Kunnanhallitus, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Puulan seutuopiston opetustuntitilaus lukuvuodelle 2020-2021

KNGDno-2020-289

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Puulan seutuopisto toteuttaa vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opetusta Kangasniemellä yhteistyökuntien antaman tuntikehyksen (opetustuntitilauksen) puitteissa. Liitteessä nro 1 Puulan seutuopiston rehtori esittää Kangasnimen tuntikehykseksi lukuvuodelle 2020-2021 yhteensä 4800 tuntia.

Kunnat ovat budjetoineet vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen toteuttamiseen omarahoitusosuuden, jolla rahoitetaan se osuus, jota ei saada katettua valtionosuuksilla ja asiakasmaksuilla (kurssimaksut). Vuodelle 2020 Kangasniemellä on budjetoitu nettona (toimintakulut-toimintatuotot) Puulan seutuopistolle yhteensä 154 668 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Sivistyslautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi Puulan seutuopistolta tilattaviksi opetustunneiksi lukuvuodelle 2020-2021 yhteensä 4800 tuntia. Tilaus on ehdollinen siltä osin, että tunneista toteutetaan vain ne tunnit, joihin on riittävä talousarviovaraus olemassa. Tämä toimintatapa on ollut voimassa myös edellisinä vuosina.

Päätös

Kaija Koskinen jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelystä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.
Henkilö on esteellinen palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävin perusteella, jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa (hallintolaki 28.1 § kohta 4)

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Kaija Koskinen

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 24.4.2020. Esityslista päivitetään lautakunnan päätöksellä esityslistan lähettämisen jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää sivistys- ja hyvinvointilautakunta esityksen mukaisesti, että se hyväksyy Puulan seutuopistolta tilattaviksi opetustunneiksi lukuvuodelle 2020-2021 yhteensä 4800 tuntia. Tilaus on ehdollinen siltä osin, että tunneista toteutetaan vain ne tunnit, joihin on riittävä talousarviovaraus olemassa. Tämä toimintatapa on ollut voimassa myös edellisinä vuosina.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Puulan seutuopisto, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, talouspäällikkö 

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.