Kunnanhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 213 Kangasniemen vuokratalot Oy:n lainan maksuohjelman muutokseen tarvittava takaajan suostumus

KNGDno-2017-82

Valmistelija

  • Mirja Ursin, talouspäällikkö, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen Vuokratalot Oy:n hallitus on 28.4.2021 pitämässään kokouksessa keskustellut Kangasniemen Vuokratalojen lainojen uudelleen järjestelyistä ja mahdollisista lyhennysvapaista vuosista.

Vuokratalot Oy:llä on kunnan takaama laina nro 598001-80323142 OP Pohjolasta, lainaa on jäljellä kunnan tilinpäätöksen 2020 mukaan 964.722,52 euroa. Vuokratalot Oy on neuvotellut OP Pohjolan kanssa vuodelle 2022 lyhennysvapaasta koko sen vuoden lainan lyhennyksistä n. 127.000 euroa. Korot maksetaan normaalisti. Lyhennykset maksetaan 26.1.2023 alkaen tasalyhenteisesti kuukauden välein luoton loppuun saakka. Luottoaikaa ei jatketa. Vuoden 2021 OP Pohjolan lainan lyhennykset Vuokratalot Oy pyrkii hoitamaan suunnitelman mukaisesti.

Kangasniemen Vuokratalot Oy on saanut OP Pohjolalta sähköpostipäätöksen lainan uudelleen järjestelyistä, varsinainen velkakirjamuutos tullaan tekemään marraskuussa 2021.

Kangasniemen Vuokratalot Oy hakee tähän lainan lyhennysmuutokseen takaajan Kangasniemen kunnan lupaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy Kangasniemen Vuokratalot Oy:n hakemuksen, joka koskee OP Pohjolan myöntämän lainan lyhennysmuutosta.

Päätös

Markku Kuusjärvi jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Henkilö on esteellinen hallintolain 28.1 § 5 kohdassa tarkoitetun yhteisöjäävin perusteella, mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluva läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa.

Talouspäällikkö toimi asiantuntijana asian esittelyssä. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Markku Kuusjärvi

Tiedoksi

Kangasniemen Vuokratalot Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),​ sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kangasniemen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,​ että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,​ jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on

Kangasniemen kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI
fax (015) 7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen,​ ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös,​ johon haetaan oikaisua,​
  • se,​ millaista oikaisua vaaditaan,​
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,​ yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kangasniemen kunnan kirjaamosta tai päätöksen tehneeltä viranomaiselta.

Kangasniemen kunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
kirjaamo@kangasniemi.fi
Puh. 040 719 9370