Kunnanhallitus, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Sienimäen ranta-asemakaava

KNGDno-2019-797

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Sienijärven rannalla sijaitsevalla tilalla Sienimäki 213-410-3-106 on vireillä ranta-asemakaavan laadinta. Kaavan laatijana toimii Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy Mikkelistä.

Kaavan valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos, luontoinventointi ja OAS) on pidetty kaavan laatijan toimesta julkisesti nähtävänä 12.12.2019 - 13.1.2020, eikä sitä vastaan ole tehty huomautuksia. Etelä-Savon ELY-keskus on lausunnossaan todennut, että Jänisniemi ja Sienimäen jyrkkä pohjoisranta tulisi osoittaa maisemallisesti arvokkaina alueina. Muissa lausunnoissa (maakuntaliitto, rakennusvalvonta ja maakuntamuseo) ei ole esitetty huomautettavaa.

Valmisteluaineiston pohjalta on laadittu 26.2.2020 päivätty kaavaehdotus, jossa on huomioitu ELY-keskuksen lausunto. Alueelle on osoitettu yhteensä 6 omarantaista lomarakennuksen rakennuspaikkaa kahteen kortteliin. Lisäksi Jänisniemen pohjoispuolella olevaan pieneen niemeen on osoitettu rantasaunan ja varastorakennuksen rakentamisalue, jossa sijaitsee jo ennestäänkin vastaavat vanhat rakennukset.

Kaava-alueeseen kuuluu Sienijärven todellista rantaviivaa n. 2,1 km ja rakennusoikeutta mitoittavaa muunnettua rantaviivaa n. 1,5 km. Rantasaunan rakentamisalue huomioiden kaavan mitoitukseksi muodostuu siten 3,3 rakennuspaikkaa/todellinen rantakilometri ja 4,7 rakennuspaikkaa/muunnettu rantakilometri. Tämä vastaa hyvin kunnan kaavoituksessa viime vuosina sovellettuja ns. tavanomaisten ranta-alueiden rakentamistehokkuuksia.

Kaavaehdotus liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta toteaa, että kaavaratkaisu voidaan hyväksyä sekä mitoituksen että rakennuspaikkojen sijoituksen suhteen ja esittää kunnanhallitukselle, että 26.2.2020 päivätty ehdotus Sienimäen ranta-asemakaavaksi asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-Savon ELY-keskuksen, Etelä-Savon maakuntaliiton, ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvonnan lausunnot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

_______

Valmistelija

  • Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta on päätöksessään todennut,​ että kaavaratkaisu voidaan hyväksyä sekä mitoituksen että rakennuspaikkojen sijoituksen suhteen ja esittää kunnanhallitukselle,​ että 26.2.2020 päivätty ehdotus Sienimäen ranta-​asemakaavaksi asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-​Savon ELY-​keskuksen,​ Etelä-​Savon maakuntaliiton,​ ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvonnan lausunnot.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää,​ että 26.2.2020 päivätty ehdotus Sienimäen ranta-​asemakaavaksi asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-​Savon ELY-​keskuksen,​ Etelä-​Savon maakuntaliiton,​ ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvonnan lausunnot.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-​Savon ELY-​keskus,​ Etelä-​Savon maakuntaliitto,​ MIkkelin seudun ympäristöpalvelut, Päivi Puukari, Jouko Romo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)