Kunnanhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 215 Lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmaan 2022 - 2024

KNGDno-2021-610

Valmistelija

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vaalijalan kuntayhtymä pyytää 6.9.2021 mennessä lausuntoa kehyssuunnitelmasta vuosille 2022-2024. Kehityssuunnitelma on hyväksytty Vaalijalan yhtymäkokouksessa 16.6.2021.

Keväällä 2021 Vaalijalan palveluja ostettiin 17 eri maakunnasta. Vuoden 2021 palvelujen myyntiarvio ulkokunnille on 25 M€. Se on noin 37 % palvelujen kokonaismyynnistä ja noin 60 % kuntoutuspalvelujen myynnistä. Palvelujen ostajamaakunnat ovat (prosenttiosuudet koko palvelumyynnistä 01-05/2021): Pohjois-Savo 36,2 %, Etelä-Savo 26,9 %, Keski-Suomi 11,6 %, Pohjois-Karjala 1,5 % ja muut maakunnat 23,8 %. Vaalijalan hallitus antoi toukokuun 2021 suoritehintoihin 50 % alennuksen koskien laitoskuntoutuksen palveluja. Alennus kohdistui niin jäsen- kuin ulkokuntiin ja sen arvo oli noin 1,9 M€. Yhtymäkokous päätti lisäksi antaa 2,5 M€ ylijäämän palautuksen jäsenkunnille.

Tämä vuoden erityiskysymykset lausunnon antajille ovat:

1. Millaisia valtakunnallisia sosiaali- ja terveyspalveluja Keski- ja Itä-Suomen yhteistyöalueella (nykyinen KYS erva) voitaisiin tulevaisuudessa tuottaa?

2. Millä tavalla vahvistetaan kuntien peruspalvelujen ja Vaalijalan erityispalvelujen välistä yhteistyötä ja lisätään ennaltaehkäisevien palvelujen käyttöä?

3. Vaalijalan Sateenkaaren kouluun on oppilasjono, joka ylittää koulun kapasiteetin. Mitä Vaalijala voisi tehdä kuntien koulujen tukemiseksi, jotta opetus siellä onnistuisi?

Kehyssuunnitelmaan pyydetään ottamaan kantaa myös muilta osin. Samoin jäljempänä olevaan soteuudistusarvioon. Hallitus päätti 26.5.2020, että vuoden 2022 laitoskuntoutuksen suoritehinnoittelussa huomioidaan, että 1 tason hinnoittelu aikuisten palveluissa ei ole vastannut tuotantokustannuksia ja sitä nostetaan 12 € per suorite. Tasojen 3-6 hintoja lasketaan 20 euroa per suorite aikuisten palvelujen hinnastossa. Lasten ja nuorten palveluhinnasto säilyy ennallaan. Suoritteiden hinnoittelun muutos nykyisellä asiakasrakenteella merkitsee noin 500 000 euron tulojen vähennystä vuositasolla. Muiden vuoden 2022 suoritehintojen osalta päätökset tehdään hallituksen kokouksessa 22.9.2021.

Vaalijalan lausuntopyyntö ja kehityssuunnitelma ovat oheismateriaalina. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon:

Kehyssuunnitelmassa osoitetaan Vaalialan tuottamien avopalveluiden merkitys ja todetaan,​ että Vaaliala on merkittävä erityispalveluiden tuottaja,​ joka turvaa omalla toiminnallaan kehitysvammaisten ja muiden vammaisten itsenäistymistä ja oikeuksien toteutumista. Vaalialan tarjoama avopalvelu turvaa laaja-​alaisen ja osaavan toiminnan kehitysvammaisten päivätoiminnasta aina vammaisten itsenäiseen asumiseen saakka. Kehitysvammaisten avopalveluun osalta on tärkeää esimerkiksi omaiselle annettava tuki.

Merkittävä tavoite on myös oman erityisalansa ja erityisosaamisen kehittäminen kehitysvammapalveluissa, esimerkiksi kehitysvammaisten ja vammaisten lasten ja nuorten vaativa sijaishuolto, rikoksen tehneen kehitysvammaisen tai vammaisen henkilön erityishuollon järjestäminen, vaativien autististen erityislasten ja - nuorten arviointi ja kuntoutusjaksot sekä avopalvelu ja kuntouttavassa työtoiminnassa työskentelevien työkyvyn arviointiin osallistuminen vaativissa eläkeselvittelyissä. Erityisen tärkeää on suunnitelman mukaisesti kasvattaa perhekeskeisen työn osuutta ja varhaisen vaikuttamisen asemaa, koska tällä on merkitystä pitkällä aikavälillä jatkuvan kustannusten kasvun taittamiseksi. Yhteistyö tulevalla hyvinvointialueella tulee olla sujuvaa ja saumatonta, jotta voidaan tuottaa laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut.

ICT-investoinneissa tulee huomioida jouheva tiedonsiirto Vaalijalan ja kuntayhtymien/kuntien (hyvinvointialueiden) tietojärjestelmien välillä. Ennaltaehkäisevien palvelujen käyttö lisääntyy, kun tiedonsiirto on saumatonta ja jatkuvaa. Asiakkaiden palveluiden saatavuuden kannalta Itä-Suomelle on etua, että alueella toimii valtakunnallinen erityispalveluiden tuottaja.

Osa asiakkaista tarvitsee vaativia erityispalveluja, jolloin on hyvä, että tarvittava asiantuntemus sijaitsee lähellä asiakkaiden omaa ympäristöä. Palveluiden tuottamistavoille on hyvä löytyä vaihtoehtoja jäsenkuntien alueella.

Kehitysvammaisten osalta tavoitteena on muodostaa selkeitä palvelukokonaisuuksia ja sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota valtakunnan linjausten mukaisesti. Ostopalveluina erityispalveluita voidaan ostaa palvelutarpeen arviointiin ja palvelusuunnitelmaan perustuen.

Lasten koulunkäynti tulee turvata lähikouluperiaatteella, mutta akuutissa tilanteessa, jossa lapsi tarvitsee laitosmuotoista tutkimusta ja kuntoutusta Nenonpellon yksiköissä, koulunkäynti on tärkeää turvata Sateenkaaren erityiskoulussa. Sateenkaaren koulun toiminnan ylläpitäminen ja ydinosaamisen kehittäminen on jatkossakin tärkeää, ja sillä on oma paikkansa tulevassa palvelujärjestelmässä.

Toisaalta peruskuntien sivistystoimen ja Vaalijalan tulee sopia yhteistyörakenteesta, jossa osaaminen ja konsultaatio kehitysvammaisen lapsen opetuksen järjestelyistä toteutuu mahdollisimman joustavasti tarpeen mukaan. Tulevan hyvinvointialueen tulee huolehtia vahvasta oppilaitosyhteistyöstä ja tarvittavan koulutuksen saamisesta Etelä-Savon alueella, jotta voidaan turvata riittävä ja osaava henkilöstö alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Vaalijalan kiinteistöinvestoinneissa on otettava huomioon kiinteistökustannusten kasvun vaikutus tulevan hyvinvointialueen palvelujen tuotantomahdollisuuksiin. Kiinteistöjen osalta on keskityttävä tukemaan Vaalijalan ydinosaamista vahvistavia investointeja. Lisäksi kuntatalouden kestävyyden turvaamiseksi on erittäin tärkeää, ettei Vaalijalan kuntayhtymän talouteen synny alijäämiä ja että kustannusten kasvua saadaan hillittyä.

Kunnanhallitus yhtyy Kangasniemen Vanhus-​ ja vammaisneuvoston näkemyksiin kehityssuunnitelmasta mm. seuraavilta osin:

Keski-​ ja Itä-​Suomen yhteistyöalueella pitää turvata alueen asiakkaiden vaativien palvelutarpeiden toteuttaminen ja kokonaisvaltainen elämänlaadun parantaminen. Vaalialan toiminnalla voidaan turvata vammaisen oikeudet hyvään ja laadukkaaseen palveluun kaikissa elämän vaiheissa. 

Kuntien peruspalveluiden ja Vaalialan erityispalveluiden välistä yhteistyötä tulee vahvistaa

luomalla mm. yhteisiä koulutuksia ja yhteisiä kokonaisvaltaisia palvelupolkuja

laatimalla yhdessä suunnitelmia ennaltaehkäisevien toimintamallien käytöstä

Lisäksi Vaalijalan toiminnan turvaamisessa on erittäin tärkeää säilyttää uusien hyvinvointialueiden rajojen ylimenevien palveluiden ostaminen. Vaalialan toiminta on valtakunnallista ja valtakunnallisen toiminnan turvaaminen palvelee koko maakuntaa.

Päätös

Jaana Laukkarinen jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Henkilö on esteellinen palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävin perusteella, jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa (hallintolaki 28.1 § kohta 4).

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Jaana Laukkarinen

Tiedoksi

Vaalijalan kuntayhtymä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),​ sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kangasniemen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,​ että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,​ jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on

Kangasniemen kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI
fax (015) 7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen,​ ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös,​ johon haetaan oikaisua,​
  • se,​ millaista oikaisua vaaditaan,​
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,​ yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kangasniemen kunnan kirjaamosta tai päätöksen tehneeltä viranomaiselta.

Kangasniemen kunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
kirjaamo@kangasniemi.fi
Puh. 040 719 9370