Kunnanhallitus, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 169 Yleiskaavojen muutokset

KNGDno-2018-344

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Maanomistajien aloitteesta on tullut jälleen vireille muutostarpeita rantaosayleiskaavojen alueilla. Muutoskohteet ovat seuraavat:

Synsiön rantaosayleiskaava
1. Rakennuspaikan siirto tilalta Rantala 213-432-4-27 tilalle Revonniemi 213-432-4-40.

Kirkonkylän osayleiskaava
2. Uuden rakennuspaikan osoittaminen tilalle Pajumäki 213-428-3-20
3. Kotieläintalouden suuryksikön sijoituspaikan osoittaminen tilalle Rantala 213-420-24-0
4. Kotieläintalouden suuryksikön sijoituspaikan osoittaminen tilalle Ala-Rantala 213-430-4-52.

Puulan rantaosayleiskaava
5. Rakennuspaikkojen siirto tilalla Koivuranta 213-416-14-0
6. Rakennuspaikan siirto tilalla Vuori 213-436-3-13
7. Rakennuspaikan siirto tilalla Muuraisniemi 213-405-3-113
8. Rakennuspaikan siirto tilalla Musa 213-435-1-36 (virheen korjaus)
9. Rakennuspaikan rajauksen tarkistus tilalla Kallioranta 213-439-2-173.

Kyyveden rantaosayleiskaava
10. Kotieläintalouden suuryksikön sijoituspaikan osoittaminen tilalle Sikala 213-412-7-66
11. Virkistys- ja rakentamisalueen rajauksen muutos tilalla Kaukoranta 213-412-1-151
12. Rantasaunan rakennuspaikan osoittaminen tilalle Lahdenranta 213-412-2-282.

Kaavamuutosten perustelut ilmenevät tarkemmin kaavaselostuksesta. Pöytäkirjan liitteenä kaavaluonnos ja hanketta koskeva OAS. Kaavahankkeen vireillä olosta on tiedotettu MRL:n 63 § mukaisesti kaavoituskatsauksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta asettaa 20.9.2018 päivätyn yleiskaavojen muutoksia koskevan kaavaluonnoksen ja hankkeeseen liittyvän OAS:n MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja pyytää lausunnot Etelä-Savon ELY-keskukselta, Pohjois-Savon ELY-keskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, ympäristöpalveluilta ja rakennusvalvonnalta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

__________

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kaavaluonnos, OAS ym. kaavan valmisteluaineisto on ollut julkisesti nähtävänä 15.11. - 17.12.2018, eikä niitä vastaan ole tehty kirjallisia huomautuksia. Suullisesti on esitetty yksi kannanotto, jossa toivotaan kaavamääräyksiin täsmennystä kotieläintalouden suuryksiköiden (kaavamerkintä ME) osalta. Kysymys on siitä millaista ns. tavanomaista talouskeskukseen kuuluvaa rakentamista ME-alueille sallitaan varsinaisen tuotantorakentamisen ohella.

Lausuntonsa ovat antaneet Etelä-Savon ELY-keskus, maakuntaliitto, ympäristöpalvelut ja rakennusvalvonta. Maakuntaliitolla ja rakennusvalvonnalla ei ole ollut huomautettavaa. Etelä-Savon ELY-keskus on todennut, että kaavaselostusta tulee täydentää kaavan vaikutusten arvioinnilla. Lisäksi ME-alueiden määritelmää tulee tarkentaa kaavamääräyksissä ja niiden osalta tulee huomioida myös valmisteilla olevan ympäristönsuojelulain muutoksen vaikutukset.

Ympäristöpalvelut on esittänyt joitakin tarkennuksia lähinnä vesi- ja jätevesihuoltoa koskeviin kaavamääräyksiin.

Kaavamääräyksiä ja kaavaselostusta on täydennetty ELY-keskuksen ja ympäristöpalveluiden lausuntojen sekä maanomistajien toiveen mukaisesti. Täydennykset koskevat kaavan vaikutusten arviointia, ME-merkintää sekä vesi- ja jätehuoltoa koskevia kaavamääräyksiä.

Kaavan valmisteluvaiheen aikana on tullut vireille yksi uusi kohde. Kyseessä on rakennuspaikan siirto Kyyveden Ruokoniemessä sijaitsevalla tilalla Pikolehto 213-412-1-44. Asia on uuden lomarakennuksen rakentamisen osalta jo ratkaistu lainvoimaisella poikkeamispäätöksellä 20.11.2018. Poikkeamisluvan ehtojen mukaisesti siirto edellyttää kuitenkin myös yleiskaavan muutosta, jonka vuoksi kohde on otettu mukaan tähän kaavahankkeeseen (kohde n:o 13).

Kaavaehdotus ja luonnosvaiheen lausunnot pöytäkirjan liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 20.2.2019 päivätty ehdotus yleiskaavojen muutoksiksi asetetaan MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-Savon ELY-keskuksen, Pohjois-Savon ELY-keskuksen, maakuntaliiton, ympäristöpalvelujen ja rakennusvalvonnan lausunnot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
________

 

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää,​ että 20.2.2019 päivätty ehdotus yleiskaavojen muutoksiksi asetetaan MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-​Savon ELY-​keskuksen,​ Pohjois-​Savon ELY-​keskuksen,​ maakuntaliiton,​ ympäristöpalvelujen ja rakennusvalvonnan lausunnot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 18.4. - 20.5.2019 ja siitä jätettiin 5 lausuntoa ja 1 muistutus.

Metsähallituksella, Etelä-Savon maakuntaliitolla ja Pohjois-Savon ELY-keskuksella ei ole ollut huomautettavaa. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on esittänyt vähäisiä täsmennyksiä vesi- ja jätehuoltoa koskeviin kaavamääräyksiin. Etelä-Savon ELY-keskus on todennut, että kohteessa 1 uuden rakennuspaikan rajausta tulisi muuttaa siten, että se kattaa kaikki olemassa olevat rakennukset. Lisäksi rakennusoikeuden siirto on syytä perustella ja dokumentoida kaavan kantatilarekisteriin. Myös kohteessa 2 uuden rakennuspaikan merkitseminen tulee perustella ja osoittaa kantatilarekisterissä. Kohteessa 11 käyttötarkoitusta ja rakennuspaikkojen lukumäärää osoittava merkintä 1A tulee säilyttää ennallaan (2A), jotta naapuritontti ei jäisi ilman kaavamerkintää. Kohteen 12 osalta ELY-kekus ei pidä perusteltuna saunan rakennusalan merkitsemistä kapealle maantien vieressä olevalle kiinteistölle, vaikka paikalla on aiemmin ollutkin luvallinen saunarakennus. Kohteiden 3, 4 ja 10 osalta ELY-keskus esittää, että kotieläintalouden suuryksiköt (kaavamerkintä ME) määritellään tarkimmin, arvioidaan niiden maksimaaliset vaikutukset ja huomoidaan niiden mahdollisesti aiheuttamat rajoitukset kaavaratkaisussa. ELY-keskus esittää harkittavaksi toiminnan vaikutuksia kuvaavia täsmentäviä kaavamerkintöjä koskien esim. mahdollisia hajuhaittoja.

Kaavaehdotuksesta jätetty yksi muistutus koskee kohdetta 10 ja siinä pyydetään ME-alueen rajauksen muutosta.

Kaavan laatija on antanut vastineen lausuntoihin ja muistutukseen ja sen mukaisesti kaavaan tehdään seuraavat tarkistukset:

- vesi- ja jätehuoltoa koskevia määräyksiä täsmennetään ympäristöpalvelujen esittämällä tavalla.

- kohteen 1 rakennuspaikan rajaukseen tehdään vähäinen tarkistus ja rakennusoikeuden siirto dokumentoidaan kantatilarekisteriin.

- kohteesta 2 on tehty kantatilatarkastelu ja siihen perustuen on uusi rakennuspaikka voitu osoittaa.

- kohteessa 11 täsmennetään kaavamerkintää siten, että naapuritontilla säilyy alkuperäinen kaavamerkintä.

- kohde 12 poistetaan kaavamuutoskohteista sekä lausunnon että aluetta koskevasta maanvaihtosopimuksesta saatujen lisäselvitysten perusteella. Vaihtokirjan mukaan alueella ei ole rakennusoikeutta.

- kohteissa 3, 4 ja 10 on kyse ME-merkinnän osoittamisesta olemassa oleville maatiloille ja siten kyse on olemassa olevan käytön toteaminen. Merkintä selkeyttää toiminnan ympäristöluvitusta ja kuvastaa toteutunutta maankäyttöä. Ympäristönsuojelulaki on muutosvaiheessa ja todennäköisesti kaavamuutokset eivät ole edes välttämättömiä toimintojen säilymiselle tai laajentamisellekaan. Kyseessä onkin ennen kaikkea informatiivinen merkintä, jolla pyritään turvaamaan jo olemassa olevaa toimintaa. Kaavamuutoksella ei siten ole merkittäviä vaikutuksia lähiympäristöön, vesistöjen tilaan tai liikenteeseen. Kaavamääräyksissä on riittävästi huomioitu kyseisten alueiden erityisluonne. Vastineen mukaan lausunto ei annan aihetta ME-alueiden kaavamerkintöjen ja -määräysten muutoksille.

- kohteen 10 osalta kuitenkin ME-alueen rajausta muutetaan muistutuksessa esitetyllä tavalla.

Pöytäkirjan liitteenä kaavaehdotus päivämäärällä 20.2.2019, lausunnot ja muistutus, kaavalaatijan vastine ja korjatut määräykset ja kartat kohteista 1, 10 ja 11 päivämäärällä 5.7.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy 20.2.2019 päivätyn kaavaehdotuksen siten muutettuna kuin 5.7.2019 päivätyissä kaavamerkinnöissä ja -määräyksissä ja kohteita 1, 10 ja 11 koskevissa kaavamuutoskartoissa on esitetty. Kohde 12 poistetaan ehdotuksesta kokonaan.

Tekninen lautakunta esittää yleiskaavamuutokset em. tavoin korjattuna kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

________

Valmistelija

  • Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta on hyväksynyt 20.2.2019 päivätyn kaavaehdotuksen siten muutettuna kuin 5.7.2019 päivätyissä kaavamerkinnöissä ja -​määräyksissä ja kohteita 1,​ 10 ja 11 koskevissa kaavamuutoskartoissa on esitetty. Kohde 12 on poistettu ehdotuksesta kokonaan.

Kunnanhallitus hyväksyy Teknisen lautakunnan esityksen yleiskaavamuutokset em. tavoin korjattuna ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Mikko Korhonen ja Jouko Romo toimivat asiantuntijoina tämän pykälän esittelyssä ja poistuivat kokouksesta klo 15:51.

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanvaltuusto, Jouko Romo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)