Kunnanhallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 254 Lausuntopyyntö: Valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvien kunnan kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun valtioneuvoston asetuksen nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta

KNGDno-2022-370

Valmistelija

  • Helena Vartiainen

Kuvaus

Johdanto

Valtioneuvoston asetuksen kotoutumisen edistämiseen liittyvien kunnan kustannusten korvaamisesta valtion varoista 1 §:ää ehdotetaan muutettavan siten, että siinä säädettäisiin kunnalle maksettavien korvausten lisäksi myös hyvinvointialueille maksettavista laskennallisista korvauksista. 

Tausta

Kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010, jatkossa kotoutumislaki) mukaan valtio korvaa kunnalle laissa määriteltyjä kotoutumisen edistämisestä aiheutuneita kustannuksia. Kustannuksia syntyy kunnalle kotoutumislaissa säädettyjen palveluiden järjestämisestä maahanmuuttajille. Kotoutumislain 45 §:n mukaan kunnalle maksetaan valtion varoista laskennallista korvausta 2 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetun henkilön ohjauksesta, neuvonnasta ja muusta kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä. Kotoutumislain 2 §:n 2 momentissa tarkoitetut henkilöt ovat esimerkiksi kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä ja 3 momentissa tarkoitetut henkilöt heidän perheenjäseniään.
 
Laskennallista korvausta maksetaan kolmen vuoden ajan muista kotoutumislain 2 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetuista henkilöistä kuin ulkomaalaislain 90 §:ssä tarkoitetussa pakolaiskiintiössä Suomeen otetusta henkilöstä, josta laskennallista korvausta maksetaan neljän vuoden ajalta.
 
Valtioneuvoston asetuksella kotoutumisen edistämiseen liittyvien kunnan kustannusten korvaamisesta valtion varoista (1393/2011) 1 §:ssä säädetään kunnalle maksettavan laskennallisen korvauksen määrästä. Sen mukaan kunnalle maksetaan valtion varoista laskennallista korvausta kotoutumislain 45 §:ssä tarkoitetun toiminnan järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista siten, että korvaus on seitsemän vuotta täyttäneen henkilön osalta 2 300 euroa vuodessa ja alle 7-vuotiaan osalta 6 845 euroa vuodessa.
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 alkaen kunnilta hyvinvointialueille. Tästä johtuen kotoutumislakia esitetään muutettavan hallituksen esityksellä eduskunnalle laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain, kotoutumisen edistämisestä annetun lain sekä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta (HE 84/2022 vp). Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mainittua lakia siten, että mahdollistettaisiin hyvinvointialueille sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvauksien hakeminen sekä maksettaisiin osa kansainvälistä suojelua saavista henkilöistä kunnille maksettavista laskennallisista korvauksista hyvinvointialueille.

Tavoitteet

Asetusmuutoksen myötä myös hyvinvointialueet saisivat laskennallisia korvauksia kotoutumislain nojalla. Korvausten mahdollistaminen edesauttaa kuntia ja hyvinvointialueita toteuttamaan niiden lakisääteiset kotoutumista edistävät tehtävät.

Aikataulu

Ehdotuksesta on pyydetty lausuntoja ajalla 19.9.-31.10.2022. Ehdotetaan, että asetus tulee voimaan 1.1.2023.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Lausuntoaika päättyi 31.10.2022 ja se on valmisteltu virkamiestyönä ja Kangasniemen kunnan lausunto on lähetetty lausuntopalvelu.fi-palveluun ja se tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.