistetut asiakirjat ovat saapuneet 20.9.2022 päätöksentekoa varten niille kunnille, jotka ovat ilmoittaneet halukkuutensa liittyä Sateenkaaren koulun kuntayhtymään.

Asian taustaa on selostettu liitteessä 1, Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perussopimusluonnos on liiteenä 2, uuden kuntayhtymän hallintosääntöluonnos on liitteenä 3, siirtyvät varat ja peruspääoma/tase 31.12.2022 on liitteenä 4 ja Sateenkaaren koulun budjetti liitteenä 5.

Asiaa on käsitelty sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa 14.10.2022 § 113, ja lautakunta puoltaa Kangasniemen kunnan liittymistä uuteen kuntayhtymään.

Pieksämäen kaupunki, Hankasalmen kunta ja Enonkosken kunta ovat perustaneet 18.10.2022 uuden Sateenkaaren koulun kuntayhtymän, joka jatkaa Sateenkaaren erityiskoulun toimintaa 1.1.2023 alkaen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä ja esittää valtuustolle, että Kangasniemen kunta liittyy uuden Sateenkaaren koulun kuntayhtymän jäseneksi ja

1) hyväksyy uuden, Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perussopimuksen

2) valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan lopullisen perussopimuksen

3) merkitsee tiedoksi uuden kuntayhtymän hallintosäännön, talousarvion ja avaavan taseen luonnokset, jotka kuntayhtymän hallitus hyväksyy

4) tekee esityksen uuden kuntayhtymän hallituksen jäseneksi/varajäseneksi huomioiden sen, että hallitukseen valitaan yhteensä 5 jäsentä ja kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja, jolloin tehtyjen esitysten ja mukaan liittyvien kuntien määrän kautta selviää, tuleeko Kangasniemen kunnalle edustusta kuntayhtymän hallitukseen. Kunnanvaltuusto valtuuttaa tämän johdosta kunnanhallituksen tekemään kuntien välisten neuvottelujen jälkeen varsinaisen päätöksen Kangasniemen osalta hallituksen jäsenestä/varajäsenestä.

5) tekee esityksen uuden kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäseneksi/varajäseneksi huomioiden sen, että tarkastuslautakuntaan valitaan yhteensä 4 jäsentä ja kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja, jolloin tehtyjen esitysten ja mukaan liittyvien kuntien määrän kautta selviää, tuleeko Kangasniemen kunnalle edustusta kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan. Tarkastuslautakunnan jäsenten tulee olla kuntayhtymän jäsenkuntien kunnanvaltuutettuja. Kunnanvaltuusto valtuuttaa tämän johdosta kunnanhallituksen tekemään kuntien välisten neuvottelujen jälkeen varsinaisen päätöksen Kangasniemen osalta tarkastuslautakunnan jäsenestä/varajäsenestä.

6) hyväksyy, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Audiator Oy ja tilintarkastajaksi JHT, KHT Jarmo Raati valtuustokauden loppuun tai siihen saakka, kun tilintarkastusyhteisö on kilpailutettu ja kilpailutukseen perustuen valittu.

Päätös

Mika Huovinen osallistui asiantuntijana kokoukseen pykälän esittelyn ajaksi.

Päätösehdotus hyväksyttiin.