Kunnanhallitus, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Kunnan edustajien ja kutsuntalääkärin nimeäminen kutsuntoihin 2020

KNGDno-2020-308

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Etelä-Savon aluetoimisto pyytää kuntia nimeämään kunnan edustajat (jäsen/varajäsen) sekä kutsuntalääkärit vuoden 2020 kutsuntoihin. Kangasniemen kutsunnat järjestetään 28. elokuuta 2020 klo 9:00 alkaen Kangasniemen Kunnantalolla, Otto Mannisen tie 2:ssa.

Kutsuntalautakunnan jäseniä nimettäessä pyydetään ottamaan huomioon heidän mahdollinen esteellisyys niin, ettei kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan.

Maavoimien esikunnan antaman suosituksen perusteella Etelä-Savon aluetoimisto esittää harkittavaksi, että kuntien edustajiksi kutsuntalautakunnan mahdollisesti nimettäisiin etsivää nuorisotyötä tekevä tai muuten nuorison tunteva henkilö. Perusteena on, että edustaja tuntee pääosan kutsunnanalaisista ja kutsunnanlaisten mahdollisen tuen tarpeen arvioiminen on välttämätöntä.

Maavoimien esikunta suosittaa myös, että kunta järjestäisi kutsuntatiloihin lääkäreille tietoteknisen yhteyden terveydenhuollon tietojärjestelmään. Kyseisen tietojärjestelmä yhteyden avulla kutsuntatarkastuksia tekevä lääkäri saisi kutsuntapaikalla käyttöönsä kutsunnanlaisten ajantasaiset terveystiedot.

Lisäksi aluetoimisto pyytää kaupunkien ja kuntien hallituksia nimeämään kutsuntojen avaustilaisuuteen tervehdyksen esittäjän aikaisempien vuosien tapaan.

Kunnan edustajista ja heidän varamiehistään sekä kutsuntalääkäreistä pyydetään ilmoittamaan nimi, osoite- ja puhelinnumerotiedot sekä sähköposti. Kyseessä olevat tiedot pyydetään ilmoittamaan 31.5.2020 mennessä Etelä-Savon aluetoimistoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus nimeää kutsuntatilaisuuteen:

  1. kunnan edustajaksi etsivä nuorisotyöntekijä Eemeli Oksialan ja varaedustajaksi nuorisosihteeri Henri Hokkasen
  2. kutsuntojen avaustilaisuuteen tervehdyksen esittäjän
  3. kutsuntalääkäriksi Juvan, Kangasniemen ja Mäntyharjun hyvinvointikeskuksen ylilääkäri Eeva Björkstedtin

Päätös

Kunnanhallitus nimeää kutsuntatilaisuuteen:

  1. kunnan edustajaksi etsivä nuorisotyöntekijä Eemeli Oksialan ja varaedustajaksi nuorisosihteeri Henri Hokkasen
  2. kutsuntojen avaustilaisuuteen tervehdyksen esittäjäksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tommi Vehmalan
  3. kutsuntalääkäriksi Juvan, Kangasniemen ja Mäntyharjun hyvinvointikeskuksen ylilääkäri Eeva Björkstedtin

Tiedoksi

kutsuntoihin nimetyt

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.