Kunnanhallitus, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Asemakaavan lisäselvitysalue Salmelan alueella (eteläosa)

KNGDno-2019-569

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Salmelan alueen asemakaavan laajennus hyväksyttiin viime vuonna seurakunnan omistamien maa-alueiden osalta. Sen sijaan laajennusalueen eteläosa, johon kuuluu kunnan omistama Ropulan tila ja yksityisten maanomistajien omistamia tiloja, jätettiin hyväksymättä lisäselvitysten tekemiseksi.

Kaavaehdotus pidettiin julkisesti nähtävänä 26.10 - 27.11.2017. Kaavaratkaisusta saatu palaute oli kokonaisuutena hyvin maltillista eikä esim. viranomaislausunnoissa esitetty juurikaan kritiikkiä hanketta kohtaan. Esim. tärkeiden luontoarvojen, kuten liito-oravan elinympäristöjen säilyminen on turvattu kaavaratkaisussa yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Negatiivista palautetta kaavaratkaisua kohtaan on tullut yhdeltä eteläosan maanomistajalta sekä kaavaluonnoksen että -ehdotuksen käsittelyvaiheissa. Ehdotusvaiheessa muistutuksen tekijä toisti luonnosvaiheen kannanottonsa ja vastusti edelleen laajasti kaava-alueen eteläosan ratkaisuja. Perusteluina muistutuksessa esitettiin mm. lisääntyvät häiriöt nykyisille asukkaille ja luontoarvoille sekä kalliin uuden katuyhteyden rakentamisen.

Kaavan laatija antoi vastineensa palautteesta ja esitti harkittavaksi vaihtoehtoa, jossa nähtävillä ollut kaavaratkaisu hyväksytään ensisijaisesti vain pohjoisosan osalta.

Näin meneteltiinkin ja nähtävillä ollut kaavaehdotus hyväksyttiin vain pohjoisosaltaan kunnanvaltuustossa 28.5.2018.

Hyväksymättä jääneestä eteläosasta on viimeisen vuoden aikana tehty lisäselvityksiä. Niissä on erityisesti pohdittu kaava-alueen asemaa kunnan keskustaajaman aluerakenteessa ja tehty myös tarkentavia maastotöitä. Kunnalla ei ole pulaa asuinrakennustonttien suhteen, mutta nyt esitettävä alue on sijainniltaan suhteellisen lähellä palveluita ja kunnallistekniikkaa. Vetovoimaisuudeltaan alue on erityisen kiinnostava omarantaisten rakennuspaikkojen ansiosta. Kaavaratkaisu tukee myös erinomaisesti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden saavuttamista, koska yksi niiden keskeisimmistä tavoitteista on yhdyskuntarakenteen tiivistäminen. Mahdollisista haittatekijöistä todettakoon, että uuden asuinalueen liikennemäärät ovat niin vähäisiä, että niiden ei voida katsoa aiheuttavan kohtuutonta haittaa olemassa olevalle asutukselle. Vanhan ja uuden asutusalueen väliin on jätetty myös viheraluetta suojavyöhykkeeksi. Rantaan ulottuva virkistysalue ja sille osoitetut venevalkama-alueet parantavat myös takamaaston rakennuspaikkojen virkistysmahdollisuuksia mm. vesille pääsyn myötä. Alueelle jätetyt viherkäytävät tukevat myös alueen luontoarvojen säilymistä turvaamalla mm. liito-oravien kulkureitit. Kaavaratkaisussa esitettyihin uusiin korttelialueisiin ei kohdistu aktiivista virkistyskäyttöä. Kaikki aktiivisessa käytössä olevat kuntopolut yms. sijoittuvat alueen pohjoisosaan, johon kaava hyväksyttiin jo viime vuonna. Nyt käsiteltävänä olevalle alueellekin on mahdollista sijoittaa uusia virkistysreittejä siten, että samat viherkäytävät tukevat myös lähiympäristön luontoarvoja.

Kaavan laatijan näkemyksen mukaan kaavaratkaisu voidaan myös lisäselvitysalueen osalta viedä hyväksymiskäsittelyyn alkuperäisessä muodossaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tehtyihin lisäselvityksiin ja kaavan laatijan antamiin vastineisiin nojautuen tekninen lautakunta hyväksyy Salmelan alueen asemakaavan laajennuksen lisäselvitysalueen osalta liiteasiakirjojen mukaisina.

Tekninen lautakunta esittää asemakaavan laajennuksen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Sulo Hämäläinen esitti, että Salmelan alueen asemakaavan laajennusta ei tule hyväksyä. Lilja Puura kannatti Sulo Hämäläisen esitystä. Koska oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, päätettiin suorittaa äänestys. Puheenjohtaja ehdotti nimenhuutoäänestystä.

Ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää päätösehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Sulo Hämäläisen tekemää ehdotusta, äänestävät EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin:

JAA-ääniä 5 ja EI-ääniä 2.

Todettiin, että lautakunnan päätökseksi tuli esittelijän tekemä päätösehdotus.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

_________

Valmistelija

  • Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Tehtyihin lisäselvityksiin ja kaavan laatijan antamiin vastineisiin nojautuen tekninen lautakunta on hyväksynyt Salmelan alueen asemakaavan laajennuksen lisäselvitysalueen osalta liiteasiakirjojen mukaisina.

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen asemakaavan laajennuksesta ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Marjaana Sävilammi jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelystä intressijäävinä ja poistui kokouksesta pykälän käsitelyn ajaksi. Varajäsen Hannu Tiusanen osallistui kokoukseen varajäsenenä pykälän käsittelyn ajaksi.

Henkilö on esteellinen ns. intressijäävin perusteella, mikäli asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitetulle ns. perhepiiriin kuuluvalle läheiselleen (hallintolaki 28.1 § kohta 3).

Mikkko Korhonen ja Jouko Romo toimivat asiantuntijoina tämän pykälän esittelystä ja poistuivat kokouksesta päätöksen ajaksi.

Markku Kuusjärvi esitti, ettei kaavaa hyväksytä. Maisa Juntunen kannatti esitystä. Koska oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, päätettiin suorittaa äänestys. Pohjaehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Markku Kuusjärven tekemää ehdotusta, äänestävät EI. 

Ääni JAA 4 (Nykänen, Pietarinen, Janhunen, Tiusanen, EI 3 (Kuusjärvi, Juntunen, Kuparinen) hyväksyttiin esittelijän tekemä pohjaehdotus.

Esteellisyys

  • Marjaana Sävilammi

Äänestystulokset

Tiedoksi

kunnanvaltuusto, Jouko Romo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)