Kunnanhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 216 Vuonna 2022 toimitettavien vaalien äänestyspaikkojen määrääminen

KNGDno-2021-612

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Perustuslain 14 §:n 3.momentin mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Tämän nojalla kunnan tehtävänä on huolehtia, että äänioikeutettujen äänestysmahdollisuudet vaaleissa ovat riittävät sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivänä.

Seuraavat yleiset vaalit ovat aluevaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 12.-18.1.2022 (seitsemän päivää keskiviikosta
tiistaihin) ja ulkomailla 12.-15.1.2022 (neljä päivää keskiviikosta lauantaihin).

Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista hyvissä ajoin siten, että paikat voidaan merkitä oikeusministeriön
vaalitietojärjestelmään (VAT) perjantaihin 5.11.2021 mennessä.

Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Ennakkoäänestys- ja vaalipäivän äänestyspaikoilla on huomioitava esteettömyys. Jokaisella äänestysalueella on määrättynä vaalipäivän äänestyspaikka. Äänestysalueita Kangasniemellä on yksi.

Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen ajanjakson päivinä, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat kuitenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna arkisin ennen kello 8 eikä kello 20 jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 9 eikä klo 18 jälkeen. Ennakkoäänestyspaikkojen olisi hyvä pysyä samoina vaaleista toiseen, jolloin edistetään äänestäjien tietoisuutta siitä, missä äänestyspaikat sijaitsevat. Kunnan on tiedotettava tehokkaasti paikkakunnan ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden aukioloajoista.

Kangasniemellä varsinaisen äänestyspäivän äänestyspaikkana sekä yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on toiminut kunnantalon aula, käyntiosoite Otto Mannisen tie 2. 

Vaalilain mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat myös ympärivuorokautista hoivaa antavat hoivayksiköt. Näissä ennakkoäänestyksen toimittamisesta vastaa kunnanhallituksen nimittämä vaalitoimikunta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2022 aluevaaleissa:

1) Vaalipäivän äänestyspaikkana on sunnuntaina 23.1.2022 Kangasniemen kunnantalon aula (Otto Mannisen tie 2),

2) Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana 12.-18.1.2022 on Kangasniemen kunnantalon aula (Otto Mannisen tie 2)

3) Yleinen ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti: 

ke 12.1.2022 - pe 14.1.2021 klo 9.00-17.00
la 15.1.2021 - su 16.1.2021 klo 9.00-15.00
ma 17.1.2021 - ti 18.1.2021 klo 9.00-18.00

4) Laitoksissa toimitettava ennakkoäänestys järjestetään Kangasniemen hyvinvointikeskuksen lähikuntoutusosasto, Attendo Otontupa, Ryhmäkoti Männikkö, Puulan Palvelukoti, Suurolakoti sekä Attendo Kuusela. Laitosäänestyksen aikatauluista ja muista järjestelyistä vastaa myöhemmin asetettava vaalitoimikunta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

keskusvaalilautakunta, oikeusministeriö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),​ sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kangasniemen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,​ että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,​ jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on

Kangasniemen kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI
fax (015) 7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen,​ ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös,​ johon haetaan oikaisua,​
  • se,​ millaista oikaisua vaaditaan,​
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,​ yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kangasniemen kunnan kirjaamosta tai päätöksen tehneeltä viranomaiselta.

Kangasniemen kunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
kirjaamo@kangasniemi.fi
Puh. 040 719 9370