Kunnanhallitus, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Työllistämistukianomus toiminnan turvaamiseksi / Kangasniemen Reuma ry

KNGDno-2019-747

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen reuma ry on lähestynyt kunnanhallitusta työllistämistukianomuksella toimintansa turvaamiseksi. Esitys on liitteenä

Asiaan on valmisteltu yhdessä työllisyyskoordinaattorin kanssa ja lausunto valmistuu esityslistan lähettämisen jälkeen, joten se esitellään kokouksessa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus kuulee tehdyn selvityksen, jonka jälkeen esitys annetaan kokouksessa.

Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus:

Kunnanhallitus päättää Kangasniemen reuma ry:n hakemaan rahallisen tukeen yhdistyksen palkkakustannuksien osalta seuraavaa:

Kunnanhallitus näkee Suoramyynti tärkeänä toimijana, jossa paikalliset toimijat/yrittäjät tulevat samalla tuetuksi. Suoramyynti tekee muuttoa ja näin ollen toimintakin laajenee. Kunta näkee tässä mahdollisuuden siihen, että yhdistys voi jatkossa palkata enemmän pitkäaikaistyöttömiä. Työttömien työnhakijoiden kannalta paikka nähdään hyvänä, sillä eteenpäin menemisen mahdollisuudet esimerkiksi kuntouttavasta työtoiminnasta palkkatuelle ja siitä edelleen avoimille työmarkkinoille on toteutunut monen kuntalaisen kohdalla.

Kunnanhallitus päättää, ettei se lähde tukemaan hakemuksessa esitettyjä palkkakustannuksia. Yhdistyksellä on mahdollisuus ottaa 100 % palkkatuettu henkilö, jolloin työpanos on yhdistykselle kuluton. Ja koska kunta ei lähde tukemaan ohjaajan palkkaa rahallisesti, kunnanhallitus edellyttää, että työllisyyskoordinaattorin työpanosta kohdennetaan siten, että hänen avustuksellaan voidaan etsiä/saada palkkatukioikeutettuja työttömiä sekä lisäkäsiä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista laajenevan toiminnan mahdollistamiseksi.

Päätös

Markku Kuusjärvi jääväsi itsensä asian käsittelystä intressijäävinä.
Henkilö on esteellinen ns. intressijäävin perusteella, mikäli asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitetulle ns. perhepiiriin kuuluvalle läheiselleen (hallintolaki 28.1 § kohta 3).

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Markku Kuusjärvi

Tiedoksi

Kangasniemen reuma ry

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.