Kunnanhallitus, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi kuntalain 142 ja 144 §:n muuttamisesta

KNGDno-2019-670

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalain 142 ja 144 §:n muuttamisesta. Laki on tarkoitettu tulevan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 samanaikaisesti kuin laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa.

Muutoksenhakua koskevaa sääntelyä ehdotetaan uudistettavaksi siten, että muutoksenhaku hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttäisi valituslupaa. Esityksessä otettaisiin huomioon muussa lainsäädännössä tapahtunut valituslupamenettelyä koskeva kehitys sekä muut uudistustarpeet. Muutos johtuu hallintolainkäyttöä koskevasta kehityksestä. Valituslupamenettely on tullut pääsäännöksi lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa säätämisen myötä. Muutoksenhakujärjestelmä on jo kehittynyt siten, että nykyisin suureen osaan kunnan päätöksistä sovelletaan myös erityislakien johdosta valituslupamenettelyä.

Valituslupasääntely on tarpeen ottaa kuntalakiin muutoksenhakujärjestelmän selkeyden takia.  Kuntalakiin edotetaan otettavaksi myös oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia täydentävä säännös kunnan viranomaisen jatkovalitusoikeudesta. Kuntalakiin ehdotetaan kunnan jatkovalitusoikeuden osalta otettavaksi viittaus edellä mainittuun sääntelyyn sekä kuntalain 39 §:ään. Kunnan jatkovalituksesta päättäisi siten kunnanhallitus tai kunnan hallintosäännössä määrätty viranomainen.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kangasniemen kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että kuntalain 142 ja 144 §:n muuttamista koskevat muutokset ovat kokonaisuudessaan perusteltuja ja yhdenmukaistavat muutoksenhakuprosesseja. Tällä hetkellä valitusten käsittelyajat ovat pitkiä ja kunnissa joudutaan usein odottamaan päätösten lainvoimaisuutta kohtuuttoman kauan. Valituslupamenettely todennäköisesti karsisi valitusten määrää ja korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyajat nopeutuisivat. Valituslupamenettely myös korostaisi korkeimman hallinto-oikeuden asemaa ylimpänä tuomioistuimena kasvattaen samalla ratkaisujen ennakkopäätösarvoa. Lisäksi kunnan jatkovalitusoikeudesta esitetty 142 §:n 3 momentti on tarpeellinen kunnan valitusoikeuden ja toimivallan määrittelyn kannalta. 

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

lausuntopalvelu.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)