Kunnanhallitus, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Siirtoehdotus Mikkelin kaupungista Kangasniemen kuntaan siirrettäväksi ehdotetuista erillisistä alueista (enklaaveista)

KNGDno-2020-305

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Maanmittauslaitos on pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen annetun lain (1197/1997) 3 §:n nojalla laatinut seuraavan luettelon niistä erillisistä alueista eli enklaaveista joita Maanmittauslaitos ehdottaa siirrettäväksi päätöksellään Mikkelin kaupungista Kangasniemen kuntaan. Luettelon liitteenä on kartat siirrettäväksi esitetyistä alueista. Edellytykset alueiden siirrolle on määrätty edellä mainitun lain 2 §:ssä.

Em. lain mukaan siirtoehdotus tulee antaa tiedoksi hallintolain 62 a §:n mukaisella julkisella kuulutuksella viranomaisen verkkosivulla ja kuulutus tulee julkaista myös asianomaisessa kunnassa kuntalain 108 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla, jonka lisäksi luettelosta ilmoitetaan kirjeellä asianomaisille kunnille ja niiden alueiden omistajille, jotka osoitetietoineen saadaan kohtuullisesti selville.

Tämä luettelo karttoineen on nähtävillä 9.4.2020 – 18.5.2020 julkista kuulutusta varten Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset (muut kuulutukset). Kyseessä on kiinteistöön Riuttasaari 491-490-22-0 kuuluvat n. 0,03 ha ja 0,02 ha suuruiset saaripalstat.

Asianomaisille kunnille ja maanomistajille varataan mahdollisuus tehdä huomautuksia luetteloon sisältyvistä siirtoehdotuksista 30 päivän sisällä siitä kun julkinen kuulutus katsotaan saadun tiedoksi. Julkinen kuulutus katsotaan saadun tiedoksi seitsemäntenä päivänä sen julkaisemisesta viranomaisen tietoverkossa.
Näin ollen mahdolliset huomautukset on toimitettava kirjallisina Maanmittauslaitoksen kirjaamoon viimeistään 18.5.2020. Huomautuksen yhteydessä on mainittava asian asiatunnus MML 10145/04 03 01/2020.

Huomautusten tekemiseen varatun ajan kuluttua Maanmittauslaitos tekee kuntasiirroista päätöksen. Päätös julkaistaan virallisessa lehdessä. Lisäksi siitä lähetetään jäljennös määrätyille viranomaisille, asianomaisille kunnille ja niille maanomistajille, jotka osoitetietoineen saadaan kohtuullisesti selville.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa Maanmittauslaitoksen 8.4.2020 tekemään liitteenä olevaan ehdotukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Maanmittauslaitos

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.