Kunnanhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 219 Kunnan asiakirjamaksuperusteet 2021

KNGDno-2019-766

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Rakennusvalvontaviranomaisen on huolehdittava maankäyttö- ja rakennuslain määrittelemistä tehtävistä.
Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvanhakija ja toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

Edellinen rakennusvalvonnan taksojen maksuperusteet on tullut voimaan 11.1.2019.
Kangasniemen kunnan hallintosäännön 1.6.2017 25 §:n mukaisesti rakennuslupajaoston toimivaltaan kuuluu päättää palvelualueen palveluista ja muista suoritteista perittävistä maksuista ja yleisistä maksuperusteita jollei toisin ole määrätty.

Rakennusvalvonnan vuosittainen maksujen korotus sisältyy kunnan talouden tasapainottamisohjelmaan.

Pöytäkirjan liitteenä rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet ja taksat, vanha taksa ja uusi taksaehdotus.

Päätösehdotus

Esittelijä

Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Rakennuslupajaosto päättää hyväksyä pöytäkirjan liitteenä olevan uuden rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet ja taksat joka tulee voimaan 1.1.2020.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
________

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Asiakirjoista ja tiedon antamisesta sekä Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista suoritteista perittävät maksut on saatettava ajantasalle ja vastaamaan tietosuojan ja tietourvan mukaisia vaatimuksia. 

Tämä taksa kumoaa voimaantullessaan Kangasniemen kunnanhallituksen päätöksen Asiakirjoista perittävät maksut.

Kangasniemen kunnan hallintosäännön 8 luvun 66 §:n perusteella kunnanhallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä, jonka lisäksi kunnanhallitus voi siirtää maksuista päättämiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle.

Kangasniemen kunnan hallintosäännön 8 luvun 66 §:n perusteella pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu. Mikäli tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä, tiedonhausta peritään kiinteä perusmaksu, joka porrastetaan haun vaativuuden mukaan. Kopiosta ja tulosteesta peritään tällöin kiinteän perusmaksun lisäksi sivukohtainen maksu.

Tässä taksassa mainittuihin maksuihin lisätään arvonlisävero silloin, kun kysymyksessä on arvonlisäverolaissa (1501/1993) tarkoitettu verollinen toiminta. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) nojalla annetuista suoritteista tai muista julkisoikeudellisista suoritteista ei peritä arvonlisäveroa.

Lautakunnat ja kunnan konserniyhtiöt voivat asettaa tätä taksaa täydentäviä omia hinnastoja, joita sovelletaan toimielimen päättämässä laajuudessa niiden tehtävään kuuluvalla palvelualueella. Rakennusvalvonnan lupamaksut ovat määritelty v. 2019, eikä niiden osalta esitetä muutoksia.  

1. Viranomaisen asiakirjoista ja tiedon antamisesta perittävät maksut

Kangasniemen kunnan viranomaisen asiakirjasta, jonka lunastuksesta ei ole toisin säädetty tai määrätty peritään kunnalle lunastus- tai muuta maksua seuraavien perusteiden mukaan. Perusteita sovelletaan myös tietojen antamiseen teknisen käyttöyhteyden avulla, muuten sähköisessä muodossa tai vastaavalla tavalla sekä tietojen antamiseen viranomaisen tietopalveluna.

1.1 Tavanomaisen tiedon antaminen

Tavanomaisena tiedon antamisena pidetään sellaisen asiakirjan kopion tai tulosteen antamista, joka on kokonaan julkinen tai josta salassa pidettävät osat ovat vaivatta poistettavissa. Asiakirjan on myös oltava yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen asiarekisterin tai siinä käytettävän luokittelun, asiakirjan tunnisteen tai sähköisesti ylläpidetyn rekisterin ja sen hakutoimintojen avulla.

Tavanomaisen tiedon antamisesta peritään maksua seuraavin perustein:

Virallisesti oikeaksi todistettu pöytäkirjanote ja asiakirjajäljennös, -kopio tai muu tuloste:

– ensimmäiseltä sivulta 3,00 €/sivu
– seuraavalta sivulta 30. sivuun asti 1,00 €/sivu
– 30. sivun jälkeisiltä sivuilta 0,50 €/sivu

Oikeaksi todistamattomat asiakirjajäljennökset, kopiot tai muut tulosteet:

– ensimmäiseltä sivulta 30. sivuun asti 1,00 €/sivu
– 30. sivun jälkeisiltä sivuilta 0,50 €/sivu

Mikäli sähköpostitse lähetettävä asiakirja ei ole alun perin ollut talletettuna sähköisessä muodossa, peritään maksu myös sähköiseen muotoon muutetusta asiakirjasta seuraavin perustein:

Virallisesti oikeaksi todistettu asiakirjajäljennös:

– ensimmäiseltä sivulta 2,50 €/sivu
– seuraavalta sivulta 30. sivuun asti 0,50 €/sivu
– 30. sivun jälkeisiltä sivuilta 0,25 €/sivu

Oikeaksi todistamattomat asiakirjajäljennökset:

– ensimmäiseltä sivulta 30. sivuun asti 0,50 €/sivu
– 30. sivun jälkeisiltä sivuilta 0,25 €/sivu

Mikäli edellä mainituilla sivukohtaisilla perusteilla muodostuvan asiakirjasta perittävän maksun määrä ylittäisi 60 euroa (€), on yksittäisestä asiakirjasta perittävän sivukohtaisen maksun enimmäismäärä kuitenkin: 60,00 €

Pyynnöstä annettava todistus: 7,00 €

(esimerkiksi korko- tai asuntolainatodistus, etuosto-oikeustodistus, työtodistus maksuttoman ensimmäisen kappaleen jälkeen ja muu vastaava todistus) 

1.2 Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antaminen

Tiedon antamisen katsotaan vaativan erityistoimenpiteitä sellaisissa tilanteissa, joissa pyydetty asiakirja tai tieto ei ole yksilöitävissä ja löydettävissä tämän taksan 2.1 luvussa mainittujen rekisterien, luokittelujen, tunnisteiden tai hakutoimintojen avulla. Tilanteita, joissa asiakirja- tai tietopyyntö on asiallisesti rajoitukseton tai muutoin erittäin laaja pidetään erityistoimenpiteitä vaativina tiedonantotilanteina.

Mikäli asiakirjat, niiden määrästä riippumatta, sisältävät paljon salassa pidettäviä osia, joiden vuoksi niiden saattaminen annettavaan muotoon vaatii tavanomaista enemmän työaikaa, pidetään myös tällaisten salassa pidettävien osien poistamista asiakirjoista erityistoimenpiteitä vaativina tiedonantotilanteina.

Erityistoimenpiteitä vaativissa tilanteissa asiakirjan tai tiedon esille hakemisesta sekä annettavaan muotoon muuttamisesta peritään kiinteä perusmaksu, joka on porrastettu edellä mainittujen toimenpiteiden vaativuuden mukaan seuraavasti:

Ensimmäinen puoli tuntia on maksuton.

– normaali tiedonhaku (työaika 0,5–2 h) 25,00 €
– vaativa tiedonhaku (työaika 2–5 h) 60,00 €
– hyvin vaativa tiedonhaku

(työaika yli 5 h – enintään yksi työpäivä) 100,00 € ja ylimenevältä ajalta 10 €/h

Perusmaksun lisäksi asiakirjajäljennöksistä, kopioista tai muista tulosteista, mukaan lukien sähköiseen muotoon muutetuista asiakirjoista, peritään sivukohtainen maksu, johon sovelletaan tämän taksan 2.1 luvun mukaisia perusteita.

Mikäli tiedonhakua pyydetään kiireellisenä, porrastettua perusmaksua voidaan korottaa kaksinkertaiseksi. Kiireellisenä pyyntönä pidetään pyyntöä, jossa asiakirja tai tieto pyydetään toimittamaan kahden vuorokauden sisällä pyynnön tekemisestä.

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta perittävästä maksusta ilmoitetaan asiakirjan tai tiedon pyytäjälle pyynnön selvittämisen aloittamisen yhteydessä, jolloin annetaan myös arvio työhön käytettävästä ajasta. Maksu peritään kuitenkin toteutuneen työhön käytetyn ajan mukaisesti. 

1.3 Maksuttomat asiakirjat

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34.1 §:n perusteella maksua ei peritä, kun:

1) asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti,
2) asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi,
3) julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse,
4) sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään asianosaiselle sähköpostitse,
5) pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriin.

Mikäli tiedon antaminen vaatii edellä mainittujen 1–4 kohtien mukaisissa tilanteissa tämän taksan 2.2 luvussa tarkoitettuja sellaisia erityistoimenpiteitä, joita suoritetaan, kun pyydetty asiakirja tai tieto ei ole yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen asiarekisterin tai siinä käytettävän luokittelun, asiakirjan tunnisteen tai sähköisesti ylläpidetyn rekisterin ja sen hakutoimintojen avulla tai jos asiakirja- tai tietopyyntö on asiallisesti rajoitukseton tai muutoin erittäin laaja, sovelletaan kuitenkin erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisen perusmaksua porrastettuna. Sivukohtaista maksua ei edellä mainituissa tilanteissa kuitenkaan peritä.

Maksua ei myöskään peritä:

6) pöytäkirjanotteesta, jolla päätös annetaan tiedoksi asianosaiselle,
7) kunnan omilta viranomaisilta ja laitoksilta,
8) asiakirjasta, joka lain mukaan annetaan valtion viranomaiselle,
9) oman kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevan viranhaltijan tai työntekijän pyytämästä:

a. työtodistuksesta (1 kappale)
b. palkkatodistuksesta tai
c. asiakirjasta, jota tarvitaan virka- tai työsuhteesta johtuvan eläkkeen tai muun edun hakemista varten,

10) oman kunnan tai kuntayhtymän luottamushenkilöiltä asiakirjoista, jotka toimitetaan luottamustehtävän hoitamista varten,
11) jos asiakirjasta ei lain tai muun säädöksen mukaan kuulu periä lunastusta tai maksua,
12) kun se on maksun perimisestä aiheutuviin kustannuksiin nähden kunnan edun mukaista.

Viranomaisen asiakirjoista tai tiedon antamisesta perittävä maksu voidaan viranomaisen harkinnan mukaan periä alennettuna tai jättää perimättä, mikäli se annetaan tieteellistä, historiallista, tilastollista tai vastaavaa tutkimustarkoitusta varten. Maksun perimättä jättämistä koskevat tilanteet ratkaisee toimialajohtaja ja/ tai tiedonhallintasihteeri. 

1​​.4 Toimitusaika

Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 vrkn (kahden viikon) kuluessa siitä, kun asiakirjaa koskeva pyyntö on vastaanotettu. Mikäli pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä osia tai jos muu niihin rinnastettava syy aiheuttaa sen, että asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai muutoin tavanomaista suuremman työmäärän, ratkaistaan tällainen pyyntö ja tieto julkisesta asiakirjasta annetaan viimeistään kuukauden kuluttua asiakirjaa koskevan pyynnön vastaanottamisesta.

1.5 Merkinnät asiakirjaan

Viranomaisen asiakirjaan, jonka viranomainen antaa asianosaiselle ja joka on salassa pidettävä toisen tai yleisen edun vuoksi, on tehtävä merkintä sen salassa pitämisestä. Merkintä voidaan tehdä muihinkin kuin edellä tarkoitettuihin asiakirjoihin, mikäli asiakirja on salassa pidettävä. Salassapitomerkintä tehdään merkitsemällä asiakirjaan ”SALASSA PIDETTÄVÄ.” Merkinnästä on käytävä ilmi, miltä osin asiakirja on salassa pidettävä ja mihin salassapito perustuu.

Muuhun kuin lain mukaan salassa pidettävään asiakirjaan voidaan tehdä merkintä ”HARKINNANVARAISESTI ANNETTAVA,” jos asiakirjan luovuttaminen on lain mukaan viranomaisen harkinnassa tai asiakirjaan sisältyviä tietoja saa lain mukaan käyttää tai luovuttaa vain määrättyyn tarkoitukseen ja jos tiedon oikeudeton paljastuminen voi aiheuttaa haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle tai heikentää viranomaisen toimintaedellytyksiä. 

2. Asiakirjojen kopiointi- ja tulostusmaksut

Asiakirjojen kopiointi- ja tulostusmaksuja sovelletaan tilanteissa, joissa kunnan asiointi- tai palvelupisteillä taikka muilla tavoin asioiva henkilö haluaa kunnan kopio- tai monitoimilaitetta käyttäen kopioida tai muulla tavalla tulostaa tämän henkilökohtaisia asiakirjoja tai aineistoja, viranomaisen asiakirjoja, jotka asioivalla on jo hallussaan tai viranomaisen asiakirjoja, jotka henkilö on saanut tai saa tulostetuksi yleisestä tietoverkosta.

A4 mustavalkoiset kopiot 

kappaleista 1–10 0,40 €/kpl (sisältää arvonlisäveron 24 %)
kappaleista 11–50 0,30 €/kpl (sisältää arvonlisäveron 24 %)
50. kappaleen jälkeen 0,25 €/kpl (sisältää arvonlisäveron 24 %)

A3 mustavalkoiset kopiot

kappaleista 1–10 0,60 €/kpl (sisältää arvonlisäveron 24 %)
kappaleista 11–50 0,50 €/kpl (sisältää arvonlisäveron 24 %)
50. kappaleen jälkeen 0,40 €/kpl (sisältää arvonlisäveron 24 %)

A4 värikopiot kopiot

kappaleista 1–10 1,10 €/kpl (sisältää arvonlisäveron 24 %)
10. kappaleen jälkeen 0,80 €/kpl (sisältää arvonlisäveron 24 %)

A3 värikopiot kopiot

kappaleista 1–10 2,10 €/kpl (sisältää arvonlisäveron 24 %)
10. kappaleen jälkeen 1,60 €/kpl (sisältää arvonlisäveron 24 %)

Kunnantalon aulassa on asiakkaille tarkoitettu kunnan ylläpitämä kopiokone, jonka käytöstä maksua ei peritä.  
 

3 Pyynnöstä valmistettavat asiakirjat ja kopiolaitoksille toimitettavat asiakirjat

Erikseen erityistä tarkoitusta varten valmistettavista A4-kokoa suuremmista toimituskirjoista, kartoista, rakennuspiirustuksista ja vastaavista erityiskopioista ja -tulosteista peritään lunastuksena todelliset valmistuskustannukset asiakirjan valmistavan tulosyksikön päättämässä laajuudessa, ellei tällaisesta maksusta ole toisin päätetty tai säädetty.

Ulkopuolisille kopiolaitoksille toimitettavien asiakirjojen kopioista tai tulosteista koituvat kopiointikustannukset ja muut mahdolliset kulut maksaa asiakirjojen tilaaja suoraan kopiolaitokselle.

4 Lähetysmaksut

Mikäli asiakirjoja tai tämän taksan mukaisia muita suoritteita lähetetään pyytäjälle postitse, niin ne lähetetään postiennakolla. Jokaisesta lähetyksestä peritään postimaksu ja lähetysmaksuna 2,50 €.

Lähetysmaksusta ei peritä arvonlisäveroa silloin, kun kyseessä ei ole arvonlisäverolaissa tarkoitettu verollinen toiminta. Posti- ja lähetysmaksua ei peritä, jos asiakirjasta ei peritä maksua. 

5 Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset suoritteet

Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan nojalla toimitettavista tiedoista sekä 15–22 ja 34 artiklan mukaisesti toimitettavista tiedoista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä ei peritä maksua. Maksu voidaan kuitenkin periä, mikäli pyynnön tekijän eli rekisteröidyn pyynnössä esitetyt vaatimukset ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, ja erityisesti jos pyyntöjä esitetään toistuvasti. Tällaisissa tilanteissa rekisterinpitäjä voi myös kieltäytyä suorittamasta pyydettyjä toimenpiteitä. Mikäli pyydetyt toimenpiteet päätetään suorittaa, sovelletaan niistä perittävän maksun määräytymiseen tämän taksan 2.2 luvussa tarkoitettuja erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta perittävän maksun perusteita, joissa on otettu huomioon tietojen ja viestien toimittamisesta ja pyydettyjen toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset.

Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä maksutta jäljennös käsitellyistä rekisteröidyn henkilötiedoista. Mikäli rekisteröity kuitenkin pyytää useampaa tällaista jäljennöstä, voi rekisterinpitäjä periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun.

Ensimmäisen jäljennöksen lisäksi annettavista jäljennöksistä peritään maksua seuraavin perustein:

– ensimmäiseltä sivulta 30. sivuun asti 1,00 €/sivu
– 30. sivun jälkeisiltä sivuilta 0,50 €/sivu

Mikäli jäljennökset pyydetään sähköisessä muodossa, peritään maksua seuraavin perustein:

– ensimmäiseltä sivulta 30. sivuun asti 0,50 €/sivu
– 30. sivun jälkeisiltä sivuilta 0,25 €/sivu

Mikäli edellä mainituilla sivukohtaisilla perusteilla muodostuvan jäljennöksestä perittävän maksun määrä ylittäisi 60 euroa (€), on yksittäisestä jäljennöksestä perittävän sivukohtaisen maksun enimmäismäärä kuitenkin: 60,00 €

Tiedot toimenpiteistä, joihin on ryhdytty 15–22 artiklan nojalla tehdyn pyynnön johdosta, toimitetaan mahdollisimman pian ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan jatkaa kuitenkin enintään kahdella kuukaudella, mikäli pyynnöt ovat monimutkaisia tai niitä esitetään paljon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy asiakirjoista ja tiedon antamisesta sekä Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista suoritteista perittävien maksujen taksat noudatettavaksi 1.9.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

henkilöstö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),​ sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kangasniemen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,​ että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,​ jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on

Kangasniemen kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI
fax (015) 7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen,​ ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös,​ johon haetaan oikaisua,​
  • se,​ millaista oikaisua vaaditaan,​
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,​ yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kangasniemen kunnan kirjaamosta tai päätöksen tehneeltä viranomaiselta.

Kangasniemen kunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
kirjaamo@kangasniemi.fi
Puh. 040 719 9370