Kunnanhallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 251 Mikkelin seudun kuntakokeilun pidentäminen vuoden 2024 loppuun

KNGDno-2019-773

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Hallitusohjelmassa kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä tullaan vahvistamaan ja siihen liittyvät kuntakokeilut käynnistyvät keväällä 2020 ja kestävät vuoden 2022 loppuun asti. Lähtötilanteessa hyödynnetään jo olemassa olevia ja käynnistyviä sopimuksellisia ja muita yhteistyömalleja valtion ja kuntien kesken. Keväällä 2020 käynnistetään työllisyyden kuntakokeilut, joissa jatketaan ja laajennetaan vuoden 2018 lopussa päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toimintamallia (pois lukien työelämäkokeilu). Kokeiluja varten säädetään erillinen kokeilulaki. Kangasniemi ei ole ollut aiemmissa kokeiluissa mukana.Jatkossa kuntien järjestämisvastuuta laajennetaan edelleen. Tällöin otetaan huomioon kaupunkien ja kuntien erityistarpeet (esim. uudet kohderyhmät, palveluhankintojen menettelyt, vahvempi päätösvalta resurssien käytöstä). Hallitus linjaa työvoimapolitiikan pysyvästä palvelurakenteesta hallituskauden aikana.

Kokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeilussa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluita ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet. Kokeilussa tehostetaan palveluohjausta ja palveluihin pääsyä (mukaan lukien monialaiset palvelut). Kokeiluihin ohjataan kokeilualueilla ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan, eli kuuluvat kuntien passiivisen työmarkkinatuen kustannuksiin. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa hanke-alueiden TE-toimistoissa. Kokeilukunta vastaa näiden asiakasryhmien julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden (TE-palveluiden) tarjoamisesta. Ohjaaminen kunnan asiakkaaksi tarkoittaa sitä, että TE-toimisto ilmoittaa työnhakijalle, että jatkossa hänen kotikuntansa vastaa TE-palveluiden tarjoamisesta hänelle. 

Kokeiluissa avainasemassa on asiakasprosessin kokonaisvaltainen kehittäminen sekä kuntien ja valtion resurssien yhteensovittaminen. Kuntien edellytetään tuovan omia panoksia palvelutason nostamiseksi ja palveluiden kehittämiseksi. Resursoinnin viitearvona käytetään vuositasolla vähintään 15 % tasoa vuoden 2018 työmarkkinatukimenoista käsittäen kokeiluun kohdentuvan henkilötyöpanoksen, kehittämispanoksen sekä muut kuin lakisääteiset palvelut kokeilun asiakkaille. Valtiolta siirtyy kuntien työnjohdon alle henkilöstöresursseja sekä päätösoikeus työllisyysmäärärahojen käyttöön hankkeiden asiakasvolyymien mukaisesti. Kangasniemen kunnan osalta kyseessä olisi siis vähintään noin 37 000 euron panostus, joka ei välttämättä tarkoittaisi lisäkustannuksia nykytilaan nähden. Kangasniemellä asiakkaita arvioidaan olevan noin 100-150.

Kunnat voivat hakea liitteessä 1 kuvattujen reunaehtojen mukaisiin kokeiluihin. Kaikissa kokeiluissa on sama kohderyhmä. Kokeiluissa kunta vastaa asiakkaaksi ohjatun työnhakijan palveluprosessista ja TE-palveluiden tarjoamisesta. Kunnat toimittavat hakemuksen kokeiluihin, Mikkelin kaupunki vastaa hakemuksen lähettämistä, sillä kun kokeiluun osallistuu useampi kunta, toimitetaan yhteinen hakemus. Mikkelin kaupunki on kutsunut kuntien edustajat neuvotteluun, jossa on yhteisesti sovittu hakemuksen lähettämisestä heti kunnanhallituksen päätöksen jälkeen. Kokeiluun voi hakea ELY-alueella yksittäinen kunta tai useampi kunta yhdessä siten, että kokeiluun mukaan tulevien kuntien asukasmäärä yhteensä on vähintään 30 000, ympäryskunnat voivat hakea mukaan keskuskaupunkien kanssa. Hakemukset tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriöön viimeistään 19.11.2019 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kangasniemen kunnanhallitus päättää, että kunta hakee yhdessä Mikkelin kaupungin ja muiden myönteisen päätöksen asiasta tekevien Mikkelin seudun ja lähialueen kuntien kanssa mukaan työllisyydenhoidon kuntakokeiluun.

Kunnanhallitus ottaa lisäksi tämän päätöksen sekä hallitusohjelmassa olevan kuntien roolien vahvistamisen työllisyyspalveluiden järjestäjänä huomioon tehdessään työllistämiseen käytettävien määrärahojen esitystä talousarvioon vuodelle 2020. Esitys työllistämisen määrärahoista tuodaan kunnanhallitukselle 2.12.2019 kokoukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan. Tähän liittyen käynnistetään työllisyyden kuntakokeilut, joissa kokeilukunnat vastaavat osin alueensa työ- ja elinkeinopalveluiden (TE-palvelut) tarjoamisesta. Työllisyyskokeiluissa tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta työllisyyden edistämisessä sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja. Kokeiluihin ohjataan kokeilualueilla ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat sekä kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa kokeilualueiden TE-toimistoissa. Kokeilukunta vastaa näiden asiakasryhmien julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden (TE-palveluiden) tarjoamisesta.

Kangasniemen kunta on tehnyt päätöksen työllisyyden kuntakokeiluun osallistumisesta 18.11.2019 yhdessä Mikkelin seudun muiden kuntien kanssa. Kokeilualueella on kuntalain 8 luvun mukaiset keinot yhteistyönsä järjestämiseksi. Sopimuksen tavoitteena on sopia kokeilun tavoitteisiin nähden vaikuttavasta ja tehokkaasta yhteistoimintamallista kuntakokeilun lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi sekä kokeilun muista yhteistyössä toteutettavista tehtävistä kokeilun tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sopimusosapuolten välisellä yhteistyöllä sekä sovittavalla yhteistoimintamallilla tavoitellaan sitä, että riittävät henkilöstövoimavarat ja osaaminen saadaan laajasti asiakkaiden käyttöön koko alueella tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti eri asiointikanavia hyödyntäen.

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät 1.3.2021 ja päättyvät 30.6.2023.

Mikkelin seudulla on valmisteltu kaksi sopimusta kokeilua koskien. Sopimukset eivät ole vielä lopullisessa muodossaan vaan ne tarkentuvat ennen allekirjoittamista. Toisessa sopimuksessa sovitaan kaikkien viranomaisten ja kokeilukuntien osalta kokeilun toimeenpanosta (pääsopimus), toisessa sopimuksessa puolestaan Mikkelin seudun kuntien keskinäisestä yhteistyöstä sekä Kangasniemen kunnalle kokeilun myötä tulevien viranomaistehtävien siirtämisestä Mikkelin kaupungille.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy kuntasopimukset työllisyyden kuntakokeilusta.

Lisäksi kunnnahallitus valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään tarpeen vaatiessa sopimukseen vähäisiä muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.09.2022, § 327 päättänyt jatkaa Mikkelin kaupungin hallinnoimaa Mikkelin seudun työllisyyden edistämisen kuntakokeilua. Kokeilua jatketaan lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta (287/2022) mukaisesti 31.12.2024 saakka. Päätöksen myötä kokeilun asiakaspalveluun liittyvien virkojen määräaikaisuus kestää ja samoin TE- toimistosta siirtyvän henkilöstön työskentely Mikkelin kaupungin työnjohdon alaisuudessa jatkuu päätöksen mukaisesti 31.12.2024 saakka. Kuntakokeiluun liittyvät sopimukset (pääsopimus ja kuntien välinen sopimus) uudistetaan vastaamaan kuntakokeilun muutoslakia ennen nykyisten sopimusten voimassaolon päättymistä (30.6.2023).

Päätöksen taustalla on Suomen eduskunnan päätös, jolla se on säätänyt lain ”Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta” (287/2022), jolla Työllisyyden edistämisen kuntakokeiluja jatketaan TE2024 käynnistymiseen saakka. Aikaisemmasta päättymisajankohdasta 30.6.2023 kuntakokeilut saavat 18 kuukauden jatkon. Tällä varmistetaan se, ettei kuntakokeilua toteuttavat kunnat kärsi ennen tammikuussa 2025 tapahtuvaa uudistuksen alkua. 

Kangasniemen kunnan osalta tämä tarkoittaa sitä, että Mikkelin kaupunki tulee jatkamaan vuoden 2024 loppuun asti sopimusta kuntakokeilua toteuttavien kuntien kanssa (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee Kuntakokeilua koskevan Mikkelin kaupungin päätöksen tiedoksi. Kuntakokeilun sopimus tuodaan hallitukselle ennen nykyisen sopimuksen voimassaolon päättymistä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

työllisyyskoordinaattori, työnsuunnittelija