Kunnanhallitus, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Testamenttirahastojen uudistustyöryhmän esitys

KNGDno-2019-47

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 28.1.2019 § 24 päättänyt perustaa kunnan testamenttina ja valtioneuvoston päätöksellä saatujen kuolinpesien varoihin kohdistuvan rahastouudistuksen. Uudistustyö jouduttiin resurssipulan sekä koronan johdosta keskeytämään ja uuden valtuustokauden alettua se on syytä käynnistää uudestaan. Liitteenä on selvitys rahastojen tämän hetkisestä tilanteesta.  

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus nimeää kunnanhallituksen edustajat työryhmään. Lisäksi kunnanhallitus pyytää sivistys-​ ja hyvinvointilautakuntaa sekä vanhus- ja vammaisnevostoa nimeämään edustajan työryhmään. Kunnanjohtaja nimeää työryhmään tarvittavat viranhaltijat.

Päätös

Kunnanhallitus nimeää kunnanhallituksen edustajiksi työryhmään Jaana Laukkarisen, Eetu Lahikaisen, Kerttu Ossin ja Tapani Nykäsen.

Lisäksi kunnanhallitus päätti pyytää sivistys-​ ja hyvinvointilautakuntaa sekä vanhus- ja vammaisnevostoa nimeämään edustajan työryhmään.

Kunnanjohtaja nimesi työryhmään viranhaltijoista hallintojohtajan ja sivistys- ja hyvinvointijohtajan.

Valmistelija

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 28.1.2019 § 24 päättänyt perustaa kunnan testamenttina ja valtioneuvoston päätöksellä saatujen kuolinpesien varoihin kohdistuvan rahastouudistuksen. Uudistustyö jouduttiin resurssipulan sekä koronan johdosta keskeyttämään ja uuden valtuustokauden alettua se on syytä käynnistää uudestaan.

Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa uudelleen 20.12.2021 § 315 ja nimennyt kunnanhallituksen edustajat työryhmään. Lisäksi kunnanhallitus on pyytänyt sivistys-​ ja hyvinvointilautakuntaa sekä vanhus- ja vammaisnevostoa nimeämään edustajan työryhmään.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta nimeää edustajansa testamenttirahastojen uudistamista käsittelevään työryhmään.

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta nimesi yksimielisesti Maisa Juntusen edustajaksi testamenttirahastojen uudistamista käsittelevään työryhmään.

Valmistelija

Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus pyytää 20.12.2021 kokouksessaan vanhus- ja vammaisneuvostoa valitsemaan edustajansakunnan rahastojen käyttöä suunnittelevaan työryhmään. Vanhus- ja vammaisneuvosto on edellisellä kaudellaan osallistunut aktiivisesti rahastojen käytön suunnitteluun. Neuvosto piti asian tiimoilta seminaarin, jonka tuloksena kokouksessa 24.5.2019 neuvosto laati lausunnon kunnan testamenttivarojen ja rahastojen käytöstä.

Päätösehdotus

Neuvosto keskustelee antamastaan lausunnosta ja tarkentaa lausuntoaan tarvittaessa, sekä valitsee edustajansa työryhmään. 

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvoston edustajaksi valittiin Asta Tiihonen.

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallituksen valitsema työryhmä, jota täydennettiin sivistys- ja hyvinvointilautakunnan sekä vanhus- ja vammaisneuvoston edustajilla on käsitellyt kunnan testamentti- ja perintövaroja ja niihin kohdistuvia muutostarpeita.

Työryhmän esityksessä kolmen testamenttirahaston ja yhden kunnan saaman lahjoituksen osalta esitetään, että niiden sisältämän ehdon tai aiemman päätöstöksen mukaisesti varojen käyttöä tarkennetaan. Testamenttiehtoa varojen käytöstä vähävaraisille esitetään, että jatkossa käytetään Tilastokeskuksen pienituloisuuden rajoja. Tuloissa huomioitaisiin verotustodistuksessa ilmenevät tulot. 

Vähävaraisuuden määritys Tilastokeskuksen pienituloisuuden rajoiksi tarkistettaisiin vuosittain viimeisimmän Tilastokeskuksen antaman tiedon perusteella, jota tarkistetaan elinkustannusindeksillä.

Pienituloisia ovat henkilöt, joiden kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohti (ns. ekvivalentti rahatulo) ovat pienemmät kuin 60 prosenttia kaikkien kotitalouksien ekvivalenttien käytettävissä olevien rahatulojen mediaanitulosta. Tämän tulorajan alapuolelle jäävien osuutta väestöstä kutsutaan pienituloisuusasteeksi. Pienituloisuuden euromääräinen raja vaihtelee vuosittain. Määritelmä perustuu Euroopan unionin tilastolaitoksen Eurostatin suosituksiin. Suomessa ei ole virallista kansallista pienituloisten tai köyhyysrajan määritelmää. Tulonjakotilastossa on siirrytty käyttämään kansainväliset suositukset täyttävää rahatulokäsitettä pienituloisuuden tilastoinnissa tilastovuodesta 2011 alkaen. Sitä ennen julkaistuissa raporteissa on käytetty laajempaa tulokäsitettä eli kotitalouden käytettävissä olevia ekvivalenttituloja, jolloin tuloksi laskettiin ns. laskennallinen asuntotulo ja myyntivoitot.

Tarkempi erittely rahastotyöryhmän esityksestä on liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää, että se hyväksyy liitteenä olevan rahastotyöryhmän esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),​ sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kangasniemen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,​ että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,​ jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on

Kangasniemen kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI
fax (015) 7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen,​ ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös,​ johon haetaan oikaisua,​
  • se,​ millaista oikaisua vaaditaan,​
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,​ yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kangasniemen kunnan kirjaamosta tai päätöksen tehneeltä viranomaiselta.

Kangasniemen kunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
kirjaamo@kangasniemi.fi
Puh. 040 719 9370