Kunnanhallitus, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Talouden toteutuminen 1.1.-31.3.2020

KNGDno-2019-706

Valmistelija

  • Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle kuukausittain.

Talouden toteutuminen 1.1.-31.3.2020

Laskennallinen käyttöaste maaliskuun lopussa on 25,0 %, palkkojen osalta 23,6 %.

Toimintatuottoja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 1 254 t t€, joka on 23,7 % talousarviosta.

Toimintakuluja on kirjattu 9 946 t€, käyttöaste 23,6 %,  Palkkojen käyttöaste on 23,6 %, eli juuri muutosbudjetin mukainen.

Toimintakatteeksi muodostuu 8 692 t€, käyttö-% 23,6.

Verotulokertymä maaliskuun lopussa on 5 054 t€, budjetista 25,9 %. Viime vuoden tilityksiin vertailtavuutta heikentää v. 2019 tulorekisterin käyttöönotto ja siitä johtuvat tilitysrytmin muutokset.

Valtionosuuksia on kirjattu budjetoidun mukaisesti 4 681 t€ budjetoidun mukaisesti.

Vuosikatteeksi muodostuu 1 030 t€, Kuukauden sumu-poistoja kirjantuu 420 t€.

Tulos osoittaa maaliskuun lopussa ylijäämää, mutta koronaepidemia aiheuttaa kunnille verotulovajetta ja kasvavat sosiaali- ja terveystoiminnan menot, joista ei vielä ole tietoa joten tuloksen ennustettavuus on epävarmaa.

Liitteenä on tuloslaskelma 1.1.-31.3.2020 ja hallintokuntakohtaiset toteumat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saaduksi talouden toteuman 1.1.-31.3.2020.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)