Kunnanhallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 256 Kuntalaisten tasapuolinen ja tasa-arvoinen osallistaminen asuinalueesta riippumatta

KNGDno-2022-238

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vanhus- ja vammaisneuvosto on kokouksessaan 7.4.2022 § 8 ottanut esille kuntalaisten tasapuolisen ja tasa-arvoisen asiointi- ja osallistumismahdollisuuden asuinpaikasta riippumatta. Kangasniemen kunta on alueeltaan laaja-alainen ja väestöstä taajama-alueelle on keskittynyt 2000-3000 henkilöä. Tarkkaa väestön sijoittumista pitäjän eri alueille ei neuvostolla ole käytössään. Neuvostolla on kuitenkin tiedossaan, että myös haja-asutusalueilla, pitkienkin yhteyksien päässä asuu ikääntyvää väkeä. 

Essote on kehittänyt palveluitaan yhdessä ammattikorkeakolun ja ammattiopiston kanssa siten, että myös Kangasniemen alueella sosiaalihuollon ja terveydenhuollon osapalveluita voidaan antaa kylille Reissu Ellun muodossa. Lisäksi hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään myös haja-asutusalueella asuville ja palveluita pyritään tarjoaam kotiin.  

Kunta on kohdistanut palveluitaan koko kunnan alueelle järjestämällä Onnikka liikennöinnin, striimaamalla verkkoon suorana lähetyksenä valtuustonkokouksen. Ikäihmisten viriketupa hanke laajenee uuden hankehakemuksen myötä siten, että hanke jatkossa järjestää ohjelmaa myös kylillä. Kunta on osaltaan ollut vaikuttamassa teleliikenne mastojen sijaintiin, että tietoliikenne kattavuus olisi mahdollisimman laaja koko kunnan alueella. Kunta itse on on laajentanut langatonta asiointiverkkoaan taajaman alueella. Kunnan asiointipisteellä voi kuntalaiset hoitaa Kela-asiointinsa ja muissakin asioinnissa kuntalainen saa tarvittaessa opastusta. Kunta on vähentänyt äänestyspisteitä ja aikaisemmin kokeiluna kiertänyt äänestys auto ei ole ollut vaalien aikaan käytössä. Kotiäänestys on mahdollista ja sitä suositellaan silloin kun äänioikeutetulla on vaikeuksia päästä äänestyspaikalle. 

Kangasniemen Seurakunta lähettää suorana lähetyksenä jumalanpalvelukset ja monet tapahtumat  suoraan verkkoon. Seurakunnan diakonialla on säännöllisiä kokoontumisia kylillä ja seurakunnan tapahtumia järjestetään lähes vuosittain joka kylällä.  

 

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee mahdollisuuksista tarjota palveluita haja-asutusalueille ja tekee tarvittaessa aloitteen kunnahallitukselle. 

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskusteli asiasta laajasti ja totesi, että kullekkin kyläkunnalle tarvittaisiin henkilö huolehtimaan alueella asuvien vanhusten asioista yhdyshenkilötyyppisesti (Koittilan seudulla toteutuu, kyläseuralla on nimettynä hyvinvointivastaava). Neuvosto nosti esille "osallistamisen" lisäksi myös "vaikuttamisen" ja korostaa tasapuolista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuutta. 

Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää toivomuksena kunnanhallitukselle, että kuntaan perustettaisiin kokeiluluontoisesti määräaikainen etsivän vanhustyön toimi, jossa etsivän vanhustyöntekijän tarkoitus olisi kartoittaa kunnan alueella asuvien ikäihmisten palvelutarpeet ja tarvittaessa etsivää vanhustyötä tekevä  ohjaisi ikääntyvää tämän tarvitseman muun palvelun (kauppa-asiointi, kuljetukset, siivousapu yms.) tai hyvinvointipalveluiden piiriin. Samalla saataisiin kartoitus yksinasuvista ikääntyvistä henkilöistä ja heidän palveluiden tarpeesta. Neuvostossa tuli esille, että kunnan toimesta vastaavaa kartoitusta on tehty aikaisempina vuosikymmeninä. Neuvosto painottaa, että kaikki ikääntyneet eivät ole terveyden- tai sosiaalihuollon hyvinvointipalveluiden piirissä ja ikääntyvällä voi olla myös muita tarpeita kuin terveydenhoitoon liittyviä. Neuvoston mielestä asiaa olisi hyvä tarkastella kokonaisuutena yhdessä kylätoimikuntien kanssa ja totetuttaa yhteistyössä esimerkiksi jollakin hankerahoituksella.   

 

Valmistelija

Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vanhus- ja vammaisneuvosto on kokouksessaan 2.6.2022 § 14 keskustellut laajasti kunnan alueella asuvien ikääntyvien palveluntarpeesta. Vanhus ja vammaisneuvosto toteaa päätöksessään, että kullekkin kyläkunnalle tarvittaisiin henkilö huolehtimaan alueella asuvien vanhusten asioista yhdyshenkilötyyppisesti (Koittilan seudulla toteutuu, kyläseuralla on nimettynä hyvinvointivastaava). Neuvosto nosti esille "osallistamisen" lisäksi myös "vaikuttamisen" ja korostaa tasapuolista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuutta. 

Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää toivomuksena kunnanhallitukselle, että kuntaan perustettaisiin kokeiluluontoisesti määräaikainen etsivän vanhustyön toimi, jossa etsivän vanhustyöntekijän tarkoitus olisi kartoittaa kunnan alueella asuvien ikäihmisten palvelutarpeet ja tarvittaessa etsivää vanhustyötä tekevä  ohjaisi ikääntyvää tämän tarvitseman muun palvelun (kauppa-asiointi, kuljetukset, siivousapu yms.) tai hyvinvointipalveluiden piiriin. Samalla saataisiin kartoitus yksinasuvista ikääntyvistä henkilöistä ja heidän palveluiden tarpeesta. Neuvostossa tuli esille, että kunnan toimesta vastaavaa kartoitusta on tehty aikaisempina vuosikymmeninä. Neuvosto painottaa, että kaikki ikääntyneet eivät ole terveyden- tai sosiaalihuollon hyvinvointipalveluiden piirissä ja ikääntyvällä voi olla myös muita tarpeita kuin terveydenhoitoon liittyviä. Neuvoston mielestä asiaa olisi hyvä tarkastella kokonaisuutena yhdessä kylätoimikuntien kanssa ja totetuttaa yhteistyössä esimerkiksi hankerahoituksella.   

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnahallitus päättää siirtää vanhus- ja vammaisneuvoston aloitteen sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle valmisteltavaksi. 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi
Sari Tulla, sari.tulla@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vanhus-​ ja vammaisneuvosto on käsitellyt kokouksessaan 2.6.2022 § 14 kunnan alueella asuvien ikääntyvien henkilöiden palveluntarvetta. Neuvosto on arvioinut,​ että kullekin kyläkunnalle tarvittaisiin henkilö huolehtimaan alueella asuvien vanhusten asioista yhdyshenkilötyyppisesti. Neuvosto on myös nostanut esille sekä osallistamisen että vaikuttamisen ja korostanut niiden tasapuolista toteutumista. 

Vanhus-​ ja vammaisneuvosto on esittänyt edelleen toivomuksenaan kunnanhallitukselle,​ että kuntaan perustettaisiin kokeiluluontoisesti määräaikainen etsivän vanhustyöntekijän toimi. Etsivä vanhustyöntekijä kartoittaisi kunnan alueella asuvien ikäihmisten palvelutarpeet ja ohjaisi tarvittaessa ikäihmisiä tarvitsemiensa yksityisten tai julkisten palvelujen piiriin. Etsivän vanhustyöntekijän toiminta johtaisi edelleen yksin asuvien ikääntyvien henkilöiden ja heidän palvelutarpeidensa kartoittumiseen.

Vanhus- ja vammaisneuvoston mielestä asiaa olisi hyvä tarkastella kokonaisuutena yhdessä kylätoimikuntien kanssa ja toteuttaa yhteistyössä esimerkiksi hankerahoituksella. Kunnahallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 5.9.2022 § 196 ja päättänyt siirtää vanhus-​ ja vammaisneuvoston aloitteen sivistys-​ ja hyvinvointilautakunnalle valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että sivistys- ja hyvinvointitoimi selvittää yhdessä tulevan hyvinvointialueen kanssa, miten ikääntyvän väestön sijoittumista ja palvelutarpeita olisi mahdollista selvittää, ja millaisia hankerahoituksia on saatavilla esimerkiksi etsivän vanhustyön toteuttamiseksi. Selvitys toteutetaan vuoden 2023 aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tekemän päätöksen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.