Kunnanhallitus, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Kunnan edustajien sekä kutsuntalääkärin nimeäminen vuoden 2022 kutsuntoihin

KNGDno-2022-31

Valmistelija

 • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Etelä-Savon aluetoimisto pyytää kuntia nimeämään kunnan edustajat (jäsen/varajäsen) sekä kutsuntalääkärit vuoden 2022 kutsuntoihin. Kangasniemen kutsunnat järjestetään 17. elokuuta 2022 klo 9:00 alkaen Kangasniemen Kunnantalolla, Otto Mannisen tie 2:ssa.

Kutsuntalautakunnan jäseniä nimettäessä pyydetään ottamaan huomioon heidän mahdollinen esteellisyys niin, ettei kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan.

Maavoimien esikunnan antaman suosituksen perusteella Etelä-Savon aluetoimisto esittää harkittavaksi, että kuntien edustajiksi kutsuntalautakunnan mahdollisesti nimettäisiin etsivää nuorisotyötä tekevä tai muuten nuorison tunteva henkilö. Perusteena on, että edustaja tuntee pääosan kutsunnanalaisista ja kutsunnanlaisten mahdollisen tuen tarpeen arvioiminen on välttämätöntä.

Maavoimien esikunta suosittaa myös, että kunta järjestäisi kutsuntatiloihin lääkäreille tietoteknisen yhteyden terveydenhuollon tietojärjestelmään. Kyseisen tietojärjestelmä yhteyden avulla kutsuntatarkastuksia tekevä lääkäri saisi kutsuntapaikalla käyttöönsä kutsunnanlaisten ajantasaiset terveystiedot.

Lisäksi aluetoimisto pyytää kaupunkien ja kuntien hallituksia nimeämään kutsuntojen avaustilaisuuteen tervehdyksen esittäjän aikaisempien vuosien tapaan.

Kunnan edustajista ja heidän varamiehistään sekä kutsuntalääkäreistä pyydetään ilmoittamaan nimi, osoite- ja puhelinnumerotiedot sekä sähköposti. Kyseessä olevat tiedot pyydetään ilmoittamaan 31.5.2022 mennessä Etelä-Savon aluetoimistoon. Aluetoimistolle on ilmoitettu, että Kangasniemen edustajat nimetään 6.6. kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus nimeää kutsuntatilaisuuteen:

 1. kunnan edustajaksi sosiaaliohjaaja Eeva-Maija Tanttu ja varaedustajaksi erityisnuorisotyöntekijä Marika Manner
 2. kutsuntojen avaustilaisuuteen tervehdyksen esittäjän
 3. kutsuntalääkäriksi Juvan, Kangasniemen ja Mäntyharjun hyvinvointikeskuksen ylilääkäri Eeva Björkstedtin

Päätös

Kunnanhallitus päätti nimetä kutsuntatilaisuuteen seuraavat henkilöt:

 1. kunnan edustajaksi sosiaaliohjaaja Eeva-Maija Tanttu ja varaedustajaksi erityisnuorisotyöntekijä Marika Manner
 2. kutsuntojen avaustilaisuuteen tervehdyksen esittäjäksi valtuuston puheenjohtaja Tommi Vehmala ja varaalle valtuuston II varapuheenjohtaja Kerttu Ossi.
 3. kutsuntalääkäriksi Juvan, Kangasniemen ja Mäntyharjun hyvinvointikeskuksen ylilääkäri Eeva Björkstedtin

Tiedoksi

valitut, Etelä-Savon aluetoimisto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),​ sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kangasniemen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,​ että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,​ jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on

Kangasniemen kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI
fax (015) 7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen,​ ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös,​ johon haetaan oikaisua,​
 • se,​ millaista oikaisua vaaditaan,​
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,​ yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kangasniemen kunnan kirjaamosta tai päätöksen tehneeltä viranomaiselta.

Kangasniemen kunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
kirjaamo@kangasniemi.fi
Puh. 040 719 9370