Kunnanhallitus, kokous 5.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 197 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

KNGDno-2022-241

Valmistelija

  • Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vanhus ja vammaisneuvosto on kokouksessaan 2.6.2022 §15 käsitellyt lain edellyttämää suunnitelmaa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista määrittää luvussa 2 kunnan yleiset velvoitteet. § 5 sisältää kunnille asetetun velvoitteen laatia suunitelma ikääntyvän väestön tukemiseksi. Suunnitelma on eri asia kuin kuin kunnassa laadittavana oleva terveydenhuoltolain 12 §:n 1 momentissa mainittu hyvinvointikertomus. 

Ikääntyvän väestön tueksi tarkoitettua sunnitelmaa edellytetään laissa seuraavasti: "Kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain."

Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri on tehnyt kyselyn Etelä-Savon ympäristökuntiin onko vastaavaa suunnitelma muissa kunnissa laadittu. Puumalan kunta ilmoittaa, että heillä suunnitelma on laadittu ja sitä pävitetään säännöllisesti. Puumalassa suunnitelman valmistelu aloitettiin järjestämällä Ikääntyneille foorumi, jossa he ovat tuoneet kehittämiskohteita esille. Foorumissa on ollut mukana kaikki ne tahot, jotka järjestävät ikääntyneiden palveluja ja infraa. Puumalan kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto osallistui suunnitelman laatimiseen. Sekä hvyinvointilautakunta, että kunnahallitus käsittelivat suunnitelman. Lain mukan valtuusto päättää suunnitelmasta. 

Suunnitelma ohjaa kuntakohtaisen palveluiden kohdentamista ikääntyvälle väestölle ja suunnitelman laatimisessa on mietittävä toteutettavia prosesseja. Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen piiriin kuuluvat kunnan asukkaat saavat henkilökohtaisen hoito- ja palvelusuunnitelman jolla heidän henkilökohtaiset palveluntarpeensa pystytään hoitamaan Essoten toimesta. Kunnan alueella asuu kuitenkin ikääntyviä vanhuseläkkeeseen oikeutettuja henkilöitä yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa, jotka eivät ole terveydenhuollon tai sosiaalihuollon palveluiden piirissä automaattisesti. 

Kangasniemen kunnassa toteutetaan monenlaisia toimenpiteitä ikääntyvän väestön tueksi. Esimerkkinä ikääntyvien asumiseen liittyvät ratkaisut. Asuminen vaatii palveluiden kartoittamista ja kaikkien mahdollisuuksien esiinnostamista ikääntyvälle väestölle. Essoten palvelut kattavat palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen järjestämisen. Kotona asumisen tukena on kotipalvelun ja kotisairaanhoidon ratkaisut ja lääkärien etävastaanotot.  Välimuotoinen asumispalvelu toteutetaan yksityisten toimijoiden toimesta. Kunnan tehtäviin kuuluu järjestää ja ylläpitää ennaltaehkäisevää ja virkistystä lisääviä palveluita kunnan ikääntyvälle väestölle siten, että kotona yksin asuminen mahdollistuu. 

Toimenpiteet ovat hajallaan ja eri toimijoiden tuottamia. Kuntalaisen on vaikea löytää hajautettuja palveluita. Kunnassa ole olemassa suunnitelmaa kuinka ikääntyville kohdistettua toimintaa tulisi kehittää. Kunnan alueella vanhuseläkkeen ja ikäihmisen statuksen saa joka vuosi uusi ikääntyvien ryhmä. Olisi kaikkien etu, jos kunnassa laadittaisiin lain edellyttämä suunnitelma, josta selviäsi kaikki ne palvelut jota kunnan alueella kunta itse, järjestöt, yritykset ja muut toimijat voivat ikääntyvälle antaa. Hyvin laadittu suunnitelma vastaa myös tiedon tarpeeseen ja ennakointiin, siten, että eri ikääntyvien ryhmiin kuuluville henkilöille voidaa kohdistaa juuri heille sopivia palveluita. Varautuminen ja palveluiden etukäteissuunnittelu on mahdollista kunnan muun suunnittelun yhteydessä. Suunnitelma ohjaisi kunnan kaikkia toimijoita kehittämään ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvointia edistävää ja ylläpitävää toimintaa pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti yhteistyössä järjestöjen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää lain edellyttämän "Ikääntyvän väestön tukemiseksi" tarkoitetun suunnitelman laatimisesta ja siirtää valmistelun sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei voi tehdä kunnan vaikuttavan toimielimen päätöksistä (KuntaL § 26, KuntaL § 27 ja § 28).