Kunnanhallitus, kokous 5.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 194 Nimeämispyyntö Helmi-yhteistyöryhmään

KNGDno-2022-350

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen Helmi-ohjelmasta 27.5.2021. Ohjelman päätavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa suojelemalla ja ennallistamalla soita ja metsiä, kunnostamalla ja hoitamalla , perinnebiotooppeja, lintuvesiä, pienvesiä ja rantaluontoa sekä toteuttamalla luonnonhoitoa metsäisissä elinympäristöissä.

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä Helmi-ohjelmasta on 40 toimenpidettä, joista toimenpidenumero 33 koskee alueellisten yhteistyöryhmien perustamista: Asetetaan alueelliset yhteistyöryhmät kullekin ELY-keskusalueelle. Alueellisesta yhteistyöstä on hyviä kokemuksia METSOn yhteistyöryhmistä. Samaa toimintatapaa noudatetaan Helmi-ohjelmassa. Päätöksen siitä, yhdistetäänkö METSOn yhteistyöryhmään Helmi-ohjelman asioiden käsittely vai perustetaanko erillinen Helmin-yhteistyöryhmä, tekee alueellinen ELY-keskus. Etelä-Savon ELY-keskus on päättänyt tässä vaiheessa yhdistää METSO- ja Helmi yhteistyöryhmät.

Alueellisten yhteistyöryhmien tehtävänä on edistää Helmi-ohjelman toteutusta ja viestiä ohjelmasta alueellaan. Yhteistyöryhmät kohdentavat eri toimijoiden Helmi-töitä ja voivat ehdottaa Helmi-alueita. Yhteistyöryhmien aktiivisella toiminnalla löydetään laajempia elinympäristökokonaisuuksia, toimijoiden yhteistyö lisääntyy ja elinympäristöjen kunnostuksen ja luonnonhoidon sekä suojelun laajuus kasvaa. Yhteistyöryhmiin kutsutaan mukaan keskeiset alueelliset järjestöt ja toimijat sekä maakuntien ja kuntien edustus. Ryhmän kokouksiin voidaan kutsua tarvittaessa asiantuntijoita. 

Periaatepäätöksessä sanotaan alueellisesta verkostoitumisesta seuraavaa: Alueellisen verkostoitumisen tavoitteena on parantaa tiedonkulkua, aktivoida toimijoita ja lisätä yhteistyötä sekä kohdentaa ja keskittää konkreettisia kunnostus- ja hoitotöitä mahdollisimman vaikuttavasti. Alueellisella ja paikallisella viestinnällä tavoitellaan maanomistajia ohjelman piiriin. Alueelliseen viestintään ja sidosryhmäyhteystyöhön osallistuvat muun muassa ELY-keskukset, Metsähallitus Luontopalvelut, Suomen metsäkeskuksenalueyksiköt ja Suomen riistakeskus. Lisäksi toimintaan kutsutaan mukaan alueelliset sidosryhmät kaikkia Helmi-ohjelman teemoja koskien.

ELY- keskus on pyytänyt alueen kuntia sekä muita alueen jakelussa mainittuja tahoja nimeämään edustajansa, sekä tämän varahenkilön Helmi- yhteistyöryhmään, joka siis yhdistetään METSO- yhteistyöryhmään. METSO-yhteistyöryhmän koostumus pysyy ennallaan, toki henkilöt voivat muuttua. Kuntia on pyydetty pohtimaan, onko mahdollista että Savonlinnan, Pieksämäen ja Mikkelin seutukunnat valitsisivat kukin yhden edustajan alueensa kunnista ryhmään. Tämä pienentäisi ryhmän kokoa ja voisi tehdä siitä toimivamman. Edustajat pyydetään nimeämään 9.9.2022 mennessä osoitteella: kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi.

Mikkelin Seutuvaliokunta esittää Kangasniemen kunnan teknistä johtajaa Mikko Korhosta seudun varsinaiseksi jäseneksi ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelusta ympäristöpäällikkö Hanna Pasosta varajäseneksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää Mikkelin seudun kuntien edustajaksi Kangasniemen kunnan teknistä johtajaa Mikko Korhosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi, Mikko Korhonen

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävän oikaisuvaatimuksen ohje: 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),​ sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kangasniemen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,​ että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,​ jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa kunnan kotisivuilla.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on

Kangasniemen kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI

kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen,​ ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös,​ johon haetaan oikaisua,​
  • se,​ millaista oikaisua vaaditaan,​
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,​ yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kangasniemen kunnan kirjaamosta tai päätöksen tehneeltä viranomaiselta.

Kangasniemen kunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
kirjaamo@kangasniemi.fi
Puh. 040 719 9370