Kunnanhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 211 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021 / Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

KNGDno-2020-504

Valmistelija

  • Mirja Ursin, talouspäällikkö, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Hallintosäännön mukaan talouden vastuualueraportti tulee viedä kunnanvaltuustoon neljännesvuosittain 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12.

Laskennallinen käyttöaste 30.6. saa olla 50,0 % ja palkkojen osalta 47,2 % huomioiden heinäkuussa maksettavat lomarahat.

Kesäkuun toteumavertailun mukaan toimintatuottoja on kertynyt 2 780 t € (54,4 %).  Hankeavustuksia valtiolta on kirjattu etupainotteisesti 167 t €  (57 %)  yli budjetoidun.

Toimintakuluja on kirjattu kesäkuun lopussa  22 540 t € (52,0 %). Toimintakulujen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on 10,4 % ja n. 2 milj €.  Essote ky:lle on maksettu kuntamaksuosuuksia 30.6. mennessä 13,4 milj €, jossa on ylitystä talousarvioon verrattuna n. 590 t € ja kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 1,1 milj €. 

Palkkamenot ovat kesäkuun lopussa 3 165 t €, käyttöprosentti on 47,9 %, jossa ylitystä budjetoituun on 47 t €.  Huhtikuun alusta maksuun tulleet yleiskorotukset ja järjestelyvaraerät tulevat edelleen kasvattamaan palkkojen käyttöastetta ja ennakoivat palkkabudjetin ylitystä.

Hallintosäännön mukaan valtuustotason sitovuus on vastuualuetaso. Määrärahat ja tuloarviot ovat bruttoperiaatteella sitovia. Kesäkuun lopussa suurimmat vastuualueylitykset ovat sosiaali ja teveyspalveluiden menoissa, mikä johtuu Essote asiakaspalvelujen ostomenojen ylityksistä. Sivistyslautakunnan hallinto- ja ltk-palveluissa on bruttomenojen ylitystä, mikä johtuu pääasiassa alkuvuosipainotteisista menoista, myös tulot ovat ylittyneet budjetoituun verrattuna. 

Verotuloja on kertynyt 30.6. mennessä 11 015 t €, (54,3 %). Kunnallisveroja on kertynyt ennakoitua enemmän ja kiinteistöveroja on tilitetty joustavan verotuksen valmistumisesta johtuen osittain viime vuodelta. Myös yhteisöverojen tilitykset ovat viime vuoteen verrattuna kasvaneet n. 70 %, mikä johtuu osittain 10 %-yksikön korotusosuuden poikkeavista tilitysaikatauluista. Valtionosuuksia on kirjattu budjetoidun mukaisesti 9 625 t €, (49,9 %). 

Toimintakate on 19 760 t €, jossa on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna n. 2 milj. euroa.

Vuosikatteeksi muodostuu  873 t €, poistoja kesäkuun loppuun mennessä on kirjattu 781 t €, joten ylijäämäksi muodostuu 30.6. tilanteessa n. 92 t €.

Esityslistan liitteenä on talouden toteumavertailu, vastuualueraportti ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy toiminnan ja talouden raportin 1.1.-30.6.2021 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Talouspäällikkö, tekninen johtaja ja sivistys- ja hyvinvointijohtaja toimivat asiantuntijoina pykälän esittelyssä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),​ sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kangasniemen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,​ että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,​ jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on

Kangasniemen kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI
fax (015) 7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen,​ ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös,​ johon haetaan oikaisua,​
  • se,​ millaista oikaisua vaaditaan,​
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,​ yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kangasniemen kunnan kirjaamosta tai päätöksen tehneeltä viranomaiselta.

Kangasniemen kunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
kirjaamo@kangasniemi.fi
Puh. 040 719 9370