Kunnanhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 220 Asiakirjajulkisuuden kuvaus, tiedonhallintalaki § 28, kunnan velvoitteet

KNGDno-2021-569

Valmistelija

  • Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan tehtävänä on julkisen hallinnon tiedonhallintalain (906/2019) 10.1 §:n 1 kohdan mukaan arvioida muun muassa, noudattavatko valtion virastot ja laitokset sekä kunnat ja kuntayhtymät tiedonhallintalain 28 §:ssä säädetyn asiakirjajulkisuuskuvauksen ylläpitoa ja julkistamista koskevia säännöksiä. Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n mukaisesti tiedonhallintayksikön on julkisuusperiaatteen toteuttamista varten ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä. Suomen perustuslain (731/1999) 12.2 §:n mukaisesti viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajattu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta tai tallenteesta. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 1.1 §:n mukaisesti viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei julkisuuslaissa tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. Lain 9.1 §:n mukaisesti jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. 

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on antaa kuntalaisille ja hallinnon asiakkaille yleinen kuva siitä millaisia tietovarantoja kunnalla on ja miten ne liittyvät kunnan asiarekisteriin, millaisia tietoaineistoja tietovarannot sisältävät, missä tietojärjestelmissä tietoaineistot ovat ja kuka päättää tietojen antamisesta. Kuvaus voi sisältää myös esimerkkejä hakutekijöistä, joilla asiakirjoja tai niitä vastaavia tietoja voi hakea tietojärjestelmistä sekä tiedon, jos tietoaineistot ovat saatavilla avoimesti teknisten rajapintojen avulla. Kangasniemen kunta on tiedonhallintalaissa tarkoitettu tiedonhallintayksikkö. Kunta ylläpitää kuvausta asiakirjallisen tiedon julkisuudesta ja päivittää sitä, kun kunnan toimintaan tulee sellaisia olennaisia muutoksia, joilla on vaikutusta tiedonhallintaan ja tietovarannoissa olevien tietojen luonteeseen ja saatavuuteen.

Asiakirjajulkisuuden kuvaus sisältää yleisiä ohjeita tietopyyntöjen tekemiseksi sekä tietoa kunnan päätearkistosta, asiakirjoista perittävistä maksuista ja tietojen käyttöön liittyvistä vastuista.

Tiedonhallintalautakunta on selvittänyt, löytyykö Kangasniemen kunnan verkkosivustoilta tiedonhallintalain 28 §:ssä tarkoitettu asiakirjajulkisuuskuvaus. Tiedonhallintalutakunnan tekemän selvityksen mukaan Kangasniemen kunnan verkkosivustolta ei ole 31.5.-3.6.2021 tehdyissä pistokokeissa löytynyt mainittua kuvausta. Tiedonhallintalautakunta on pyytänyt tiedonhallintayksiköltä tiedonhallintalain 28 §:n mukaista asiakirjajulkisuuskuvausta ja yksilöityä tietoa siitä, missä verkko-osoitteesta asiakirjajulkisuuskuvaus on julkistettu.

Kunnassa on laadittu asiakirjajulkisuuden kuvaus ja lisätty sähköiset hakemukset tietopyyntö- ja henkilötietojen tarkistuspyyntölomakkeiksi. Julkisenhallinnon tiedonhallintalautakunnalle on lähetetty vastaus 21.6.2021, sekä linkki sivulle, jolta asiakirjajulksuuden kuvaus löytyy, sekä asiakirja liitteenä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan asiakirjajulkisuuden kuvauksen ja merkitsee tiedokseen, että asiakirjajulkisuuskuvaus on lähetetty tiedoksi tiedonhallintalautakunnalle 21.06.2021 ja se on julkaistu kunnan kotisivuilla 18.6.2021 alkaen. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),​ sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kangasniemen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,​ että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,​ jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on

Kangasniemen kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI
fax (015) 7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen,​ ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös,​ johon haetaan oikaisua,​
  • se,​ millaista oikaisua vaaditaan,​
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,​ yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kangasniemen kunnan kirjaamosta tai päätöksen tehneeltä viranomaiselta.

Kangasniemen kunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
kirjaamo@kangasniemi.fi
Puh. 040 719 9370